Министарство одбране Републике Србије
 
01.07.2019.

Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука 
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

РАСПИСУЈЕ
 
Јавни конкурс за избор у звање наставника у образовно-научном пољу медицинских наука:
 
Расписује се конкурс за избор у звање наставника:
једног наставника за ужу научну област анестезиологија и интензивно лечење у звање доцента;
једног наставника за ужу научну област биологија са хуманом генетиком у звање доцента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира;
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи;
да је кандидат професионално војно лице/војни службеник.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, бр. 21/16 и 3/17);
кандидати за избор у звање доцента приступно предавање одржаће 3. септембра 2019. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (одлуке Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. г. и број 9/66 од 21. априла 2017. г.), које је објављено на интернет страници Универзитета одбране (Медицинског факултета ВМА);
попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника;
уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране: Црнотравска 17, Београд са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.