Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2022.

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наукаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
I. Расписује се конкурс за избор у звање наставника:
 1. једног наставника за ужу научну област трансфузиологија у звање редовног професора;
 2. једног наставника за ужу научну област физикална медицина и рехабилитација у звање доцента;
 3. једног наставника за ужу научну област патологија у звање доцента;
 4. једног наставника за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење у звање доцента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
 1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
 2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
 3. да је кандидат професионално војно лице / војни службеник.
 
 
OБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
 1. да испуњава услове за избор у звање наставника из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, бр. 40/21);
 2. приступно предавање за избор у звање доцента реализоваће се у складу са Правилником о приступном предавању наставника („Службени војни лист”, бр. 42/21). Приступно предавање биће одржано 10. маја 2022. године и не може трајати краће од 30 минута, ни дуже од 45 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора бити из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
 1. документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. и број 9/66 од 21. априла 2017), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
 2. попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
 3. уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
 4. уверење да је кандидат у сталном радном односу.
 
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране: Црнотравска бр. 17, Београд са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.