Министарство одбране Републике Србије
 
09.09.2019.

Оглас за продају расходованих покретних ствари
ВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
 
Предмет продаје су расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
 
АУТОМОБИЛ  ZIL 130 E, ZIL 130 APA 35 2M.................................................................... 2 ком
АУТОМОБИЛ, ФАП 13 S цистерна........................................................................................1 ком
АУТОМОБИЛ TAM 110 T7 BV санитет.................................................................................4 ком
АУТОМОБИЛ ZASTAVA JUGO 101 SKALA 55/5V.............................................................1 ком
АУТОМОБИЛ PINZGAUER 710 M.........................................................................................3 ком
AУТОМОБИЛ ZASTAVA FIAT 1107, AУТОМОБИЛ UAZ-452 E......................................2 ком
АУТОМОБИЛ спец.ZASTAVA FLORIDA 1,3 санитет.........................................................1 ком
АУТОМОБИЛ LADA NIVA 1600, ЛАДА ВАЗ 2107 РИВА 1500 санитет...........................2 ком
ПРИКОЛИЦА НОЋНИ СТАРТ PNS-80..................................................................................3 ком
КОПАЧ KN-251, ДОЗЕР TG-220..............................................................................................2 ком
ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ADP-14....................................................................................................1 ком
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл.гласник РС", бр.40/12,102/12,19/13 , 41/13,102/14,41/15,78/15,111/15,14/16,108/16,7/17-испр. и 63/17).

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која најкасније 09.10.2019. године до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 динaра на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РЦ МО Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122214/19, сврха уплате: „Трошкови надметања  04/19 у ВП 5033 Ниш“   
              
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу до 09.10.2019.године, након чега се може преузети документација за надметање.
Разгледање средстава у ВП 5033 Ниш је могуће 07. и 08.10.2019. године од 09,00 до 13,00 ч и 09.10.2019. године од 07,30 дo 09,00 ч, а разгледање средства у ВП 5006/5 Бујановац "База Југ" дана 07. и 08.10.2019 године од 09,00 до 13,00 часова, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.

Јавно надметање одржаће се 09.10.2019. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг бб.

За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Булевар Николе Тесле бб, Ниш.