Министарство одбране Републике Србије
 
04.09.2020.

Оглас ради отуђења непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије путем прикупљања писмених понудаРЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, ул. Краља Милана бр. 16


На основу члана 27. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17 и 95/18),  расписује

ОГЛАС РАДИ  ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ НИСУ НЕОПХОДНЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 
  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
 
1. Војни комплекс „Ул. Воје Дулић бр. 2“ по намени Клуб Војске у Пожаревцу, спратности По+П+1, површине 1592,86 м2, који се налази у ул. Воје Дулића бр. 2, постојећи на кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, са земљиштем које   чини кат. парц. бр. 1239 КО Пожаревац, укупне површине 8а 90 м2, све уписано у ЛН број 15716 КО Пожаревац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу  од 1.010.327,36 евра.
Висина депозита 5.000.000,00 динара, позив на број 2020464180120200401
 
2. Војни комплекс – касарна „Царина“ у Смедереву, кога чине 14 ванкњижних објеката, укупне површине 771,71 м2, постојећих на кат.парц. бр. 13110 КО Смедерево, и то: објекат КН-2 (зграда са постројењем за пумпну станицу), површине 5,76 м2, објекат КН-3 (зграда за оперативни центар), површине 252,56 м2, објекат КН-6 (стражарница), површине 2 м2, објекат КН-7 (магацин експлозива и муниције), површине 244,81 м2, објекат КН-8  (магацин артифиције), површине 2,25 м2, објекат КН-10 ( зграда са хидрофорским постројењем), површине 27,72 м2, објекат КН-11 (стражарница), површине 2 м2, објекат КН-12 (стражарница), површине 2 м2, објекат КН-13 (стражарница), површине 2 м2, објекат КН-14, (стражара), површине 165,91 м2, објекат КН-15 (магацин), површине 15,75 м2, објекат КН-16, (клозет), површине 10,29 м2, објекат КН-17 (стражарница), површине 2 м2 и објекат КН-70 (псетарник), површине 36,66 м2 и земљиште које чини кат. парц. бр. 13110 КО Смедерево, површине 18 ха 11 а 97 м2, уписана у ЛН број 14937 КО Смедерево, по  укупној почетној купопродајној цени, у износу од 2.447.302,44 евра.
 
Висина депозита 14.000.000 динара, позив на број 2020464180120200402
 
3. Војни комплекс - „Провалија – РРФД. Каменица“, у Новом Саду – Мала Каменица, у Сремској Каменици,  у ул. Шимширова бр. 18,  кога чине ванкњижни објекти укупне површине 778,85 м2, и то: објекат КН-2 (магацин), површине 36 м2, објекат КН-3 (магацин), површине 5,78 м2, објекат КН-4 (магацин), површине 5,78 м2, објекат КН-5 (магацин), површине 151 м2, објекат КН-6 (магацин), површине 474,50 м2, објекат КН-7 (стражара), површине 74,09 м2, објекат КН-8 (магацин), површине 14,70 м2, објекат КН-11 (стражарница), површине 1 м2, објекат КН-12 (надстрешница), површине 12 м2, објекат КН-19 (осматрачница), површине 4 м2, постојећи на кат.парц. бр. 402 КО Сремска Каменица, са земљиштем, које чини кат. парц. бр. 402, КО Сремска Каменица, укупне површине 17.085 м2, уписана у ЛН  бр. 758 КО Сремска Каменица, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 368.701,24 евра.
 
Висина депозита 2.000.000,00 динара, позив на број 2020464180120200403
 
4. Војни комплекс „Мишелук - Горња Каменица”, по намени складиште УБС, у Новом Саду, који чини 5 (пет) ванкњижних објеката, укупне површине 634,52 м2 и то: објекат КН-3 „Стражара”, корисне површине 74,29 м2, објекат КН-4 „Магацин артификације”, корисне површине 11,22 м2, објекат КН-5 „Магацин”, корисне површине 479,05 м2, објекат КН-6 „Магацин артификације”, корисне површине 34,98 м2 и објекат КН-7 „Магацин артификације”, корисне површине 34,98 м2, као и земљиште укупне површине 2 ха 20 а 45 м2, које чине кат. парц. број 4133/1, површине 2 ха 14 а 50 м2, кат. парц. број 4133/4, површине 1 а 44 м2, кат. парц. број 4133/5, површине 3 а 16 м2 и кат. парц. број 4133/6, површине 1 а 35 м2, све КО Сремска Каменица, све уписане у ЛН број 758 КО Сремска Каменица, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 1.235.825,60 евра.
 
Висина депозита 7.000.000,00 динара, позив на број 2020464180120200404
 
5. Војни комплекс – „Алибеговац - Карагач“, у Новом Саду, кога чине ванкњижни објекти, и то: објекат КН-2 (магацин), површине 23,95 м2, објекат КН-3 (магацин), површине 13,13 м2, објекат КН-4 (зграда за агрегате), површине 16,24 м2, објекат КН-5 (клозет), површине 1,32 м2, објекат КН-6 (стражара), површине 39,84 м2, објекат КН-8 (магацин), површине 103,57 м2, објекат КН-9 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-10 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-11 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-12 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-13 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-14 (магацин МС техничке службе), површине 41,20 м2, објекат КН-15 (магацин МС техничке службе), површине 50,05 м2, објекат КН-16 (магацин МС техничке службе), површине 35,99 м2, објекат КН-17 (магацин МС техничке службе), површине 27,56 м2, објекат КН-26 (надстрешница), површине 17,10 м2, објекат КН-39 (стражарница), површине 1,20 м2, објекат КН-40 (боксови за псе), површине 16,29 м2 и објекат КН-41 (надстрешница за разводни ормар), површине 3 м2, постојећи на кат.парц.бр. 6593/1 и 6594/2, обе КО Петроварадин, са земљиштем кога чине кат.парц.бр. 6593/1, површине 2 ха 37 а 79 м2 и 6594/2, површине 5 а 15 м2, обе КО Петроварадин, уписане у ЛН бр. 5328 КО Петроварадин, по  почетној сниженој купопродајној цени, у износу од 388.817,51 евра.
 
Висина депозита 2.000.000,00 динара, позив на број 2020464180120200405

6. Складишни комплекс – „Грљан", објекат посебне намене у Зајечару, кога чини 7 (седам) објеката и то: објекат КН-2, управна зграда зидани, површине 78,48 м2, објекат КН-3, магацин, зидани, површине 587,07 м2, објекат КН-4, радионица, зидани, површине 461,44 м2, објекат КН-5, кухиња са трпезаријом, зидани, површине 117,74 м2, објекат КН-6, купатило, зидани, површине 70,72 м2, објекат КН-7, тоалет, зидани, површине 25,81 м2 и објекат КН-8, гаража, монтажни, површине 74,72 м2, укупне површине 1.415,98 м2, сви постојећи на кат.парц.бр. 2678 КО Грљан, и земљиште кога чини кат. парц. бр. 2678, КО Грљан, укупне површине 13.517 м2, уписана у ЛН бр. 1488 КО Грљан, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 99.896,46 евра.
 
Висина депозита 500.000,00 динара, позив на број 2020464180120200406
 
7. Војни комплекс складишта „ВИНАРЦЕ”, Лесковац, кога чине објекти које фактички користи Министарство одбране, укупне површине 103,12 м2, и то: објекат КН - 2 (стражара), површине 91,57 м2 и објекат КН - 3 (магацин интендантски), површине 11,55 м2, оба постојећа на кат. парц. бр. 1425 КО Винарце и објекти укупне површине 395,27 м2, и то: објекат КН - 2 (магацин), површине 35,67 м2, објекат КН - 3 (магацин), површине 9,32 м2, објекат КН - 4 (магацин), површине 157,71 м2, објекат КН - 5 (магацин), површине 35,90 м2 и  објекат КН - 6 (магацин), површине 156,67 м2,  постојећи кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, и земљиште које чини кат. парц. бр. 1425 КО Винарце, површине 10 а 70 м2 и  кат. парц. бр. 1519 КО Винарце, површине 1 ха 71 а 44 м2, обе уписане у ЛН број 654 КО Винарце, по укупној  сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 168.109,98 евра.
Висина депозита 900.000,00 динара, позив на број 2020464180120200407
 
8. Војни комплекс  - „Река Остружница – Сектор-2“, складиште у Београду, општина Чукарица, који је формиран као јединствена целина од већег броја катастарских парцела у КО Остружница, и то кат. парц. бр. 2093/1, 2093/2, 2093/3, 2093/4, 2093/5, 2093/6, 2093/7, 2093/8, 2094/1, 2094/2, 2094/3, 2094/4, 2094/5, 2094/6, 2094/7, 2094/8, 2094/9, 2094/10, 2094/11, 2094/12, 2094/13, 2094/14 и 2094/15, чија је укупна површина 89.932 м2, уписаних у ЛН број 376 КО Остужница, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 752.155,99 евра.
 
Висина депозита 4.000.000,00 динара, позив на број 2020464180120200408
 
9. Војни комплекс – "Илине воде", стрелиште, у Крагујевцу, кога чини земљиште и то: 481/5182 реалних делова, кат. парц. бр. 3930, укупне површине 5182 м2, уписана у ЛН бр. 10404 КО Крагујевац 1 и  кат.парц. бр. 3942,  површине 22819 м2, уписана у ЛН број: 8904 КО Крагујевац 1, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 226.793,20 евра.

Висина депозита 1.300.000,00 динара, позив на број 2020464180120200409
 
10. Војни комплекс „Ул. Николе Тесле бр. 37”, по намени команда, у Србобрану, који чини 9 (девет) објеката укупне површине 2.157,11 м2, постојећих на кат. парц. бр. 2269 КО Србобран, и то: објекат КН-2 „Магацин”, површине 20,40 м2, објекат КН-3 „Управна зграда Команде”, површине 556,56 м2, објекат КН-4 „Магацин”, површине 13,48 м2, објекат КН-5 „Стражара”, површине 95,76 м2, објекат КН-6 „Магацин”, површине 490,68 м2,  КН-7 „Магацин”, површине 427,46 м2, КН-8 „Магацин”, површине 490,68 м2, КН-9 „Магацин”, површине 61,37 м2 и објекат КН-32 „Стражарска кућица”, површине 0,72 м2, као и земљиште, које чини кат. парц. бр. 2269 КО Србобран, површине 84 а 87 м2, уписана у ЛН број 5486 КО Србобран, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 220.680,89 евра.
 
Висина депозита 1.000.000,00 динара, позив на број 2020464180120200410
 
11. Војни комплекс – „Клуб Војске“ у Неготину, који се састоји од 2 (два) објекта, укупне површине 689,59 м2, и то: објекта КН -2 (Клуб војске), спратности Пр+1 површине 673,16 м2 и објекта КН-3 (магацин), површине 16,43 м2, кojи војни комплекс се налази, на углу ул. Љубе Нешића бр. 15 и ул. Добриле Радосављевић, постојећи на кат. парц. бр. 1036 КО Неготин, са земљиштем, које чини кат. парц. бр. 1036 КО Неготин, укупне површине 2.219 м2, све уписано у ЛН број: 2087 КО Неготин, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 280.825,09 евра.
 
Висина депозита 1.600.000,00 динара, позив на број 2020464180120200411
 
12. Војни комплекс „Забрђе“, по намени складиште, у Петровцу на Млави, који чини 9 (девет) ванкњижних објеката, укупне нето површине 623,33 м2, и то објекат КН-2, стражара, површине 141,13 м2, објекат КН-3 магацин експлозива и муниције, површине 21,14 м2, објекат КН-4 магацин експлозива и муниције,  површине 21,03 м2, објекат КН-7 стражарница, површине 0,70 м2, објекат КН-8, магацин МС интед.службе, површине 405,18 м2, објекат КН-10, стражарница,  површине 0,70 м2, објекат КН-11, магацин, експлозива и муниције, површине 28,97 м2, објекат КН-12, стражарница,  површине 0,70 м2 и објекат КН-30, објекат пумпне станице за воду, површине 3,78 м2, као и земљиште укупне површине 2 ха 21 а 69 м2, које чини кат. парц. број 2555, КО Забрђе, уписана у ЛН  број 662 КО Забрђе, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 60.539,42 евра.
 
Висина депозита 350.000,00 динара, позив на број 2020464180120200412
 
13. Војни комплекс „Индустријски колосек”, у Нишу, кога чини кат. парц. број 1198/3, површине 56 а 77 м2, уписана у ЛН број 1676 КО Ниш – Црвени Крст, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 179.858,97 евра.
 
Висина депозита 1.000.000,00 динара, позив на број 2020464180120200413
 
14. Војни комплекс „Буковац”, у Петроварадину код Новог Сада, односно земљиште које чини кат. парц. број 2889 КО Буковац, површине 1 ха 15 а 53 м2, уписана у ЛН број 188 КО Буковац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 77.805,76 евра.
 
Висина депозита 450.000,00 динара, позив на број 2020464180120200414
 
15. Војни комплекс складиште „Поток Месић-Белоцрквански пут“ у Вршцу које непокретности чине 12 ванкњижних  објеката високоградње укупне корисне површине 3.348,01 м2, и то објекат КН-3 стражара, површине 72,25 м2, објекат КН-5, магацин, површине 459 м2, објекат КН-6, магацин, површине 372,60  м2, објекат КН-7, магацин, површине 9,61 м2, објекат КН-8, магацин, површине 128 м2, објекат КН-9, гаража, површине 1940 м2, објекат КН-20, стајски објекат-фарма, површине 194,55 м2, објекат КН-25, кош за кукуруз, површине 42,30 м2, објекат КН-26, дрвара, површине 120,60 м2, објекат КН-27, псетарник, површине 6,80 м2, објекат КН-28, стражарска кућица, површине 1,15 м2 и објекат КН-29, стражарска кућица, површине 1,15 м2, постојеће на кат. парц. бр. 24671/2,  и земљиште и то:  кат. парц. бр. 24671/1, површине 87а  86 м2, кат. парц. бр. 24671/2, површине 8 ха 70 а 93 м2 и кат. парц. бр. 24664/2, површине 1 ха 03 а 99 м2, све КО Вршац, све уписано у ЛН број 1049 КО Вршац, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 637.450,36 евра.
 
Висина депозита 3.700.000,00 динара, позив на број 2020464180120200415
 
16. Војни комплекс –  складиште УБС "Барице", у Рашкој, који се налази на путу Рашка - село Гњилица (Манастир Кончуљ), општина Рашка, а које чине 8 (осам) ванкњижних објектата, укупне површине 233,75 м2, и то: објекат КН-8 (магацин експлозива и муниције), површине 6,25 м2,  објекат КН-9 (магацин експлозива и муниције), површине 2,25 м2,  објекат КН-10 (осматрачница), површине 6,00 м2, објекат КН-35 (магацин за смештај убојних средстава), површине 210,43 м2, КН-45 (стражарска кућица), површине 1,04 м2, објекат КН-46(стражарска кућица), површине 0,81 м2, објекат КН-47 (стражарска кућица), површине 0,97 м2 и објекат КН-48 (осматрачница), површине 6,00 м2, постојећи на кат. парц. бр. 375 КО Супње, са земљиштeм које чини кат. парц. бр. 375, КО Супње, укупне површине 62.352 м2, уписана у ЛН бр. 96 КО Супње, по сниженој  почетној купопродајној цени у износу од 109.507,82 евра.
 
Висина депозита 640.000,00 динара, позив на број 2020464180120200416
 
17. Војни комплекс „Сремчица”, објекат УПТ Чукарица, Београд, кога чини земљиште и то кат. парц. бр. 335/4, површине 24 ха 69 а 76 м2 и кат. парц. бр. 2869/2, површине 114 м2, обе уписане у ЛН бр. 4055 КО Сремчица, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 922.905,12 евра.
 
Висина депозита 5.400.000,00 динара, позив на број 2020464180120200417
 
18. Војни комплекс „Кличевац“ вежбалиште у Ваљеву које чини земљиште и то  кат. парц. бр. 11438 , површине 97 а 88 м2, уписано у ЛН број  14765 КО Ваљево, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 124.314,01 евра.

Висина депозита 730.000,00 динара, позив на број 2020464180120200418
           
19. Војни комплекс – „Станишин рид", у Сурдулици, кога чини кат.парц.бр. 342, површине 40 а 97 м2, уписана у ЛН број 604 КО Власина Стојковићева, као пашњак 5. класе, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 21.863,46 евра.
 
Висина депозита 160.000,00 динара, позив на број 2020464180120200419
 
20. Војни комплекс „Мира“, складиште у Лесковцу, а који комплекс чини 15 ванкњижних објеката, укупне површине 3.621,62 м2, и то објекат КН-2 (стражарница, зидана) површине 1,00м2, објекат КН-3 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 397,60м2, објекат КН-4 (гаража затворена са три стране, зидана) површине 944,64м2, објекат КН-5 (стражарница, зидана) површине 1,00м2,  објекат КН-6 (надстрешница, зидана) површине 460,22м2, објекат КН-8 (магацин, зидан) површине 324,73м2, објекат КН-9 (магацин, зидан) површине 17,97м2, објекат КН-10 (магацин, зидан) површине 299,09м2, објекат КН-11 (купатило са тоалетом, зидан) површине 12,29м2, објекат КН-12 (магацин, зидан) површине 97,34м2, објекат КН-13 (магацин, зидан) површине 43,31м2, објекат КН-32 (стаја за ситну стоку, зидан) површине 377,24м2, објекат КН-38 (магацин, зидан) површине 12,94м2, објекат КН-39 (магацин, зидан) површине 197,88м2, и објекат КН-40 (магацин, зидан) површине 434,37м2, сви постојећи на кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, и земљиште које чини кат. парц. бр. 15184/3 КО Лесковац, укупне површине 5ха 98 а, уписана у ЛН број 15236 КО Лесковац, по сниженој почетној купопродајној цени у износу од 695.158,78 евра.
 
Висина депозита 4.000.000,00 динара, позив на број 2020464180120200420

21. Војни  комплекс "Вила Катарина", по намени складиште у Књажевцу, који комплекс чини 4 ванкњижних објеката укупне корисне површине 298,55м2 и то објекат КН-2 (магацин), корисне површине 264 м2, објекат КН-3 (стражара), корисне површне 25,07 м2, КН-4 (магацине), корисне површине 8,33 м2 и објекат КН-16, (стражарска кућица), корисне површине 1,15 м2, сви постојећи на кат. парц. број 2675 КО Књажевац, и земљиште које чини кат. парц. 2675 КО Књажевац, укупне површине површине 28 а 21 м2, уписана у ЛН број 17182 КО Књажевац, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 18.165,93 евра.

Висина депозита 100.000,00 динара, позив на број 2020464180120200421
 
22. гаражно место број 14, површине 13 м2, у Новом Београду, у  ул. Милентија Поповића бр. 32А, постојеће на кат. парц. број 2268/2 КО Нови Београд, уписано у ЛН број 2775 КО Нови Београд, као посебан део објекта број 1-гараже, број посебног дела 14, у подруму, као „једно гаражно место површине 13 м2“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 10.978,07 евра.
 
Висина депозита 64.000,00 динара, позив на број 2020464180120200422
 
23. гаражно место број 33, површине 13 м2, у Новом Београду, у ул. Милентија Поповића бр. 32А, постојеће на кат. парц. број 2268/2 КО Нови Београд, уписано у ЛН број 2775 КО Нови Београд, као посебан део објекта број 1-гараже, број посебног дела 33, у подруму, као „једно гаражно место површине 13 м2“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 10.978,07 евра.
 
Висина депозита 64.000,00 динара, позив на број 2020464180120200423
 
24. гаража бр. 4, укупне корисне површине 26 м2, у подруму објекта бр. 1, у ул. Видска бр. 16, у Београду – општина Вождовац, постојећа на кат. парц. бр. 2981 КО Вождовац, уписана у ЛН бр. 1424 КО Вождовац као „Гаража-УЛ.ВИДСКА БР.16“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 15.924,23 евра.

Висина депозита 93.000,00 динара, позив на број 2020464180120200424
 
25. пословни простор, површине 88 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Војводе Степе бр. 139, постојеће на кат. парц. број  6481 КО Вождовац,  уписан у ЛН број 6398 КО Вождовац, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 2 као „пословни простор за који није утврђена делатност у  кћ. бр. 139-141,  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 122.554,11 евра.
 
Висина депозита 720.600,00 динара, позив на број 2020464180120200425
 
26. пословни простор бр. 1, површине 12 м2, у Београду, у приземљу стамбене зграде бр. 1, у ул. Војводе Степе бр. 152, постојеће на кат. парц. број  6461/2 КО Вождовац,  уписан у ЛН број 6321 КО Вождовац, као „пословни простор за који није утврђена делатност“,  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 15.818,77 евра.
 
Висина депозита 93.000,00 динара, позив на број 2020464180120200426
           
27. пословни простор бр. 1А, површине 134 м2, у Београду, у приземљу зграде бр. 1, у ул. Паунова бр. 75, постојеће на кат. парц. број  11974/2 КО Вождовац,  уписан у ЛН број 3958 КО Вождовац, као „пословни простор за који није утврђена делатност, магацин, приземље“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 144.967,64 евра.
 
Висина депозита 852.200,00 динара, позив на број 2020464180120200427
 
28. пословни простор, површине 104 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 17, постојеће на кат. парц. број  2830/4 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2743 КО Нови Београд , као посебан део зграде број 1, под редним бројем 1, као "пословни простор за који није утврђена делатност", по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 101.116,25 евра.
Висина депозита 594.000,00 динара, позив на број 2020464180120200428
 
29. пословни простор у Новом Београду, површине 27 м2, у ниском приземљу зграде у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 23, постојеће на кат. парц. број 2830/3 КО Нови Београд, уписан у ЛН број  2742 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 3, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 23.626,30 евра.
 
Висина депозита 138.000,00 динара, позив на број  2020464180120200429
 
30. пословни простор, површине 78 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 18, постојеће на кат. парц. број  2277 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3499 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 1 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 88.386,75 евра.
 
 Висина депозита 519.000,00 динара, позив на број 2020464180120200430
 
31. пословни простор, површине 59 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 18, постојеће на кат. парц. број  2277 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3499 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 85.224,24 евра.
 
Висина депозита 501.000,00 динара, позив на број 2020464180120200431
 
32. пословни простор, површине 61 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 30, постојеће на кат. парц. број  2275 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3497 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 69.122,97 евра.
 
Висина депозита 406.000,00 динара, позив на број 2020464180120200432
 
33. пословни простор, површине 22 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 28, постојеће на кат. парц. број  2275 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3497 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 1 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 27.646,08 евра.
 
 Висина депозита 162.000,00 динара, позив на број 2020464180120200433
 
34. пословни простор, површине 61 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 20, постојеће на кат. парц. број  2277 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3499 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 3,  под редним бројем 1 као „пословни простор за који није утврђена делатност“,  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 68.989,17 евра.
 
Висина депозита 405.000,00 динара, позив на број 2020464180120200434
 
35. пословни простор, површине 27 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 33, постојеће на кат. парц. број  2830/9 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2748 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност  по укупној сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 27.143,44 евра.

Висина депозита 160.000,00 динара, позив на број 2020464180120200435
 
36. пословни простор, површине 34 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 39, постојеће на кат. парц. број  2830/10 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2749 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 2 као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 34.246,71 евра.  
      
Висина депозита 201.000,00 динара, позив на број 2020464180120200436
 
37. пословни простор, површине 62 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 41,  постојеће на кат. парц. број  2830/10 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2749 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 3,  под редним бројем 8. као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 70.256,13 евра.  
     
Висина депозита 413.000,00 динара, позив на број 2020464180120200437
 
38. пословни простор бр. 3, површине 15 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милутина Миланковића бр. 144, постојеће на кат. парц. број 1240 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 3521 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 6,  под редним бројем 3 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 17.551,27 евра.
 
Висина депозита 103.000,00 динара, позив на број 2020464180120200438
 
39. пословни простор, површине 151 м2, у Новом Београду, у подруму зграде у ул. Нехруова бр. 61, постојеће на кат. парц. број 3227 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 3982 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 4, под редним бројем 5 као "пословни простор - једна просторија за коју није утврђена делатност –МАГАЦИН, површине 151 м2", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 128.955,19 евра.
 
Висина депозита 758.000,00 динара, позив на број 2020464180120200439
 
40. пословни простор бр. 8, површине 24 м2, у Новом Београду, у ул. Владимира Поповића бр. 34, у приземљу објекта бр. 6, постојећег на кат. парц. број  2830/11 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 2750 КО Нови Београд, као "пословни простор за који није утврђена делатност број посебног дела 8",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 27.158,70 евра.
 
Висина депозита 160.000,00 динара, позив на број 2020464180120200440
 
41. пословни простор, површине 65 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Стјепана Филиповића бр. 28, постојеће на кат. парц. број  3283/2 КО Савски венац,  уписан у ЛН број 874 КО Савски венац, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност локал",  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 96.729,75 евра.
 
Висина депозита 568.000,00 динара, позив на број 2020464180120200441
 
42. пословни простор - локал 1, површине 29м2 у ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 4А, (претходни назив улице Вељка Лукића Курјака) у Београду, у приземљу пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20576/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН 819 КО Савски Венац, као посебан део објекта број 1 под редним бројем 1, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 41.693,99 евра.
 
Висина депозита 245.000,00 динара, позив на број 2020464180120200442
 
43. пословни простор - локал 2, површине 29м2 у ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 4А, (претходни назив улице Вељка Лукића Курјака) у Београду, у приземљу пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20576/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН 819 КО Савски Венац, као посебан део објекта број 1 под редним бројем 2, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној сниженој почетној купопродајној цени у износу од 33.355,20 евра.
 
Висина депозита 196.000,00 динара, позив на број 2020464180120200443
 
44. пословни простор - локал 3, површине 29м2 у ул. Генерала Павла Јуришића Штурма 4А, (претходни назив улице Вељка Лукића Курјака) у Београду, у приземљу пословне зграде, постојеће на кат. парц. бр. 20576/1 КО Савски Венац, уписан у ЛН 819 КО Савски Венац, као посебан део објекта број 1 под редним бројем 3, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по укупној  почетној купопродајној цени у износу од 41.693,99 евра.
 
Висина депозита 245.000,00 динара, позив на број 2020464180120200444
 
45. пословни простор, површине 32 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Оморика број 6-10,  улаз бр.10, постојеће на кат. парц. број 2043/5 КО Чукарица,  уписан у ЛН број  5853 КО Чукарица,  као посебан део зграде број 1, под редним бројем 2, као „пословни простор за који није утврђена делатност“,  по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 30.996,00 евра.
 
Висина депозита 182.000,00 динара, позив на број 2020464180120200445
 
46. пословног простора, површине 25 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Виноградски венац бр. 21, постојећег на кат. парц. број  2659/14 КО Чукарица,  уписаног у ЛН број 4767 КО Чукарица, као посебан део зграде број 1, улаз 21, под редним бројем 3 као „пословни простор за који није утврђена делатност у анексу к. бр. 21“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 24.119,85 евра.
 
Висина депозита 142.000,00 динара, позив на број 2020464180120200446
 
47. пословни простор, површине 12 м2, у Београду, у приземљу зграде у ул. Виноградски венац број 27, постојеће на кат. парц. број 2659/15 КО Чукарица,  уписан у ЛН број  5622 КО Чукарица,  као посебан део зграде број 1, под редним бројем 7, као „пословни простор за који није утврђена делатност-локал бр. 7“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 11.623,50 евра.
 
Висина депозита 68.000,00 динара, позив на број 2020464180120200447
 
48. пословни простор бр. 1, површине 19 м2, који се налази у приземљу стамбеног објекта у Ваљеву, у ул. Јована Дучића бр. 3, постојећем на кат. парц. број  3536/7 КО Ваљево,  уписаном у ЛН број 15778 КО Ваљево, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 12.957,78 евра.
 
Висина депозита 76.000,00 динара, позив на број 2020464180120200448
 
49. пословни простор, површине 106 м2, који се налази у Ваљеву, у приземљу стамбено-пословне зграде у ул. Јакова Ненадовића бр. 2, постојеће на кат. парц. број  3536 КО Ваљево,  уписаном у ЛН број 15154 КО Ваљево, као „пословни простор за који није утврђена делатност, површине 106 м2“, по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 72.243,55 евра.
 
Висина депозита 424.000,00 динара, позив на број 2020464180120200449
 
50. пословни простор број 4, који се налази у објекту број 2, у Нишу, у ул. Косте Стаменковића бр. 11, површине 58 м2, постојећем на кат.парц.бр. 4144/1 КО Ниш-Бубањ, уписаном ЛН бр. 5025 КО Ниш-Бубањ, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 80.043,44 евра.

Висина депозита 470.000,00 динара, позив на број 2020464180120200450
 
51. пословни простор, површине 344 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Трг 14. октобар бр. 4, постојеће на кат. парц. број  4480 КО Ниш-Бубањ,  уписан у ЛН број 6152 КО Ниш-Бубањ, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност – локал у источном делу приземља", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 474.740,40 евра.
 
Висина депозита 2.700.000,00 динара, позив на број  2020464180120200451
 
52. пословни простор бр. 2, површине 39 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милутина Миланковића бр. 30, постојеће на кат. парц. број 2837 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 3516 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 2 као "пословни простор за који није утврђена делатност", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 45.717,64 евра.
 
Висина депозита 268.000,00 динара, позив на број 2020464180120200452
 
53. пословни простор бр. 1, површине 37 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милутина Миланковића бр. 28, постојеће на кат. парц. број 2834 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 3514 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1, под редним бројем 1 као "пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност", по укупној почетној купопродајној цени, у износу од 43.332,03 евра.

 Висина депозита 254.000,00 динара, позив на број 2020464180120200453
 
54. пословни просторбр. 2/А који се налази у сутерену објекта бр. 2, у Новом Београду, у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића број 19, корисне површине 99 м2, постојећег на кат. парц. број 2830/4, уписан у ЛН број  2743 КО Нови Београд,  као „пословни простор за који није утврђена делатност“, по  почетној купопродајној цени, у износу од 112.029,63 евра.
 
Висина депозита 659.000,00 динара, позив на број  2020464180120200454
 
55. пословни простор бр. 2, који се налази у приземљу објекта број 7, у ул. Љубомира Николића бр. 13,  корисне површине 85 м2, постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаном у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, „као пословни простор за који није утврђена делатност, локал бр. 2 у северозападном делу“, по укупној почетној купопродајној цени у износу од 74.687,00 евра.
 
Висина депозита 439.000,00 динара, позив на број  2020464180120200455
 
56. пословни простор бр. 1, који се налази у приземљу објекта број 12, у ул. Љубомира Николића бр. 19,  корисне површине 162 м2, сви постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаног у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  142.344,64 евра.

Висина депозита 836.000,00 динара, позив на број  2020464180120200456
 
57. пословни простор бр. 2, који се налази у приземљу објекта број 8, у ул. Љубомира Николића бр. 15,  корисне површине 138 м2, постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаном у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  121.256,54 евра.

Висина депозита 712.000,00 динара, позив на број  2020464180120200457
 
58. пословни простор бр. 1, који се налази у приземљу објекта број 11, у ул. Љубомира Николића бр. 17,  корисне површине 92 м2, постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаном у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  80.837,69 евра.

Висина депозита 475.000,00 динара, позив на број  2020464180120200458

59. пословни простор бр. 1, који се налази у приземљу објекта број 8, у ул. Љубомира Николића бр. 15,  корисне површине 92 м2, постојећем на кат. парц. бр. 10322/2, уписаном у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  80.837,69 евра.

Висина депозита 475.000,00 динара, позив на број  2020464180120200459
 
60. пословни простор бр. 2, површине 16 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Француска бр. 4,  постојеће на кат. парц. бр. 10322/2, уписан у ЛН бр. 6050 КО КО Ниш Ћеле Кула, по укупној почетној купопродајној цени у износу од  14.058,73 евра.

Висина депозита 82.600,00 динара, позив на број  2020464180120200460
 
61. пословни простор бр. 2, корисне површине 128 м2, који се налази у приземљу објекта - стамбене зграде за колективно становање, са пратећим магацином број 1, корисне површине 143 м2, који се налази у подруму објекта, у ул. Љубомира Николића бр. 17, Нишу, постојећем на кат.парц.бр. 10322/2 КО Ниш-Ћеле кула, уписаном у ЛН бр. 6050 КО Ниш – Ћеле кула, као „пословни простор за који није утврђена делатност“, односно, „пословни простор за који није утврђена делатност  - магацин, локала 2, из зграде бр. 17 у северноисточном делу зграде“ по укупној почетној купопродајној цени у износу од 176.913,71 евра.

Висина депозита 1.040.000,00 динара, позив на број  2020464180120200461
 
                            62. пословни простор, површине 49 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Првомајска бр. 2А, постојеће на кат. парц. број  2521 КО Ниш-Ћеле Кула,  уписан у ЛН број 5926 Ниш-Ћеле Кула,  као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 1 као "пословни простор за који није утврђена делатност ",  по сниженој  почетној купопродајној цени, у износу од 54.098,33 евра.
 
Висина депозита 318.000,00 динара, позив на број  2020464180120200462
 
63. пословни простор, површине 95 м2, у Нишу, у приземљу зграде у ул. Делиградска бр. 2, постојеће на кат. парц. број 4480 КО Ниш „Бубањ“,  уписан у ЛН број 6152 Ниш „Бубањ“,  као посебан део зграде број 2, под редним бројем 1 као "пословни простор – две просторије за који није утврђена делатност-локал у југоисточном делу приземља", по почетној купопродајној цени, у износу од 82.755,03 евра.
 
Висина депозита 486.000,00 динара, позив на број  2020464180120200463
 
64. пословни простор, површине 33 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 11, постојеће на кат. парц. број  2830/2 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2741 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 3. као „пословни простор за који није утврђена делатност, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 29.857,78 евра.
 
Висина депозита 175.000,00 динара, позив на број  2020464180120200464
 
65. пословни простор, површине 54 м2, у Новом Београду, у приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 13, постојеће на кат. парц. број  2830/2 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2741 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2,  под редним бројем 1 као „пословни простор за који није утврђена делатност, по сниженој почетној купопродајној цени, у износу од 48.858,18 евра.
 
Висина депозита 287.000,00 динара, позив на број  2020464180120200465
 
66. пословни простор, површине 20 м2, у Новом Београду, у ниском приземљу зграде у ул. Милентија Поповића бр. 39, постојеће на кат. парц. број  2830/10 КО Нови Београд,  уписан у ЛН број 2749 КО Нови Београд, као посебан део зграде број 2, под редним бројем 1, као „пословни простор за који није утврђена делатност, по  почетној купопродајној цени, у износу од 20.145,12 евра.
 
Висина депозита 118.000,00 динара, позив на број  2020464180120200466
 
67. пословни простор бр. 1, површине 134 м2, који се налази у приземљу зграде у Београду у ул. Паунова бр. 79, постојеће на кат. парц. број  11974/2 КО Вождовац,  уписан у ЛН број 3958 КО Вождовац, као посебан део зграде број 1,  под редним бројем 1. као „пословни простор за који није утврђена делатност-магацин, приземље I“, по почетној купопродајној цени, у износу од 151.198,76 евра.
Висина депозита 889.000,00 динара, позив на број  2020464180120200467
 
68. пословни простор бр. 1/Л, површине 54 м2, у Новом Београду, у  ул. Јурија Гагарина бр. 62, у високом приземљу објекта бр. 6, постојећег на кат. парц. број 3283 КО Нови Београд, уписан у ЛН број 4097 КО Нови Београд, као „пословни простор – једна просторија, за који није утврђена делатност“, број посебног дела 1/Л, по почетној купопродајној цени, у износу од 45.557,45 евра.
 
Висина депозита 267.000,00 динара, позив на број  2020464180120200468
 
За пословне просторе од броја 25 до 68 постоје дуговања на име комуналних услуга, утрошка електричне енергије, топлотне енергије и других трошкова, те је потребно да понуђач уз понуду достави изјаву да прихвата да плати сва дуговања која терете пословни простор у моменту закључења уговора о купопродаји.
 
За војни комплекс под редним бр. 2, 8, 14, 16 и 17 се претпоставља да су током НАТО бомбардовања загађени неексплодираним убојним средствима, да исти нису испитани и нису очишћени од неексплодираних убојних средстава и трошкови испитивања и чишћења падају на терет купаца.

Сви војни комплекси и пословни простори могу се разгледати, уз обавезну претходну најаву обиласка, дана 14. и 15. септембра 2020. године, у времену од 12,00 до 13,00 часова.

Све потребне информације поводом овог огласа, могу се добити у времену од 10 до 15 часова у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, на телефон 011/3346-607 и у Министарству одбране, о статусу војних непокретности и у вези обиласка истих, од војног службеника Стефана Стефановића и војног службеника Сање Милић, на телефон 011/3201-759.
 
2. УСЛОВИ ОТУЂЕЊА
 
Предметне непокретности отуђују се као јединствене целине, у постојећем –„виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.                                        
Коначна купопродајна цена непокретности биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Купопродајна цена непокретности, утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, на уплатни рачун буџета Републике Србије.

Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.
 
3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која уплате депозит у висини назначеној поред сваког војног комплекса, а која испуњавају услове огласа.

Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
            - за физичка лица: име и презиме, адресу стана и фотокопију личне карте;
            - за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис;
            - број рачуна за враћање депозита
 
Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун: 840-833804-55 Републичка дирекција за имовину Републике Србије – депозит за спровођење поступка располагања војном и другом државном имовином, са позивом на број наведен уз сваки комплекс појединачно.

Понуде се, уз доказ о уплати депозита, достављају на адресу:
 
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 11000 Београд, ул. Краља Милана бр. 16, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичке дирекције за имовину Републике Србије, у затвореној коверти на којој је јасно означено: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ - редни број и назив непокретности - НЕ ОТВАРАЈ.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Понуда у којој цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.
 
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
 
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава све услове овог огласа.
У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учеснике огласа Републичка дирекција за имовину Републике Србије, обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа, о избору најповољнијег понуђача.
Депозит се у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 радних дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.
У изузетном случају ако се накнадно утврди након избора најповољнијег понуђача за одређену непокретност да је предметна непокретност од значаја за функционисање система одбране, Дирекција задржава право да обавести најповољнијег понуђача да се одустаје од продаје и закључења уговора и у том случају депозит се враћа понуђачу.