Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2022.

Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије рода авијацијеНа основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС”, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 95/10 и 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС”, број 7/11, 95/16 и 96/21), Министарство одбране објављује
 
 
Ј А В Н И   ОГЛАС
за пријаву кандидата за
слушаоце курса за резервне официре Војске Србије рода авијације
 
1. Право пријављивања кандидата за слушаоце курса за резервне официре рода авијације
 
На Курс за резервне официре рода авијације могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2022. години навршавају до 27 година живота.
 
Општи услови:
 • да је држављанин Републике Србије;
 • да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
 • да је здравствено способан за војну службу;
 • да није одслужио војни рок са оружјем;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да има место пребивалишта на територији Републике Србије.
 
Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре рода авијације мора испуњавати и следеће услове:
 
- да има завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије у трајању од најмање четири године или основне струковне студије са завршеним струковним специјалистичким студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова са просеком изнад 7,00;
- да навршава 27 година до краја 2022. године;
- да je психофизички здрав и способaн за летачку службу;
- да има позитивну безбедносну проверу.
 
2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије
 
Пријаву кандидат подноси на један од следећих начина:
 • центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта;
 • преко портала eUprava Владе Републике Србије;
 • преко јединица поштанске мреже ЈП „Пошта Србије – Београд”.
 
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
 
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.
 
Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе:
 • оверену копију дипломе о стеченом високом образовању;
 • попуњен и оверен образац и сагласност за извршење безбедносне провере.
 
 
3. Избор кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије
 
Селекција кандидата реализоваће се у два дела. Први део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену и безбедносну процену. Кандидати који не задовоље један од наведених критеријума искључују се из даље селекције.
Други део селекције обухвата медицинско-здравствену процену за летача која се реализује у ВМИ, селективну падобранску обуку и селективну летачку обуку које се реализују у јединицама Војске Србије. Кандидати који не задовоље један од наведених критеријума искључују се из даље селекције.
 
О терминима за селекцију по датуму, месту, времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције кандидати ће бити обавештени писаним и телефонским путем.
 
Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа, психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама, реализоване падобранске обуке и селективне летачке обуке.
 
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом пријема слушалаца курса за резервне официре за септембарски упутни рок.
 
Кандидатима који успешно заврше Курс за резервне официре рода авијације биће понуђена могућност пријема у професионалну војну службу у својству официра рода авијације и стицање звања пилота.
 
4.  Закључивање уговора
 
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству, на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs и Команди РВ и ПВО.
 
Изабрани кандидати упућују се на Курс за резервне официре 1. септембра 2022. године.
 
Јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије рода авијације у 2022. години отворен је од 1. фебруара до 31. марта 2022. године.

ОСТАЛО
 
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, на телефоне: 011/3074–128, 011/3074–008 и 011/3074–027 или на сајту Војске Србије www.vs.rs.