Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2020.

Конкурс за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време у РВ и ПВОРАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО И
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНА ОДБРАНА

 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС

 
за пријем у професионалну војну службу на неодређено време
у својству подофицира на неодређено време

 
у 204. ваздухопловну бригаду:

место службовања Батајница
техничар за електроопрему, 9 извршилаца,
техничар за авион и мотор, 14 извршилаца,
техничар за радио-радарску опрему, 3 извршиоца,
техничар за авион и мотор – летач, 1 извршилац,
техничар за инструменте и кисеоничку опрему – летач, 1 извршилац,
техничар за радио-радарску опрему – летач, 1 извршилац,
техничар за хеликоптер и мотор – летач, 7 извршилаца,
техничар за ваздухопловно наоружање, 5 извршилаца,
техничар за ваздухопловно наоружање – пиротехничар, 1 извршилац,
техничар за електронску опрему – возач, 1 извршилац,
техничар за електро опрему и инструменте – возач, 1 извршилац,
техничар за електронску опрему и инструменте, 1 извршилац;
 
у 98. ваздухопловну бригаду:

место службовања Ниш
техничар за хеликоптер и мотор, 3 извршиоца,
техничар за хеликоптер и мотор – летач, 8 извршилаца,
техничар за електроопрему, 1 извршилац
техничар за радио радарску опрему, 1 извршилац,
 
место службовања Лађевци
техничар за авион и мотор, 4 извршиоца,
техничар за хеликоптер и мотор, 2 извршиоца,
техничар за ваздухопловну опрему, 3 извршиоца,
техничар за ваздухоплов и мотор – летач, 9 извршилаца,
техничар за радио-радарску опрему, 2 извршиоца,
техничар за ваздухопловну опрему и електронику, 2 извршиоца,
техничар за ваз. наоружање, 4 извршиоца,
техничар за радио-опрему, 1 извршилац;

у 250. ракетну бригаду за противваздухопловна дејства:

место службовања Београд
телефонист-линијаш, 1 извршилац,
радио-релејац, 1 извршилац,
 
место службовања Јаково
оператор, 1 извршилац,
оператор система, 2 извршилац,
 
место службовања Нови Сад
оператер, 2 извршилац,
 
место службовања Крагујевац
оператер, 1 извршилац,
послужилац-техничар, 1 извршилац,
оператор, 1 извршилац;
 
у 126. бригаду ваздушног осматрања, јављања и навођења:

место службовања Београд
оператор за обраду података, 1 извршилац,
техничар за рачунаре, 2 извршиоца,
радарски техничар, 1 извршилац;
 
место службовања Качарево
телефонист-линијаш, 1 извршилац.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
 
На конкурсу могу учествовати сви држављани Републике Србије који имају одговарајуће образовање.
 
а) Општи услови:
 
– да је кандидат пунолетан,
– да је држављанин Републике Србије,
– да је здравствено и психофизички способан за службу у Војсци Србије, што утврђује надлежна војнолекарска комисија,
– да има прописано образовање за место за које конкурише,
– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
– да није старији од 40 година,
– да је безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране,
– да је завршио одговарајућу војну обуку са оружјем (за лица која нису завршила одговарајућу војну обуку биће упућени  на Курс за подофицире РВ и ПВО).
 
б) Посебни услови:
 
За сва радна места неопходна је завршена средња школа у трајању од 4 године.  
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:
– пријаву (Образац, преузми овде);
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– потврда о пребивалишту;
– за лица која су завршила средњу школу доставити сведочанства о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци).
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (Службени гласник РС, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
 
У пријави мора да буде недвосмислено наглашено за које радно место кандидат конкурише. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у даље разматрање.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Конкурсна документација се неће враћати кандидатима.
 
Пријаве на конкурс са наведеним документима достављати путем поште на адресу:
 
Команда Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране
Главна број 1,
11080 Земун,
са назнаком „за пријем лица у професионалну војну службу по јавном конкурсу”
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.
 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник.
 
Пријаве кандидата који не испуне услове конкурса биће одбачене решењем.
 
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
Кандидати које испуне услове конкурса биће позвани да учествују у изборном поступку.
Достава ће се вршити на поштанске адресе или и-мејл адресе које су наведене у поднетим пријавама.
 
Трошкове превоза настале због доласка и учествовања на активностима у селекцији сносе кандидати.
 
Све активности у изборном поступку су елиминационог карактера, тако да уколико кандидат не задовољи критеријуме за једну активност или се не одазове на позив за учествовање, не учествује у даљем току селекције.
 
Кандидати су у обавези да са собом носе лични идентификациони документ (лична карта или пасош) на свим активностима у поступку селекције.
Пре пријема у професионалну војну службу кандидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на психолошко тестирање у надлежну војноздравствену установу. Кандидати који уђу у најужи избор биће позвани на проверу физичке способности и разговор.
 
Приликом доласка на проверу физичких способности, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему.
 
Кандидати са најбољим резултатима биће упућени на лекарски преглед ради оцене способности за пријем у професионалну војну службу. Кандидати који нису завршили одговарајућу војну обуку биће упућени на Курс за подофицире РВ и ПВО.
За све кандидате који испуњавају услове конкурса биће извршена безбедносна провера.
 
Курс за подофицире РВ и ПВО траје шест месеци. За време оспособљавања кандидати се налазе у центрима за обуку Војске Србије у својству лица за оспособљавање за подофицира, где им је обезбеђен бесплатан смештај и исхрана, уџбеници, школски прибор, униформа и друга неопходна средства. Током оспособљавања полазници имају обезбеђену здравствену заштиту и новчана примања.

Полазници Курса за подофицире РВ и ПВО који успешно заврше оспособљавање постају кандидати за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време.
 
Уколико процес селекције не задовољи довољан број кандидата, неће бити реализације Курса за подофицире РВ и ПВО.
 
НАЧИН ИЗБОРА И РАНГИРАЊА КАНДИДАТА
 
Избор кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству подофицира на неодређено време вршиће се по критеријуму за избор кандидата, који обухвата:
 
– просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
– психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова);
– разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова);
– физичка провера;
– медицинско здравствена процена;
– безбедносна провера и
– оцена са Курса за подофицире РВ и ПВО.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном у изборном поступку за формацијска места за које су поднели пријаве.
 
ОСТАЛО
 
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Команди Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, на телефоне: 011/3074–011, 011/3074–073 и 011/3074–008, на веб-страници Министарства одбране www.mod.gov.rs и на веб-страници Војске Србије www.vs.rs