Министарство одбране Републике Србије
 
01.01.2020.

Конкурс за попуну радних места у Универзитету одбранеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС
 
 
за попуну радних места у Универзитету одбране пријемом лица из грађанства
у својству војних службеника и намештеника у радни однос на неодређено време
 
У Војну пошту 2977 Београд
један наставник руског језика – преводилац, ОАС240;
један референт за одржавање непокретности, ОАС240;
један монтер централног грејања – заваривач, ССС;
два руковаоца парних котлова са АТК, КВ;
један посластичар, КВ;
један возач аутобуса, КВ;
један руковалац санитарне и термотехничке опреме базена, ССС.
У Војну пошту 1960 Београд
један наставник – разредни старешина, ОАС240;
један наставник – разредни старешина, ОАС240;
један наставник – разредни старешина, ОАС240;
један педагог – наставник, ОАС240;
један домар, КВ.
У Војну пошту 1961 Београд
један руководилац – наставник, ОАС240;
један руководилац – наставник, ОАС240;
један руководилац – наставник, ОАС240;
један деловођа – оператер, ССС.
У Војну пошту 2522 Београд
један истраживач, С2С;
један истраживач, С2С.
У Војну пошту 2363 Београд
један документалист – информатор, ОАС240.
 
Општи услови конкурса:
 
да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије;
да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци;
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу;
да су здравствено способни за дужности у Министарству одбране и Војсци Србије;
да им раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
 
Посебни услови конкурса:
 
за радно место под редним бројем 1 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из филолошких наука, област руски језик и књижевност;
за радно место под редним бројем 2 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из електротехничког инжењерства;
за радно место под редним бројем 3 може конкурисати лице које има завршену машинску школу и положен специјалистички испит за занимање заваривач;
за радно место под редним бројем 4 може конкурисати лице које има завршену средњу машинску школу у трајању од три године и положен испит о стручној оспособљености за вршење послова руковалац парних котлова са АТК;
за радно место под редним бројем 5 може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил посластичар;
за радно место под редним бројем 6 може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од три године, образовни профил возач моторног возила и положен испит за возача моторног возила „Д” категорије;
за радно место под редним бројем 7 може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од три године из грађевине и специјалистичко образовање из водоводних и канализационих инсталација;
за радно место под редним бројем 8 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из филолошких наука, област српски језик и књижевност;
за радно место под редним бројем 9 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године у пољу друштвено хуманистичких наука из историјских наука;
за радно место под редним бројем 10 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из математичких наука;
за радно место под редним бројем 11 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из педагошких наука, област педагогија и звање педагог;
за радно место под редним бројем 12 може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од три године (машинске, електро или грађевинске струке);
за радно место под редним бројем 13 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из филолошких наука, област српски језик и књижевност;
за радно место под редним бројем 14 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из математичких наука;
за радно место под редним бројем 15 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из физичких наука;
за радно место под редним бројем 16 може конкурисати лице које има завршену средњу школу у трајању од четири године, да поседује сертификат (за рад на рачунару) о положеним модулима 3, 4, 6 и 7 по ECDL стандарду;
за радно место под редним бројем 17 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године и мастер студије из области безбедности;
за радно место под редним бројем 18 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године и мастер студије из политичких наука и
за радно место под редним бројем 19 може конкурисати лице које има завршене основне академске студије у трајању од четири године из филолошких наука, смер библиотекарство и информатика.
 
Сагласно одредбама члана 125. Закона о Војсци Србије, при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
 
Пробни рад је обавезан за све кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје шест месеци и прати га непосредно претпостављени старешина, који након окончања пробног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без његове писане сагласности и без права на новчану накнаду због отказа.
Начин конкурисања:
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса подносе молбу Универзитету одбране и прилажу следећу документацију:
CV или кратку биографију;
извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старији од шест месеци);
уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
оверене фотокопије дипломе о стеченој школској спреми;
уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
уверење надлежног органа Министарства унутрашњих послова да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци (не старије од шест месеци);
уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос није престајао због теже повреде дужности из радног односа.
Поред лица из грађанства, на конкурс се могу пријавити и лица која се налазе на служби у Министарству одбране или Војсци Србије у својству професионалног војног лица (официра, подофицира, професионалног војника), војног службеника, војног намештеника, односно државног службеника и намештеника. Наведена лица документа достављају преко својих војних пошта, уз мишљење команданта јединице ранга батаљона, оверену фотокопију последње службене оцене и оверен и потписан картон основних и личних података КОЛП.
Пре пријема у радни однос за кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор биће извршено психолошко тестирање, а уз њихову писану сагласност биће извршена и безбедоносна провера.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.
Сви докази о испуњености услова за пријем у службу достављају се као оригинали или оверене фотокопије. Уверења која се прилажу уз молбу, ако нису трајног карактера, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.
Изборни поступак:
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на радно место.
Са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак конкурсна комисија ће обавити разговор и извршити њихово рангирање према одобреним критеријумима („Службени војни лист”, број 13/19). Позив на разговор и остала обавештења упућују се кандидату на адресу која је наведена у пријави за конкурс.
Одлуку о пријему донеће надлежни старешина и са њеним садржајем биће упознати сви кандидати који учествују у изборном поступку.
У изборном поступку биће примењени критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист”, број 13/19), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Младеновић, телефон 011/3603-378.
Начин подношења пријаве:
Пријаве на конкурс, са приложеним доказима о испуњавању услова, доставити непосредно или поштом препоручено на адресу:
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
Генерала Павла Јуришића Штурма број 1, Београд
са назнаком „за јавни конкурс”.
У пријави за конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, број телефона, радно место за које се кандидат пријављује (обавезно навести редни број радног места), досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посебним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125. Закона о Војсци Србије.
Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса у магазину „Одбрана”.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком против кога се може изјавити жалба, али не задржава извршење закључка.