Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2020.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено времеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
ради попуне радних места у

I Назив установе Војске Србије у којој се попуњавају радна места:
 
Гарда Војске Србије
 
Радна местa којa се попуњавajу:
радник за спремање просторија ПКВ, 3 извршиоца;
радник за спремање просторија ПКВ, 2 извршиоца;
дресер – коњаник КВ, 1 извршилац;
узгајивач КВ, 1 извршилац;
поткивач КВ, 1 извршилац;
возач ССС, 1 извршилац;
помоћни радник КВ, 3 извршиоца;
инсталатер водовода и канализације, ВКВ, 1 извршилац;
месар КВ, 1 извршилац;
помоћни радник ПКВ, 2 извршиоца; 
механичар за возила точкаше – возач ВКВ, 1 извршилац;
електромеханичар за возила точкаше – возач ВКВ, 1 извршилац;
механичар за пешадијско наоружање ВКВ, 1 извршилац;
возач – чувар КВ, 1 извршилац;
вртлар – чувар КВ, 1 извршилац;
помоћни радник ПКВ, 1 извршилац;
руковалац пољопривредних машина – чувар КВ, 2 извршиоца;
помоћни радник – чувар ПКВ, 1 извршилац;
помоћни радник ПКВ, 1 извршилац.
    
Општи услови:
 
да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу. 
 
Посебни услови:
 
Радна место на редном броју 1, 2, 7, 10, 16. и 19:
завршен 1. и 2. разред средње школе.
 
Радно место на редном броју 3:
3. степен стручне спреме, образовни профил дресер.
 
Радно место на редном броју 4:
3. степен стручне спреме, образовни профил узгајивач.
 
Радно место на редном броју 5:
3. степен стручне спреме.
 
Радно место на редном броју 6:
4. степен стручне спреме;
возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 8:
3. степен стручне спреме из грађевине и специјалистичко образовање из водоводних и канализационих инсталација.
 
Радно место на редном броју 9:
3. степен стручне спреме, образовни профил месар.
 
Радно место на редном броју 11:
3. степен стручне спреме и специјализација за механичара за возила точкаше
возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 12:
3. степен стручне спреме и специјализација за електромеханичара за возила точкаше
возачка дозвола Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 13:
– 3. степен стручне спреме и специјализација за механичара – оружар.
 
Радно место на редном броју 14:
3. степен стручне спреме;
возачка дозвола Ц категорије;
одслужен војни рок.
 
Радно место на редном броју 15:
3. степен стручне спреме, образовни профил цвећар-вртлар;
одслужен војни рок.
 
Радно место на редном броју 17:
3. степен стручне спреме;
возачка дозвола Ф категорије;
одслужен војни рок.
Радно место на редном броју 18:
завршен 1. и 2. разред средње школе;
одслужен војни рок.
 
 
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије jaвним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19), а који обухватају:
 
за радна места на редном броју 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. и 17: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера;
 
за радна места на редном броју 1, 2, 7, 10, 16, 18. и 19: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Провера знања и способности спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора. Провера знања и способности вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току изборног поступка.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.
 
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
 
 
Место рада: 
Београд: за радна места под редним бројем: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. и 19;
Карађорђево: за радна места под редним бројем: 3, 4, 5, 6, 7, 14. и 16;
Добановци: за радно место под редним бројем: 15. и 17;
Тара: за радно место под редним бројем: 18.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”, веб-сајту Министарства одбране, односно Војске Србије.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Бојан Симеуновић и Иван Перић, телефон 011/2064-374.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу ВП 4795 Београд, Јована Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4795 Београд, Београд.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, назив и редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање;
оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред захтеване школе – за радна места за која је прописан 3, 4. или 5. степен стручне спреме;
копија возачке дозволе – за радна места возача;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци);
уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци;
уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве, уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица. Након реализације свих активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, кандидати који испуњавају услове члана 125. Закона о Војсци Србије укупно остварен број бодова увећава се за 5%.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на сајту Министарства одбране или Војске Србије.
 
Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкурише на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране или Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.