Министарство одбране Републике Србије
 
01.06.2020.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено времеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
ради попуне радних места
 
у Централној логистичкој бази Управе за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
1. тапетар, ВКВ, 1 извршилац;
2. обућар, КВ, 1 извршилац;
3. руковалац машина за прање и пеглање, КВ, 3 извршиоца;
4. перионичар-пеглар, ПКВ, 2 извршиоца;
5. технолог за машинска средства, С2С, 1 извршилац;
6. механичар за артиљеријско наоружање – возач, КВ, 1 извршилац;
7. ауто-тапетар, ВКВ, 1 извршилац;
8. металофарбар, КВ, 1 извршилац;
9. механичар за телефонско-телеграфске уређаје – возач, ВКВ, 1 извршилац;
10. возач аутобуса, ВКВ, 2 извршиоца;
11. возач аутобуса, КВ, 2 извршиоца;
12. возач, ВКВ, 1 извршилац;
13. возач, КВ, три (2) извршиоца;
14. грађевински лимар – возач, ВКВ, 1 извршилац;
15. подополагач, КВ, 1 извршилац;
16. керамичар, КВ, 1 извршилац;
17. руковалац парних котлова са АТК ВП, ВКВ, 6 извршиоца;
18. командир одељења – руководилац радова, С1С, 1 извршилац;
19. електромеханичар за аутоматику, ВКВ, 1 извршилац;
20. електромеханичар за аутоматику – возач, ВКВ, 1 извршилац;
21. електромеханичар за клима и расхладне уређаје, ССС, 2 извршиоца;
22. командир одељења – руководилац радова, С1С, 1 извршилац;
23. руковалац климатизације, КВ, 2 извршиоца;
24. монтер централног грејања, ВКВ, 2 извршиоца;
25. референт за грађевинске радове, ВШС, 1 извршилац;
26. управник уједно руковалац парних котлова са АТК, ВКВ, 1 извршилац;
27. погонски електричар, ВКВ, 1 извршилац;
28. руковалац парних котлова са АТК, КВ, 1 извршилац;
29. механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1 извршилац;
30. електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1 извршилац;
31. самостални референт за књиговодство – благајник, ССС, 1 извршилац;
32. механичар за погонску опрему и инсталације, ВКВ, 1 извршилац;
33. механичар за хемијске изворе струје и електроагрегате, ВКВ, 1 извршилац;
34. комерцијалиста, ВШС, 1 извршилац.
Општи услови:
 
– да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
– да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
– да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови
 
Радно место на редном броју 1:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил тапетар-декоратер или да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – образовни профил тапетар-декоратер.
 
Радно место на редном броју 2:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил обућар или да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – образовни профил обућар.
 
Радно место на редном броју 3:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил хемијске струке или да  кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих образовни профил хемијске струке.
 
Радно место на редном броју 4:
– да кандидат има завршену осмогодишњу школу – ПКВ.
 
Радно место на редном броју 5:
– да кандидат има завршене академске студије у висини од 240 бодова – С2С, смер машинско инжењерство, област мотори.
 
Радно место на редном броју 6:   
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ образовни профил механичар или оружар и возачку дозволу Ц категорије или да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – КВ, образовни профил механичар или оружар и возачку дозволу Ц категорије.
Радно место на редном броју 7:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил тапетар-декоратер или да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – образовни профил тапетар-декоратер.
Радно место на редном броју 8:   
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил металофарбар; или да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – КВ, образовни профил металофарбар.
 
Радно место на редном броју 9:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил електротехничар телекомуникација и возачку дозволу Ц категорије или да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – образовни профил електротехничар телекомуникација и возачку дозволу Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 10:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и возачку дозволу Д категорије.
 
Радно место на редном броју 11:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и возачку дозволу Д категорије.
 
Радно место на редном броју 12:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и возачку дозволу Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 13:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и возачку дозволу Ц категорије.
 
Радно место на редном броју 14:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил лимар и возачку дозволу Б категорије или да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – образовни профил образовни профил лимар и возачку дозволу Б категорије.
 
Радно место на редном броју 15: 
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил подополагач или да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – КВ, образовни профил подополагач.
 
Радно место на редном броју 16: 
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил керамичар; или да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – КВ, образовни профил керамичар.
 
Радно место на редном броју 17:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил механичар термоенергетских постројења и уверење о положеном стручном испиту за руковаоца котла са АТК или да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ машинске струке и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – ВКВ и уверење о положеном стручном испиту за руковаоца котла са АТК.
Радно место на редном броју 18:
– да кандидат има завршене академске студије у висини од 180 ЕСПБ бодова, односно основне струковне студије у висини 180 ЕСПБ бодова – С1С, смер електротехничко или рачунарско инжењерство, област електроника или аутоматика.
 
Радно место на редном броју 19:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил електромеханичар за аутоматику или да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих образовни профил електромеханичар за аутоматику.
 
Радно место на редном броју 20:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил електромеханичар за аутоматику и возачку дозволу Б категорије или да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих образовни профил електромеханичар за аутоматику и возачку дозволу Б категорије.
 
Радно место на редном броју 21: 
– да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – ССС, образовни профил електромеханичар за термичке и расхладне уређаје или да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме – ССС и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих образовни профил електромеханичар за термичке и расхладне уређаје.
 
Радно место на редном броју 22:
– да кандидат има завршене академске студије у висини од 180 ЕСПБ бодова, односно основне струковне студије у висини 180 ЕСПБ бодова – С1С, смер машинско инжењерство.
 
Радно место на редном броју 23: 
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил механичар термоенергетских постројења или да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих – КВ, образовни профил механичар термоенергетских постројења.
 
Радно место на редном броју 24:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил монтер централног грејања или да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ и да поседује сертификат издат од јавно признатог организатора активности образовања одраслих образовни профил монтер централног грејања.
 
Радно место на редном броју 25:
– да кандидат има завршену вишу техничко грађевинску школу, смер грађевински или завршене високе струковне студије из области технике и грађевине, смер грађевински.
 
Радно место на редном броју 26:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме – ВКВ, образовни профил механичар термоенергетских постројења и уверење о положеном стручном испиту за руковаоца котла са АТК.
Радно место на редном броју 27:
– да кандидат има завршен 3.степен стручне спреме – КВ, образовни профил електроенергетичар.
 
Радно место на редном броју 28:
– да кандидат има завршен 3. степен стручне спреме – КВ, образовни профил механичар термоенергетских постројења и уверење о положеном стручном испиту за руковаоца котла са АТК.
 
Радно место на редном броју 29:
– да кандидат има завршен 4.степен стручне спреме, образовни профил аутомеханичар.
 
Радно место на редном броју 30:
– да кандидат има завршен 4.степен стручне спреме, образовни профил аутоелектричар.
 
Радно место на редном броју 31:
– да кандидат има завршен 4. степен стручне спреме ССС, економског смера.
 
Радно место на редном броју 32:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме ВКВ, образовни профил електроенергетичар.
 
Радно место на редном броју 33:
– да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме ВКВ смера.
 
Радно место на редном броју 34:
– да кандидат има завршену вишу економску школу ВШС – комерцијални смер.
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењенa Одлукa о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19).
 
За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или на и-мејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор.
 
Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или на и-мејл адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност, биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада:
Београд (за радна места на броју 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26);
Кнић (за радно место на броју 27);
Смедеревска Паланка  (за радно место на броју 28);
Крагујевац (за радна места на броју 29, 30, 31);
Ниш (за радна места на броју 32, 33, 34).
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
за радна места на броју 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 : Александар Калабић, телефон 011/3053-472;
за радна места на броју 25, 26 и 34: Зоран Ковач, телефон 011/3205029;
за радна места на броју 27, 28, 29, 30, 31: Бранко Поповић, телефон 034/507177;
за радна места на броју  32 и 33: Борис Митровић, телефон 018/508614.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
– за радна места на броју 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24: Војна пошта 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2084 Београд, Ослобођења 30, 11090 (Раковица) Београд;
 
– за радна места на броју 25, 26 и 34:
Војна пошта 9808 Београд, Мије Ковачевића 5, 11000 Београд.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 9808 Београд, Мије Ковачевића 5;
 
– за радна места на броју 27, 28, 29, 30 и 31: Војна пошта 2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000 Крагујевац.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2078 Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000 Крагујевац;
 
– за радна места на броју 32 и 33: Војна пошта 2079 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште 2079 Ниш, Чегарска бб, 18000 Ниш.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, и-мејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
за сва радна места:
– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старији од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;
 
за радна места за која је прописано КВ, ССС, ВКВ:
– оригинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији коју је оверио јавни бележник.
Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да оствари увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву неопходно је доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 
Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.