Министарство одбране Републике Србије
 
01.01.2022.

Јавни конкурс за избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу природно-математичких/техничко-технолошких/друштвено-хуманистичких наукаУниверзитет одбране у Београду
Војна академија
 
РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор лица у звање наставника у образовно-научном пољу природно-математичких/техничко-технолошких/друштвено-хуманистичких наука, и то:
 1. избор једног наставника за ужу научну област Заштита животне средине у звање ванредног професора;
 2. избор два наставника за ужу научну област Саобраћај и транспорт у звање ванредног професора;
 3. избор једног наставника за ужу научну област Стратегија у звање ванредног професора;
 4. поновни избор једног наставника за ужу научну област Саобраћај и транспорт у звање доцент;
 5. поновни избор два наставника за ужу научну област Материјали и заштита у звање доцент;
 6. поновни избор два наставника за ужу научну област Менаџмент у одбрани у звање доцент;
 7. избор једног наставника за ужу научну област Пословна економија и менаџмент у звање доцент;
 8. избор једног наставника за ужу научну област Стратегија у звање доцент.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
 2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и
 3. да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 1. да испуњава услове за избор/поновни избор у звање доцента/ванредног професора из члана 17. и члана 18. Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника („Службени војни лист”, број 40/2021);
 2. кандидати који се први пут бирају у звање доцент морају имати позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бирају. Приступно предавања ће бити одржано дана 18. 1. 2022. године са почетком у 10.00 часова, у сали Наставно-научног већа Војне академије. Трајање приступног предавања не може бити краће од 30 минута, нити дуже од једног школског часа (45 минута). Тему приступног предавања бира кандидат.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
 1. документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године) које је објављено на интернет страници Универзитета обране (Војне академије);
 2. попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD);
 3. уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
 4. сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор/поновни избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Вељка Лукића-Курјака 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор/поновни избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
 
ВАЖНА НАПОМЕНА
Кандидати који буду изабрани у звање наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијских места на којима су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закон, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 – др. закон).