Министарство одбране Републике Србије
 
05.11.2019.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају материјала и отпада
ВП 5033 Ниш
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају неопасног материјала и отпада од електричне и електронске опреме (опасан) из јединица и установа ВС и МO за 2020. и 2021. годину
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у тендерској документацији, коју ће учесници надметања преузети када бесповратно уплате 3.000,00 динара на текући рачун РЦ МО Београд, број 840-19540845-28, позив на број 1227423122215/19, сврха уплате ''Трошкови надметања 5/2019'', на име накнаде трошкова за спровођење надметања.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати правна лица и предузетници са седиштем у Републици Србији и која имају важеће регистрације и дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење или третман НЕОПАСНОГ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА (Партија 1) и ОТПАДА ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ (ОПАСАН) (Партија 2), у складу са Законом о управљању отпадом, или ангажују једног или више подизвођача који поседују наведене регистрације и дозволе. Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије.
 
За преузимање тендерске документације за надметање, потребно је доставити писани захтев за учешће, које предати лично или поштом у ВП 5033 Ниш, улица Булевар Николе Тесле, бб. у периоду од објављивања огласа до 04.12.2019.године, у ком року се тендерска документација може и преузети. 
 
У разматрање ће се узети само коверте са писаним понудама које се приме у ВП 5033 Ниш (лично или поштом) најкасније до 13,00 часова 05.12.2019.године     
Отварање коверти са писаним понудама биће реализовано дана 10.12.2019.године у 11,00 часова у ВП 5033 Ниш,  улица Булевар Николе Тесле, бб.
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијег понуђача је 16.12.2019.године.
Лица која откупе тендерску документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 018/508-815, 508-536, факс: 508-591.