Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2019.

Конкурс за при­јем кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­јеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
Р А С П И С У Ј Е
К О Н К У Р С
за при­јем кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­је
 
У школ­ској 2019/2020. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 90 кан­ди­да­та оба по­ла из гра­ђан­ства (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Вој­не гим­на­зи­је.
 
УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА
 
Кан­ди­да­ти тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са.
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ:
 
да су др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
да су здрав­стве­но спо­соб­ни за шко­ло­ва­ње, што утвр­ђу­је над­ле­жна вој­но­ле­кар­ска ко­ми­си­ја;
да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од 6 (шест) месеци, или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ:
да су ро­ђе­ни 2003. го­ди­не или ка­сни­је;
да су за­вр­ши­ли V, VI, VII раз­ред и пр­во по­лу­го­ди­ште VI­II раз­ре­да, од­но­сно VI­II раз­ред основ­не шко­ле, и при то­ме по­сти­гли нај­ма­ње вр­ло до­бар про­се­чан оп­шти успех шко­ло­ва­ња,
да у свим раз­ре­ди­ма шко­ло­ва­ња из вла­да­ња има­ју нај­ма­ње оце­ну 4 (вр­ло до­бар).
 
Кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са за при­јем под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка, пси­хо­ло­шкој, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни и без­бед­но­сној про­ве­ри.
 
ШКО­ЛО­ВА­ЊЕ, ПРА­ВА И ОБА­ВЕ­ЗЕ УЧЕ­НИ­КА
Шко­ло­ва­ње у Вој­ној гим­на­зи­ји тра­је че­ти­ри го­ди­не. Уче­ни­ци се шко­лу­ју по пла­ну и про­гра­му гим­на­зи­је оп­штег сме­ра.
 
На­кон за­вр­ше­ног шко­ло­ва­ња у Вој­ној гим­на­зи­ји уче­ни­ци су у оба­ве­зи да на­ста­ве шко­ло­ва­ње у Вој­ној ака­де­ми­ји.
За вре­ме шко­ло­ва­ња уче­ни­ци Вој­не гим­на­зи­је има­ју ста­тус вој­ног ли­ца, у скла­ду са За­ко­ном о Вој­сци Ср­би­је.
За вре­ме шко­ло­ва­ња уче­ни­ци­ма су обез­бе­ђе­ни сме­штај и ис­хра­на у Ин­тер­на­ту Вој­не гим­на­зи­је, уџ­бе­ни­ци и школ­ски при­бор, оде­ћа и обу­ћа, здравственa заш­титa и нов­ча­на при­ма­ња у скла­ду са про­пи­сом ко­јим су уре­ђе­ни усло­ви, на­чин оства­ри­ва­ња и ви­си­на нов­ча­них при­ма­ња у Ми­ни­стар­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
Тро­шко­ве шко­ло­ва­ња сно­си Ми­ни­стар­ство од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, на осно­ву уго­во­ра ко­јим се ре­гу­ли­шу ме­ђу­соб­на пра­ва и оба­ве­зе. У слу­ча­ју пре­ки­да шко­ло­ва­ња због не­ис­пу­ње­ња оба­ве­за де­фи­ни­са­них уго­во­ром, ли­це на шко­ло­ва­њу и ње­гов за­кон­ски за­сту­ник у оба­ве­зи су да на­док­на­де тро­шко­ве шко­ло­ва­ња.

НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУР­СА
Кан­ди­да­ти под­но­се при­ја­ву те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не на те­ри­то­ри­ји стал­ног ме­ста пре­би­ва­ли­шта.
Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја не­ће се вра­ћа­ти кан­ди­да­ти­ма.
Кан­ди­да­ти чи­је је пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји АП Ко­со­во и Ме­то­хи­ја кон­курс­ну до­ку­мен­та­ци­ју под­но­се те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не ко­ји је нај­бли­жи њи­хо­вом ме­сту пре­би­ва­ли­шта.
Кан­ди­дат уз при­ја­ву при­ла­же:
ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју из­во­да из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них;
по­твр­ду над­ле­жног ор­га­на да се про­тив ње­га не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­је осу­ђи­ван за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, од­но­сно да им ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра;
ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва V, VI, VII и VI­II раз­ре­да основ­не шко­ле за кан­ди­да­те ко­ји су за­вр­ши­ли основ­ну шко­лу, а за уче­ни­ке VI­II раз­ре­да ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва V, VI, VII раз­ре­да основ­не шко­ле и уве­ре­ње – по­твр­ду основ­не шко­ле о оце­на­ма на кра­ју пр­вог по­лу­го­ди­шта VI­II раз­ре­да.
 
Фо­то­ко­пи­је до­ку­ме­на­та, тра­же­них по кон­кур­су, кан­ди­да­ти ове­ра­ва­ју у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.
Кан­ди­да­ти до­ла­зе на све пред­ви­ђе­не про­ве­ре у окви­ру се­лек­ци­је у прат­њи ро­ди­те­ља –ста­ра­те­ља и том при­ли­ком су ду­жни да по­не­су ђач­ку књи­жи­цу са ове­ре­ном фо­то­гра­фи­јом. Све пут­не тро­шко­ве пре­во­за од ме­ста ста­но­ва­ња до ме­ста се­лек­ци­је, од­но­сно про­ве­ра сно­се кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у Вој­ну гим­на­зи­ју.
Се­лек­ци­ја кан­ди­да­та за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­је ре­а­ли­зу­је се у три де­ла.
 
У пр­вом де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка, ко­ја се ре­а­ли­зу­је у Ин­тер­на­ту Вој­не гим­на­зи­је (Хум­ска 22, Бе­о­град). При­ли­ком до­ла­ска на про­ве­ру фи­зич­ких спо­соб­но­сти кан­ди­дат са со­бом оба­ве­зно но­си по­треб­ну спорт­ску опре­му и про­пи­са­ну по­твр­ду од иза­бра­ног ле­ка­ра (не ста­ри­ју од 10 да­на) да мо­же при­сту­пи­ти про­ве­ри фи­зич­ких спо­соб­но­сти. Уко­ли­ко кан­ди­дат не за­до­во­љи кри­те­ри­ју­ме про­ве­ре фи­зич­ке спо­соб­но­сти, не упу­ћу­је се на сле­де­ћи об­лик се­лек­ци­је. При­ли­ком до­ла­ска на про­ве­ре зна­ња и спо­соб­но­сти кан­ди­дат до­но­си по­тре­бан школ­ски при­бор и спорт­ску опре­му. Да би за­до­во­љио кри­те­ри­ју­ме пр­вог де­ла се­лек­ци­је кан­ди­дат мо­ра оства­ри­ти нај­ма­ње по пет бо­до­ва на про­ве­ри зна­ња из срп­ског је­зи­ка и ма­те­ма­ти­ке.
На осно­ву ре­зул­та­та пр­вог де­ла се­лек­ци­је фор­ми­ра се пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста на осно­ву ме­ри­ла за утвр­ђи­ва­ње ре­до­сле­да кан­ди­да­та и об­ја­вљу­је на сај­ту Вој­не гим­на­зи­је. Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на, мо­же под­не­ти при­го­вор Вој­ној гим­на­зи­ји, у ро­ку од три да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ове ранг-ли­сте.
 
МЕ­РИ­ЛА ЗА УТВР­ЂИ­ВА­ЊЕ РЕ­ДО­СЛЕ­ДА ПРИ­ЈА­ВЉЕ­НИХ КАН­ДИ­ДА­ТА:
– успех из основ­не шко­ле, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 40,           
– про­ве­ра зна­ња из ма­те­ма­ти­ке, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20,
– про­ве­ра зна­ња из срп­ског је­зи­ка, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20 и
– про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20.
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим са физичке провере и на крају из српског језика.
 
У дру­гом де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу пси­хо­ло­шкој про­це­ни у над­ле­жној вој­ној здрав­стве­ној уста­но­ви. При­ли­ком до­ла­ска на про­це­ну кан­ди­дат је у оба­ве­зи да по­не­се по­пу­њен обра­зац из­во­да из здрав­стве­ног кар­то­на. Да би за­до­во­љио кри­те­ри­јум на пси­хо­ло­шкој про­це­ни кан­ди­дат мо­ра при­па­да­ти 1, 2. или 3. ка­те­го­ри­ји (од­но­сно кан­ди­да­ти из 4. и 5 ка­те­го­ри­је не за­до­во­ља­ва­ју кри­те­ри­јум).
У тре­ћем де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни у над­ле­жној вој­ној здрав­стве­ној уста­но­ви.
По­зи­ва­ње кан­ди­да­та, у свим фа­за­ма се­лек­ци­је, вр­ши­ће те­ри­то­ри­јал­ни ор­га­ни ре­ги­о­нал­них цен­та­ра Ми­ни­стар­ства од­бра­не.
То­ком про­це­са се­лек­ци­је вр­ши се и без­бед­но­сна про­ве­ра кан­ди­да­та.
Пси­хо­ло­шка про­це­на, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­на про­це­на и без­бед­но­сна про­ве­ра не бо­ду­ју се већ су ели­ми­на­ци­о­ног ка­рак­те­ра.
Кон­курс је отво­рен од 1. фе­бру­а­ра до 15. мар­та 2019. го­ди­не.
Ли­ста иза­бра­них кан­ди­да­та би­ће об­ја­вље­на на сај­ту Вој­не гим­на­зи­је 17. ју­на 2019. го­ди­не, а оба­ве­ште­ње ће би­ти про­сле­ђе­но и ре­ги­о­нал­ним цен­три­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не. Кан­ди­дат има пра­во на при­мед­бе ко­је под­но­си Вој­ној гим­на­зи­ји, у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ли­сте иза­бра­них кан­ди­да­та на сај­ту. При­мед­бе кандидатa раз­ма­тра и ре­ша­ва Управa за ка­дро­ве Ми­ни­стар­ства од­бра­не.
 
 
Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти у Ин­тер­на­ту Вој­не гим­на­зи­је, Хум­ска 22, од 10.00 до 12.00 ча­со­ва, Бе­о­град (те­ле­фо­ни: 011/3603–966, 011/3603–972 и 011/3603–655) и на ин­тер­нет стра­ни­ци Вој­не гим­на­зи­је www.gim­na­zi­ja.mod­.gov­.rs.
По­што­ва­ни кан­ди­да­ти,
Кри­те­ри­ју­ме за фи­зич­ку про­ве­ру, као и те­сто­ве из ма­те­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка ко­ји су ко­ри­шће­ни у се­лек­ци­ји про­те­клих го­ди­на мо­же­те ви­де­ти на ин­тер­нет стра­ни­ци Вој­не гим­на­зи­је.