Министарство одбране Републике Србије
 
15.10.2019.

Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2019/2020. годинуНа основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, број 9/19), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
 
 
КОНКУРС
 
ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
 
СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ  ШКОЛА
 
Назив организационе јединице Министарства одбране која је исказала потребе за стипендирањем:
 
Универзитет одбране:
1 ученик који се школује на трећој или четвртој години средње школе машинско-металске струке;
 
Ученик ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у месту службовања Београд, у својству цивилног лица.
 
Управа за војно здравство:
5 ученика који се школују на трећој или четвртој години средње школе медицинске струке;
 
Ученици ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у месту службовања Београд, у својству цивилних лица.
 
Војскa Србије:
 
14 ученика који се школује на трећој или четвртој години средње школе машинске струке;
2 ученика који се школује на другој или трећој години средње школе машинске струке (трогодишње);
2 ученика који се школују на трећој или четвртој години средње школе хемијске струке;
2 ученика који се школују на другој или трећој години средње школе хемијске струке (трогодишње);
1 ученик који се школује на трећој или четвртој години средње школе електро струке.
 
Ученици на редном броју 1. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у места службовања Београд (2), Панчево (2), Лозница (1), Ваљево (2), Зајечар (1), Горњи Милановац (1), Врање (1), Ниш (1), Чачак (2) и Никинци (1), у својству цивилних лица.
 
Ученици на редном броју 2. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Београд (2), у својству цивилних лица.
 
Ученици на редном броју 3. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у места службовања Краљево (1) и Ниш (1), у својству цивилних лица.
 
Ученици на редном броју 4. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Београд (2), у својству цивилних лица.
 
Ученик на редном броју 5. ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у месту службовања Нови Сад, у својству цивилног лица.
 
I   УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
 
Право на ученичку стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који  стално постижу најмање врлодобар успех у учењу и одличан успех у владању и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.
 
Стипендија се додељује ученику под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања школовања или стипендирања.
 
Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
 
да су здравствено способна за службу у Војсци Србије;
да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
да су уписала школу која одговара наведеним стручним образовним профилима;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Универзитет одбране на редном броју 1.:
да је ученик треће или четврте године, средње школе машинско-металске струке;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Управу за војно здравство на редном броју 1.:
- да су ученици треће или четврте године средње медицинске школе профила медицински техничар општег смера;
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 1.:
да су ученици треће или четврте године, средње школе машинске струке (14);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 2.:
да су ученици друге или треће године, трогодишње средње школе машинске струке (2);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 3.:
да су ученици треће или четврте године, средње школе хемијске струке (2);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 4.:
да су ученици друге или треће године, трогодишње средње школе хемијске струке (2);
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије на редном броју 5.:
да је ученик треће или четврте године, средње школе електро струке;
 
Висину ученичке стипендије одређује министар одбране за школску 2019/2020. годину у износу од 25.000,00 динара на месечном нивоу.
 
II   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
Ученик приликом пријављивања на конкурс  подноси следећа документа:
 
ПРИЈАВУ (Образац)
УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
ПОТВРДА о пребивалишту родитеља односно старатеља;
СВЕДОЧАНСТВА о свим завршеним претходним разредима средње школе
ПОТВРДУ да је уписао трећу или четврту годину средње школе у текућој школској години;
 машинско-металске струке (ради пријема у Универзитет одбране на редном броју 1.);
 медицинске струке профил медицински  техничар општег смера (ради пријема у Управу за војно здравство на редном броју 1.);
ПОТВРДУ да је уписао трећу односно четврту годину четворогодишње средње школе у текућој школској години:
 машинске струке (ради пријема у Војску Србије на редном броју 1.);
 хемијске струке (ради пријема у Војску Србије на редном броју 3. );
 електро струке (ради пријема у Војску Србије на редном броју 5.);
ПОТВРДУ да је уписао другу односно трећу годину трогодишње средње школе у текућој школској години:
 машинске струке (ради пријема у Војску Србије на редном броју 2.);
 хемијске струке (ради пријема у Војску Србије на редном броју 4. );
УВЕРЕЊЕ надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар-јун текуће године;
ПОТВРДУ одговарајуће школске установе да не остварује право на ученичку стипендију или кредит по другом основу.
 
Поднета конкурсна документа се не враћају.
 
III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ
 
Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 15. новембра 2019. године.
 
Образац пријаве за конкурс може се преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.
 
Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу ученичких стипендија”.
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.
 
Одлуку о додели ученичке стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.
 
 
IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

 
Редослед пријављених кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:
 
успеха оствареног у претходном школовању, и то:
за ученике 4. разреда:
- општег успеха од I до III разреда средње школе,
за ученике 3. разреда:
- општег успеха од I до II разреда средње школе,
за ученике 2. разреда:
- општег успеха из I разреда средње школе,
 
социјално-економског статуса породице.
 
Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 5,00 бодова).
 
Број бодова за уписани IV разред средње школе износи 1,00 бодова,
 
Број бодова за уписани III разред средње школе износи 0,60 бодова.
 
Број бодова за уписани II разред средње школе износи 0,50 бодова.
 
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун текуће године, и то:
до 20% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,30 бодова;
од 20% до 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,15 бодова;
више од 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0 бодова.
 
Просечна месечна зарада рачуна се према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
 
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије.
 
Рангирање се врши на основу достављене документације.
 
Због хитности реализације поступка стипендирања, првенство приликом рангирања под једнаким условима има кандидат који је уписао трећи разред средње школе (за радна места за које је предвиђен трећи степен стручне спреме) односно који је уписао четврти разред средње школе (за радна места за које је предвиђен четврти степен стручне спреме).
 
Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.
 
V  ПОСТУПАК
 
Кандидат за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата, образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове. 
 
На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за ученичку стипендију и обајављује је на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.
 
Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.
 
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за ученичку стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.
 
Министар одбране доноси одлуку о додели ученичке стипендије на основу коначне ранг-листе.
 
На основу коначне одлуке министра одбране о додели  ученичке стипендије,  ученик односно родитељ или старатељ закључује уговор о стипендији са Министарством одбране којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
                      
VI    ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА
 
Ученику се исплаћује ученичка стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.

 Конкурс за доделу стипендија и за студенте високошколских установа отворен је до 31.октобра 2019. године. Конкурс можете погледати овде

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКЕ ОДНОСНО СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ