Министарство одбране Републике Србије
 
08.11.2018.

Оглас за продају расходованих покретних ствариВП 2084 БЕОГРАД
о г л а ш а в а
П   Р   О   Д   А   Ј   У
писaним  и  усменим јавним  надметањем
 
Продаји се излажу расходоване покретне ствари и то:
 
Теретна м/в:        TAM 5000 D, TAM 110 T7, TAM 150 T11, ФАП 1314;                   
Специјална м/в:  ЗИЛ 130, ФАП 1314 РАДИОНИЦА, ТАМ 110 Т7 САНИТЕТ, ФАП 18 БСТ;
Путничка м/в:     ГАЗ 32217 КОМБИБУС;                                 
Oстала ПС:          Резервни делови за бродске моторе.
                   
Расходоване покретне ствари налазе се на  следећим локацијама: касарна ''Бубањ Поток'' Београд, касарна ''Алваџиница'' Чачак и касарна ''Кнежевац'' Београд.

Разгледање расходованих покретних ствари одржаће се по следећем:
27.11.2018. године у касарни ''Алваџиница'', у времену од 10,00 до 14,00 часова,
28.11.2018. године у касарни ''Бубањ Поток'' и касарни ''Кнежевац'' у времену од 10,00 до 14,00 часова,  
29.11.2018. године у касарни ''Бубањ Поток'' и касарни ''Кнежевац'', у времену од 07,30 до 09,00 часова. 
Право разгледања имају сва правна и физичка лица која  откупе тендерску документацију.

Писано јавно надметање одржаће се  29.11.2018. године са почетком у 10,00 часова, у  ВП 2084  Београд-Кнежевац, улица Ослобођења 30, путем прикупљања писаних понуда. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која изврше бесповратну уплату 3.000,00 динара, на име откупа тендерске документације.

Уплату извршити на рачун број 840-19540845-28, прималац  РС МО РЦ Београд, позив на број 122742312235, сврха уплате ''Трошкови надметања 11/2018''.

Потврду о уплати  на износ од 3.000,00 динара, учесници надметања предају представнику продавца приликом преузимања тендерске документације. Тендерска документација преузима се од  13.11.2018. године до 28.11.2018. године, у времену од  08,00 до 14,30 часова и 29.11.2018. године до 09,00 часова.

Пре почетка надметања купци су у обавези да положе кауцију у готовом новцу, у висини од 10 %  од почетне цене средства које лицитирају, на благајни ВП 2084 Београд  и то у времену од  07,30  до 09,40 часова. Писане понуде се предају у деловодство ВП 2084 Београд, лично на дан надметања у времену од 7,30 до 09,50 часова. Учесници надметања морају поседовати уредно овлашћење за учешће на надметању и копију личног документа.
Ближе информације о продаји могу се добити путем телефона број 011/3053-476,  011/3053-433, или у просторијама ВП 2084 Београд.