Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2020.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци СрбијеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица
на служби у Војсци Србије
 
I Назив установе Војске Србије у којој се попуњавају радна места:
 
Војногeогрaфски институт Управе за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
референт (10 извршилаца), ОСС, место службовања – Београд;
референт (2 извршиоца), ССС, место службовања – Београд;
техничар графичке припреме (1 извршилац), ССС, место службовања – Београд.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
За радно место под редним бројем 1:
завршена виша геодетска школа или висока школа струковних студија геодетског усмерења (180 ЕСПБ) и познавање рада на рачунару.
За радно место под редним бројем 2:
завршена средња стручна школа геодетског усмерења и познавање рада на рачунару.
За радно место под редним бројем 3:
завршена средња стручна школа у трајању од 4 (четири) године техничког или графичког усмерења.
 
Заједничко за сва радна места
 
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на служби у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19), и то:
за радна места под редним бројевима од 1 до 2 – просек оцена са последњег нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (30% од укупног броја бодова), проверу знања и способности (20% од укупног броја бодова) психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедоносна процена;
за радно место под редним бројем 3 – просек оцена са последњег нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедоносна процена.
 
Тест знања и вештина састојаће се из два дела, стручно геодетски и информатички део. Тестови су састављени од питања која се решавају заокруживањем једног или више понуђених одговора. 
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављено тестирање (стручно геодетски и информатички део). Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције – разговор са кандидатом. О датуму, времену и месту обављања тестирања и разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће о изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.
 
Место рада: Београд.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Информације о конкурсу могу се добити на телефон 011/3205-007 или 011/3205-167, на сајту Војногеографског института www.vgi.mod.gov.rs и слањем и-мејл на адресу vgi@vs.rs .
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом на адресу: Војногеографски институт, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војногеографског института, Мије Ковачевића 5, Београд.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву (која је обавезна) у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
диплома којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред завршене школе – за радна места за које је прописан 4. степен стручне спреме;
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци);
уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци;
уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије. Потписану изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу за више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављансву и извода из матичне књиге рођених подносе решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.