Министарство одбране Републике Србије
 
02.12.2019.

Јавни конкурс за избор у звање сарадника 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ
 
Расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
САРАДНИКА

Расписује се конкурс за избор у звање сарадника:
  1. четири сарадника за ужу научну област патологија у звање сарадник у настави.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
  • да је кандидат професионални припадник Војске Србије.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА :
 
 
  1. да је кандидат уписао докторске академске студије или му је као магистру наука одобрена тема за израду докторске дисертације;
  2. да је кандидат студије завршио са просечном оценом најмање осам (8).
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
 
  1. биографске податке и доказе о испуњености услова конкурса.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање сарадника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета обране Црнотравска 17, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање сарадника”. У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за коју се пријава подноси.
 
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
 
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
 
Конкурс је отворен 30 дана рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.