Министарство одбране Републике Србије
 

Подаци о ревизији буџета
24. децембар 2013. година

1. И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ  

Н А П О М Е Н А

Државна ревизорска институција реализовала је последњу ревизију буџета Министарства одбране за 2012. годину. До текуће године није било активности на ревизији буџета Министарства одбране од 2012. године.