Министарство одбране Републике Србије
 
30.01.2020.

Јавни конкурс за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци СрбијеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт
расписује
 
ј а в н и
К О Н К У Р С
 
За пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у
 
Назив установе Министарства одбране у којој се попуњавају радна места:
 
Војнотехнички институт Београд, Управе за одбрамбене технoлогије, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, Републике Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
референт за међународну сарадњу и односе са јавношћу, ВСС – 1 извршилац,
технолог, ВСС – 1 извршилац,  
технолог, ВСС – 1 извршилац,  
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
технолог, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
технолог, ВСС – 1 извршилац, 
истраживач, ВСС – 2 извршиoца,
технолог, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
пројектант, ВСС – 1 извршилац, 
технолог, ВСС – 1 извршилац,  
истраживач, ВСС – 2 извршиoца,
технолог, ВСС – 1 извршилац,
пројектант, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 2 извршиoца,
технолог, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
пројектант, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
технолог, ВСС – 2 извршиoца,
пројектант, ВСС – 2 извршиоца,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
пројектант, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 2 извршиoца,
пројектант, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 3 извршиoца,
технолог, ВСС – 1 извршилац,
технолог, ВСС – 2 извршиoца,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 2 извршиoца,
технолог, ВСС – 2 извршиoца,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
пројектант, ВСС – 1 извршилац,
технолог, ВСС – 1 извршилац,
пројектант, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
технолог, ВСС – 1 извршилац,
радник на прототипским пословима, 5. степен – 3 извршиоца,
истраживач, ВСС – 1 извршилац,
самостални референт за књиговодство – оператер, ССС – 1 извршилац,
референт за уговарање, ССС – 1 извршилац,
референт за саобраћајне послове – диспечер, ВШС – 1 извршилац,
радник на прототипским пословима, 3. степен – 1 извршилац.
 
Општи услови:
 
да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије;
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци;
да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
за радно место под ред. бр. 1:
да кандидат има завршен одговарајући факултет из области друштвено-хуманистичких наука на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, знање енглеског језика; 
 
за радно место под ред. бр. 2:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;
 
за радно место под ред. бр. 3:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 4:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство, звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 5:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;
 
за радно место под ред. бр. 6:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства; просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 7:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 8:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, или аутомобилско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више; 
 
за радно место под ред. бр. 9:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, или аутомобилско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 10:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: примењена електроника, или електроника или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика – електроенергетски системи, или електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 11
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника или електроника или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 12:
 да кандидат има завршен одговарајући факултет из области техничких наука на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 13:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 14:         
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 15:
 да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 16:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или ваздухопловство, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 17:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или ваздухопловство или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 18:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 19: 
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 20:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: органска хемијска технологија, или полимерно инжењерство, или хемијско процесно инжењерство, или инжењерство материјала на основним и мастер академским студијама; звање дипломирани инжењер технологије или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8 и више;
 
за радно место под ред. бр. 21:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: органска хемијска технологија, или полимерно инжењерство, или хемијско процесно инжењерство, или инжењерство материјала на основним и мастер академским студијама; звање дипломирани инжењер технологије или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8 и више;
 
за радно место под ред. бр. 22:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: текстилна технологија на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 23:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 24:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 25:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 26:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарска техника и информатика или рачунарство и информатика или информациони инжењеринг или рачунарско инжењерство или информационе технологије или информациони системи и технологије на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 27:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 28:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: примењена електроника, или електроника или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика – електроенергетски системи, или електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 29:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 30:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 31:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмо-техника); звање дипломирани инжењер машинства, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 32:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: ваздухопловство (аерокосмо-техника) или бродоградња на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
за радно место под ред. бр. 33:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмо-техника) на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 
 
 
за радно место под ред. бр. 34:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмо-техника); звање дипломирани инжењер машинства, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 35:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: ваздухопловство (аерокосмо-техника) или бродоградња или моторна возила или шинска возила или железничко машинство или примењена механика и аутоматско управљање; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 36:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: бродоградња или ваздухопловство или заваривање и заварене конструкције или моторна возила или производно машинство или системи наоружања или шинска возила или транспортно инжењерство или конструкције и логистика или механизација и конструкционо инжењерство или машинске конструкције или развој и инжењеринг или производно-информационе технологије или војноиндустријско инжењерство или машинско инжењерство или аутомобилско инжењерство или пројектовање у машиноградњи на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;
 
за радно место под ред. бр. 37:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство, или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика – електроенергетски системи, или електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 38:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство, или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика – електроенергетски системи, или електроенергетика – енергетска електроника и електричне машине на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;
 
за радно место под ред. бр. 39:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: војно машинство, термотехника, ваздухопловство, аерокосмо-техника, системи наоружања, аутоматско управљање на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;
 
за радно место под ред. бр. 40:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;
 
за радно место под ред. бр. 41:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: ваздухопловство (аерокосмо-техника), или производно машинство, или машинство и информационе технологије, или механика; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 42:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радио-комуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио-комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 43:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: производно машинство, или машинство и информационе технологије на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;
 
за радно место под ред. бр. 44:
да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металостругар – специјалиста, или металоглодач – специјалиста или металобрусач – специјалиста;
 
 
за радно место под ред. бр. 45:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарска техника и информатика, или рачунарство и информатика, или информациони инжењеринг, или рачунарско инжењерство или информационе технологије или информациони системи и технологије на основним и мастер академским студијама или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, просечна оцена у току студија 8,00 и више;
 
за радно место под ред. бр. 46:
да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: економија;
 
за радно место под ред. бр. 47:
да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: економија;
 
за радно место под ред. бр. 48:
да кандидат има завршену одговарајућу вишу школу или студије у обиму од 180 ЕСП бодова, област: саобраћајно инжењерство.
 
за радно место под ред. бр. 49
завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) бравар;
 
Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењена Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, бр. 13/19).
 
За радно место под редним бројем 1 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања енглеског језика (20% од укупног броја бодова и то провера стручних знања 15%, а провера знања енглеског језика 5%), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
За радна места под редним бројем 2 до редног броја 49 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера стручних знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.
 
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 1 спроводи се из области јавних комуникација и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције. Провера знања енглеског језика спроводи се путем стандардизованог теста у организацији Катедре за стране језике Војне академије.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 4, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 и 42 спроводи се из области електротехнике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44 и 49 спроводи се из области машинства и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 20 и 21 спроводи се из области хемије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 22 спроводи се из области текстилне технологије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 26 и 45 спроводи се из области информатике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радна места под редним бројем 46 и 47 спроводи се из области економије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Провера знања и способности за радно место под редним бројем 48 спроводи се из области саобраћаја и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.
 
Кандидати који не задовоље на провери знања или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.
 
О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл адресе наведене у пријави.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.
 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.
 
Место рада: Београд.
 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”, на веб-страници Министарства одбране, у дневном листу „Политика” и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Наташа Радовановић, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Нада Кочовић, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.
 
Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
 
Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
За радно места под редним бројем 1: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа; уверење, сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика.
 
За радна места под редним бројем 2 до 49: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
 
Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да доставе и дипломе или уверења о завршеним основним академск