Министарство одбране Републике Србије
 
24.09.2018.

Јавни конкурс за при­јем ли­ца из гра­ђан­ства у свој­ству ци­вил­них ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­јеГЕ­НЕ­РАЛ­ШТАБ ВОЈ­СКЕ СР­БИ­ЈЕ
УПРА­ВА ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВ­НИ КОН­КУРС
 
За при­јем ли­ца из гра­ђан­ства у свој­ству ци­вил­них ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­је
у рад­ни од­нос на нео­д­ре­ђе­но вре­ме
 
ра­ди по­пу­не рад­них ме­ста у

 
I На­зив уста­но­ве Вој­ске Ср­би­је у у ко­јој се вр­ши по­пу­на рад­них ме­ста:
 
Гар­да Вој­ске Ср­би­је
 
Рад­на местa којa се попуњавajу:
 1. ве­те­ри­нар­ски тех­ни­чар, ССС, (1) је­дан из­вр­ши­лац,
 2. дре­сер-ко­ња­ник, ССС, (1) је­дан из­вр­ши­лац,
 3. уз­га­ји­вач, ССС, (2) два из­вр­ши­о­ца,
 4. пот­ки­вач, ССС, (1) је­дан из­вр­ши­лац,
 5. во­зач, ССС, (3) три из­вр­ши­о­ца,
 6. по­моћ­ни рад­ник, ПКВ, (3) три из­вр­ши­о­ца.
 
Оп­шти усло­ви:
 
 • да су кан­ди­да­ти пу­но­лет­ни др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
 • да су здрав­стве­но и пси­хо­фи­зич­ки спо­соб­ни за рад у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је,
 • да има­ју од­го­ва­ра­ју­ћу струч­ну спре­му за рад­но ме­сто за ко­је кон­ку­ри­шу,
 • да им ра­ни­је ни­је пре­ста­јао рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну због те­же по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са,
 • да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти и да ни­су осу­ђи­ва­ни на ка­зну за­тво­ра од нај­ма­ње 6 ме­се­ци,
 • да су без­бед­но­сно про­ве­ре­ни и да не­ма без­бед­но­сних смет­њи за при­јем на рад­на ме­ста на ко­ја кон­ку­ри­шу.  
По­себ­ни усло­ви: 
 
рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 1:
– 4. сте­пен струч­не спре­ме – ве­те­ри­нар­ска (по­љо­при­вред­на) шко­ла;
 
рад­на ме­ста на ред­ном бро­ју од 2 до 4:
– 3. сте­пен струч­не спре­ме;
 
рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 5:
– 4. сте­пен струч­не спре­ме
– во­зач­ка до­зво­ла „Ц” ка­те­го­ри­је;
 
рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 6:
– за­вр­шен 1. и 2. раз­ред сред­ње шко­ле.
 
II Из­бор­ни по­сту­пак: У из­бор­ном по­ступ­ку би­ће при­ме­ње­ни кри­те­ри­ју­ми про­пи­са­ни Од­лу­ком о утвр­ђи­ва­њу ме­ра за спро­во­ђе­ње стра­те­ги­је ка­ри­јер­ног во­ђе­ња и са­ве­то­ва­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је („Слу­жбе­ни вој­ни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а ко­ји об­у­хва­та­ју:
 
– за рад­на ме­ста на ред­ном бро­ју 1. до ред­ног бро­ја 5: про­сек оце­на са ни­воа шко­ло­ва­ња ко­је је про­пи­са­но за при­јем на рад­но ме­сто (30% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), пси­хо­ло­шку про­це­ну кан­ди­да­та (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), раз­го­вор са кан­ди­да­том (10% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), про­ве­ра зна­ња и спо­соб­но­сти (20% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва);
 
– за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 6: про­сек оце­на са ни­воа шко­ло­ва­ња ко­је је про­пи­са­но за при­јем на рад­но ме­сто (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), пси­хо­ло­шку про­це­ну кан­ди­да­та (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), раз­го­вор са кан­ди­да­том (20% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва).
 
Кан­ди­да­ти чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не, ра­зу­мљи­ве, пот­пу­не и уз ко­је су при­ло­же­ни сви до­ка­зи и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве за за­по­сле­ње на рад­ним ме­сти­ма за ко­ја кон­ку­ри­шу би­ће упу­ће­ни на пси­хо­ло­шку про­це­ну ка­па­ци­те­та у над­ле­жне вој­но­здрав­стве­не уста­но­ве. На­ве­де­на про­це­на вр­ши се пу­тем стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња про­це­не пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на пси­хо­ло­шкој про­це­ни гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
Са кан­ди­да­ти­ма ко­ји за­до­во­ље про­це­ну пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та би­ће оба­вљен раз­го­вор. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња и ме­сту оба­вља­ња раз­го­во­ра кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем на на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.
 
Та­ко­ђе, за кан­ди­да­те ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са, уз њи­хо­ву пи­са­ну са­гла­сност, би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра у скла­ду са Пра­вил­ни­ком о без­бед­но­сним про­ве­ра­ма ли­ца ко­је оба­вља Вој­но­бе­збед­но­сна аген­ци­ја.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји се не ода­зо­ву по­зи­ву у би­ло ко­јој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка гу­бе пра­во на да­ље уће­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји уђу у нај­у­жи из­бор, пре при­је­ма у рад­ни од­нос до­ста­ви­ће ле­кар­ско уве­ре­ње о здрав­стве­ној спо­соб­но­сти за рад на рад­ним ме­сти­ма на ко­ја су кон­ку­ри­са­ли.
 
Ме­сто ра­да: Бе­о­град.
 
III Рок за под­но­ше­ње при­ја­ве на јав­ни кон­курс: 30 (три­де­сет) да­на и по­чи­ње да те­че од на­ред­ног да­на ка­да је јав­ни кон­курс огла­шен у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.
 
IV Ли­це за­ду­же­но за да­ва­ње оба­ве­ште­ња о јав­ном кон­кур­су: Бо­јан Си­ме­у­но­вић, те­ле­фон 011/2064-369.
 
 
V Адре­са на ко­ју се под­но­си при­ја­ва за јав­ни кон­курс:
 
По­штом на адре­су ВП 4795 Бе­о­град, Јо­ва­на Ма­ри­но­ви­ћа бб, 11000 Бе­о­град, са на­зна­ком „за јав­ни кон­курс”. Лич­на до­ста­ва при­ја­ва мо­же се из­вр­ши­ти у де­ло­вод­ству ВП 4795 Бе­о­град, Бе­о­град.
 
VI До­ка­зи ко­ји се при­ла­жу уз при­ја­ву на јав­ни кон­курс:
 
Уз при­ја­ву у ко­јој се на­во­де основ­ни лич­ни по­да­ци, адре­са ста­но­ва­ња, кон­так те­ле­фон, mail адре­са, на­зив и ред­ни број рад­ног ме­ста на ко­је се кон­ку­ри­ше, кан­ди­да­ти по­ред крат­ке би­о­гра­фи­је при­ла­жу и сле­де­ће:
 
ди­пло­му о за­вр­ше­ној зах­те­ва­ној шко­ли – струч­ној спре­ми;
све­до­чан­ство за сва­ки раз­ред зах­те­ва­не шко­ле;
во­зач­ку до­зво­лу (са­мо за рад­на ме­ста во­за­ча);
уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству (не ста­ри­је од шест ме­се­ци);
из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них (ако ни­је но­ви обра­зац – не ста­ри­је од шест ме­се­ци);
уве­ре­ње над­ле­жног су­да да се про­тив кан­ди­да­та не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти (не ста­ри­је од шест ме­се­ци);
уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на МУП-а да кан­ди­дат ни­је кри­вич­но осу­ђи­ван ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње шест (6) ме­се­ци;
уве­ре­ње др­жав­ног ор­га­на у ко­јем је кан­ди­дат био на слу­жби да му рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну ни­је пре­стао због по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са.
 
Сви до­ка­зи се при­ла­жу у ор­ги­на­лу или у фо­то­ко­пи­ји ко­ја је ове­ре­на у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.
 
На­по­ме­на:
 
Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве и при­ја­ве, уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи у ори­ги­на­лу или фо­то­ко­пи­ји ове­ре­ној у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка, би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.
 
При­ли­ком се­лек­ци­је кан­ди­да­та во­ди­ти ра­чу­на о при­ме­ни чла­на 125. За­ко­на о Вој­сци Ср­би­је, ко­јим је де­фи­ни­са­но да при из­бо­ру за при­јем у слу­жбу у свој­ству ци­вил­ног ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­је до­дат­но се вред­ну­је чи­ње­ни­ца да је кан­ди­дат су­пру­жник, од­но­сно члан по­ро­ди­це по­ги­ну­лог про­фе­си­о­нал­ног при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је, по­ги­ну­лог или умр­лог од по­сле­ди­ца по­вре­да за­до­би­је­них у вр­ше­њу слу­жбе у Вој­сци Ср­би­је, де­те па­лог бор­ца, су­пру­жник про­фе­си­о­нал­ног при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је пре­ме­ште­ног из јед­ног у дру­го ме­сто слу­жбо­ва­ња и су­пру­жник од­но­сно члан по­ро­ди­це про­фе­си­о­нал­ног вој­ног ли­ца.
 
Проб­ни рад оба­ве­зан је за све оне кан­ди­да­те ко­ји пр­ви пут за­сни­ва­ју рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну. Проб­ни рад за рад­ни од­нос за­сно­ван на нео­д­ре­ђе­но вре­ме тра­је 6 ме­се­ци. За­по­сле­ном ко­ји не за­до­во­љи на проб­ном ра­ду от­ка­зу­је се рад­ни од­нос без пра­ва на нов­ча­ну на­кна­ду без от­ка­за.
 
Јав­ни кон­курс спро­во­ди кон­курс­на ко­ми­си­ја ко­ју име­ну­је ми­ни­стар од­бра­не.
 
Од­ред­бом чла­на 9. и чла­на 103. За­ко­на о оп­штем управ­ном по­ступ­ку („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 18/2016) про­пи­са­но је, из­ме­ђу оста­лог, да у по­ступ­ку ко­ји се по­кре­ће по зах­те­ву стран­ке ор­ган мо­же да оства­ри увид, при­ба­вља и об­ра­ђу­је лич­не по­дат­ке о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја ка­да је то нео­п­ход­но за од­лу­чи­ва­ње, осим ако стран­ка из­ри­чи­то из­ја­ви да ће по­дат­ке при­ба­ви­ти са­ма.
 
По­треб­но је да кан­ди­дат по­пу­ни из­ја­ву ко­јом се опре­де­љу­је за јед­ну од две мо­гућ­но­сти: да ор­ган при­ба­ви по­дат­ке о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја или да ће то кан­ди­дат учи­ни­ти сам. На­ве­де­ну из­ја­ву мо­гу­ће је пре­у­зе­ти на сај­ту Ми­ни­стар­ства од­бра­не – кон­кур­си или лич­но у ВП 4795 Бе­о­град, Јо­ва­на Ма­ри­но­ви­ћа бб, 11000 Бе­о­град. Пот­пи­са­ну из­ја­ву нео­п­ход­но је до­ста­ви­ти уз мол­бу уз на­пред на­ве­де­не до­ка­зе ка­ко би ор­ган мо­гао да­ље да по­сту­па.
 
До­ку­мен­та о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја су: уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству; из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них; уве­ре­ње из су­да и МУП-а да се про­тив ли­ца не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак, од­но­сно да ли­це ни­је осу­ђи­ва­но на ка­зну за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње 6 ме­се­ци; уве­ре­ње др­жав­ног ор­га­на у ко­јем је кан­ди­дат био на слу­жби да му рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну ни­је пре­стао због по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са.