Министарство одбране Републике Србије
 
01.05.2021.

Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у Војнотехничком институтуМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт
расписује
 
ј а в н и
К О Н К У Р С
 
 
за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у
 
 • Назив установе Министарства одбране у којој се врши попуна радних места:
 
Војнотехнички институт Београд Управе за одбрамбене технoлогије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, Републике Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 1. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 2. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 3. радник на прототипским пословима, 3. степен – 1извршилац;
 4. радник на прототипским пословима, 3. степен – 1извршилац;
 5. радник на прототипским пословима, 3. степен – 1извршилац;
 6. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 7. референт-технолог, ВСС – 1 извршилац;
 8. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 9. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 10. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 11. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 12. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 13. истраживач, ВСС – 1 извршилац,
 14. виши технички сарадник – 1 извршилац;
 15. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 16. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 17. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 18. радник на прототипским пословима, 5. степен – 1извршилац;
 19. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 20. виши технички сарадник – 1 извршилац;
 21. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 22. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 23. виши технички сарадник – 1 извршилац;
 24. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 25. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 26. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 27. виши технички сарадник – 1 извршилац;
 28. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 29. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 30. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 31. пројектант, ВСС – 1 извршилац;
 32. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 33. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 34. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 35. истраживач, ВСС – 2 извршиоца;
 36. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 37. виши технички сарадник – 1 извршилац;
 38. виши технички сарадник – 1 извршилац;
 39. виши технички сарадник – 1 извршилац;
 40. радник на прототипским пословима, 5. степен – 1извршилац;
 41. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 42. истраживач, ВСС – 1 извршилац;
 43. радник на прототипским пословима, 5. степен – 2 извршиоца;
 44. радник на прототипским пословима, 5. степен – 1извршилац.
 
Општи услови:
 • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
 • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци;
 • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови
 
За радно место под ред. бр. 1:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или војноиндустријско инжењерство, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 2:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или војноиндустријско инжењерство, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 3:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) електромеханичар.
   
За радно место под ред. бр. 4:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профили (занимања): механичар или металостругар или заваривач или ливац.
 
За радно место под ред. бр. 5:
 • завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профили (занимања): аутолимар или лимар.
 
За радно место под ред. бр. 6:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство) или војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 7:
 • високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или војноиндустријско инжењерство.
 
За радно место под ред. бр. 8:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: системи наоружања (војно машинство) или термотехника или војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 9:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: мотори СУС или моторна возила или аутомобилско инжењерство; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 10:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: примењена електроника или електроника или електроенергетски системи или електроенергетика или електроенергетика – електроенергетски системи или електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 11:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: бродоградња илизаваривање и заварене конструкције или производно машинство или примењена механика и аутоматско управљање или механизација и конструкционо инжењерство или машинске конструкције; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 За радно место под ред. бр. 12:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: дизајн у машинству, производно машинство, транспортно инжењерство,  конструкције и логистика,системи наоружања, машинске конструкције и механизација, војноиндустријско инжењерство, техничка механика и дизајн у техници, машинске конструкције, развој и инежењеринг;  просечна оцена у току студија 8,00 и више;  
 
За радно место под ред. бр. 13:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: дизајн у машинству, производно машинство, транспортно инжењерство, конструкције и логистика, системи наоружања, машинске конструкције и механизација, војноиндустријско инжењерство, механизација и конструкционо машинство, техничка механика и дизајн у техници, машинске конструкције, развој и инежењеринг; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 За радно место под ред. бр. 14:
 • да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала.
 
За радно место под ред. бр. 15:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања, ваздухопловство, термотехника, заваривање и заварене конструкције, механика, војноиндустријско инжењерство;  просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
За радно место под ред. бр. 16:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања, ваздухопловство, термотехника, заваривање и заварене конструкције, механика, војноиндустријско инжењерство;  просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
За радно место под ред. бр. 17:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, модули: системи наоружања, ваздухопловство, аутоматско управљање, војноиндустријско инжењерство; просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 18:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала.
 
За радно место под ред. бр. 19:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: органска хемијска технологија или полимерно инжењерство или хемијско процесно инжењерство или инжењерство материјала на основним и мастер студијама; просечна оцена у току студија 8 и више.
 
За радно место под ред. бр. 20:
 • да кандидат има завршену хемијско-прехрамбену технолошку школу у четворогодишњем трајању.
 
За радно место под ред. бр. 21:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: металуршко инжењерство; просечна оцена у току студија 8 и више.
 
За радно место под ред. бр. 22:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: органска хемијска технологија или полимерно инжењерство или хемијско процесно инжењерство или инжењерство материјала; просечна оцена у току студија 8 и више.
 
За радно место под ред. бр. 23:
 • да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: текстилство и кожарство.
 
За радно место под ред. бр. 24:
 • високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика или енергетика или електроника и телекомуникације или инжењерство информационих система или примењено софтверско инжењерство или електроенергетика или електронске компоненте и микросистеми или електроника или или или управљање системима или енергетика или рачунарска техника и информатика или сигнали и системи или телекомуникације и информационе технологије или физичка електроника или информационе технологије или рачунарско и софтверско инжењерство или електротехничко инжењерство или рачунарско инжењерство или информационо-комуникационе технологије.
 
За радно место под ред. бр. 25:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: електроенергетски системи или електроника и дигитални системи или информационо комуникационе технологије или микроталасна техника или наноелектроника и фотоника или рачунарска техника и информатика или сигнали и системи или софтверско инжењерство или рачунарско инжењерство или рачунарско инжењерство или енергетика, електроника и телекомуникације или инжењерство информационих система или примењено софтверско инжењерство или рачунарство и аутоматика или софтверско инжењерство и информационе технологије или електроенергетика или електроника и микросистеми или управљање системима или рачунарство и информатика комуникације и информационе технологије; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 26:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: електроенергетски системи или електроника и дигитални системи или информационо комуникационе технологије или микроталасна техника или наноелектроника и фотоника или рачунарска техника и информатика или сигнали и системи или софтверско инжењерство или рачунарско инжењерство или рачунарско инжењерство или енергетика, електроника и телекомуникације или инжењерство информационих система или примењено софтверско инжењерство или рачунарство и аутоматика или софтверско инжењерство и информационе технологије или електроенергетика или електроника и микросистеми или управљање системима или рачунарство и информатика комуникације и информационе технологије; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 27:
 • да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника.
 
За радно место под ред. бр. 28:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: електроенергетски системи или електроенергетика или електроенергетика – електроенергетски системи или електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине или електроенергетика – дистрибуирани енергетски ресурси и паметне мреже; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 29:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: електроенергетски системи или електроника и дигитални системи или информационо комуникационе технологије или микроталасна техника или наноелектроника и фотоника или рачунарска техника и информатика или сигнали и системи или софтверско инжењерство или енергетика, електроника и телекомуникације или инжењерство информационих система или примењено софтверско инжењерство или рачунарство и аутоматика или софтверско инжењерство и информационе технологије или електроенергетика или електроника и микросистеми или управљање системима или рачунарство и информатика комуникације и информационе технологије; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 30:
 • високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика или енергетика или електроника и телекомуникације или инжењерство информационих система или примењено софтверско инжењерство или електроенергетика или електронске компоненте и микросистеми или електроника или рачунарство и информатика или комуникације и информационе технологије или управљање системима или енергетика или рачунарска техника и информатика или сигнали и системи или телекомуникације и информационе технологије или физичка електроника или информационе технологије или рачунарско и софтверско инжењерство или електротехничко инжењерство или рачунарско инжењерство или информационо-комуникационе технологије.
 
За радно место под ред. бр. 31:
 • високо образовање: на студијама првог степена (основне академске, основне струковне и специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005, у обиму од најмање 240 ЕСП бодова; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика или енергетика или електроника и телекомуникације или инжењерство информационих система или примењено софтверско инжењерство или електроенергетика или електронске компоненте и микросистеми или електроника или рачунарство и информатика или комуникације и информационе технологије или управљање системима или енергетика или рачунарска техника и информатика или сигнали и системи или телекомуникације и информационе технологије или физичка електроника или информационе технологије или рачунарско и софтверско инжењерство или електротехничко инжењерство или рачунарско инжењерство или информационо-комуникационе технологије.
 
За радно место под ред. бр. 32:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: ваздухопловство; звање мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 33:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: ваздухопловство; звање мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 34:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модул: ваздухопловство; звање мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 35:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: ваздухопловство или бродоградња или системи наоружања или моторна возила или шинска возила или транспортно инжењерство, конструкције и логистика или примењена механика и аутоматско управљање; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 36:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: информационе технологије, енергетика, енергетски системи, електроенергетика, електроенергетски системи, електронске компоненте и микросистеми, рачунарска техника и информатика, софтверско инжењерство, аутоматика, рачунарство и аутоматика; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 37:
 • да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: електротехника.
 
За радно место под ред. бр. 38:
 • да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада:
машинство и обрада метала.
 
За радно место под ред. бр. 39
 • да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: машинство и обрада метала.
 
За радно место под ред. бр. 40:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металостругар – специјалиста, или бравар – специјалиста или механичар алатних машина – специјалиста или заваривач – специјалиста.
 
За радно место под ред. бр. 41:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: електроенергетски системи или електроника и дигитални системи или рачунарска техника и информатика или сигнали и системи или енергетика, електроника и телекомуникације или електроенергетика или електроника и микросистеми; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 42:
 • високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005, модули: ваздухопловство, бродоградња или производно машинство или дизајн у машинству; просечна оцена у току студија 8,00 и више.
 
За радно место под ред. бр. 43:
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металостругар – специјалиста, или бравар – специјалиста или механичар алатних машина – специјалиста или заваривач – специјалиста;
 
За радно место под ред. бр. 44
 • да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: електротехника, образовни профил (занимање): електротехничар – специјалиста.
 
Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењена Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, бр.13/19 и 20/20).
 
За сва радна места (редни број од 1. до 44) биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (30% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл-адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42 и 43 спроводи се из области машинства и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 3, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 41 и 44 спроводи се из области електротехнике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 19, 20 и 22 спроводи се из области  хемије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат
тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 21 спроводи се из области металургије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 23 спроводи се из области текстилства и кожарства и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Кандидати који не задовоље на провери знања или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.
 
О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл-адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада: Београд.
 
 • Рок за подношење пријаве на јавни конкурс 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”, на веб-страници Министарства одбране, у дневном листу „Политика” и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 
 • Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Наташа Радовановић, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Нада Кочовић, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.
 
 • Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
 
Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.
 
 • Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, мејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци и уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да доставе и дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.
 
Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби  члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којим се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци и уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.