Министарство одбране Републике Србије
 
24.09.2018.

Интерни конкурс за при­јем на рад у Вој­ном пред­став­ни­штву у Ми­си­ји РС при НА­ТОМИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
СЕК­ТОР ЗА ПО­ЛИ­ТИ­КУ ОДР­БА­НЕ
 
Рас­пи­су­је
 
ИН­ТЕР­НИ КОН­КУРС
 
за при­јем на рад у Вој­ном пред­став­ни­штву у Ми­си­ји РС при НА­ТО Сек­то­ру за по­ли­ти­ку од­бра­не Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у 2019. го­ди­ни
 
 1. по­моћ­ник за ло­ги­сти­ку у Кан­це­ла­ри­ји Вој­ске Ср­би­је (ФЧ пот­пу­ков­ник),
 2. по­моћ­ник за ме­ђу­на­род­не ор­га­ни­за­ци­је и опе­ра­ци­је у Кан­це­ла­ри­ји од­бра­не, (ФЧ пот­пу­ков­ник).
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ КО­ЈЕ КАН­ДИ­ДА­ТИ ТРЕ­БА ДА ИС­ПУ­ЊА­ВА­ЈУ:
 
да је про­фе­си­о­нал­ни при­пад­ник Вој­ске Ср­би­је;
да ис­пу­ња­ва све про­пи­са­не усло­ве за по­ста­вље­ње на ду­жност, пред­ви­ђе­не чла­ном 22. Уред­бом о ста­њи­ма у слу­жби про­фе­си­о­нал­них вој­них ли­ца и о уна­пре­ђи­ва­њу офи­ци­ра и под­о­фи­ци­ра („Слу­жбе­ни вој­ни лист”, број 35/12 и 119/17).
 
ПО­СЕБ­НИ КРИ­ТЕ­РИ­ЈУ­МИ КО­ЈЕ КАН­ДИ­ДА­ТИ ТРЕ­БА ДА ИС­ПУ­ЊА­ВА­ЈУ:
 
 • да кан­ди­дат и чла­но­ви ње­го­ве по­ро­ди­це ко­ји чи­не део ње­го­вог по­ро­дич­ног до­ма­ћин­ства (у да­љем тек­сту: чла­но­ви по­ро­ди­це) и ко­је са со­бом во­ди у ино­стран­ство не­ма­ју др­жа­вљан­ство дру­ге др­жа­ве;
 • да се про­тив кан­ди­да­та и чла­но­ва по­ро­ди­це не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак за кри­вич­но де­ло за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти;
 • да ис­пу­ња­ва без­бед­но­сне кри­те­ри­ју­ме за из­бор на ду­жност у вој­но пред­став­ни­штво;
 • да је здрав и спо­со­бан за ду­жност у вој­ном пред­став­ни­штву на ко­ју се упу­ћу­је;
 • да по­се­ду­ју во­зач­ку до­зво­лу за упра­вља­ње мо­тор­ним во­зи­лом и да њи­ме упра­вља;
 • да по­се­ду­је ECDL сер­ти­фи­кат;
 • да ни­је оба­вљао исту ду­жност за ко­ју кон­ку­ри­ше;
 • да по­зна­је ен­гле­ски је­зик на ни­воу дру­гог сте­пе­на или STA­NAG 2 2 2 2;
 • да на­кон ис­те­ка пе­ри­о­да оба­вља­ња ду­жно­сти у вој­ном пред­став­ни­штву, ко­је на­чел­но тра­је че­ти­ри го­ди­не, има нај­ма­ње шест ме­се­ци до ис­пу­ње­ња усло­ва за пре­ста­нак про­фе­си­о­нал­не вој­не слу­жбе по си­ли за­ко­на;
 • да по по­врат­ку са ду­жно­сти у ино­стран­ству при­хва­та да бу­де по­ста­вљен на ду­жност по по­тре­би слу­жбе
УЗ ПРИ­ЈА­ВУ НА КОН­КУРС КАН­ДИ­ДА­ТИ ОБА­ВЕ­ЗНО ПРИ­ЛА­ЖУ:
 
по­пу­њен упит­ник за ду­жност у вој­ном пред­став­ни­штву;
по­пу­њен упит­ник за по­себ­ну без­бед­но­сну про­ве­ру;
ми­шље­ње ру­ко­во­ди­о­ца основ­не, по­себ­не или уже уну­тра­шње је­ди­ни­це Ми­ни­стар­ства од­бра­не не­по­сред­но пот­чи­ње­не ми­ни­стру од­бра­не за при­пад­ни­ке Ми­ни­стар­ства од­бра­не, од­но­сно на­чел­ни­ка Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је за при­пад­ни­ке Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је, о ком­пе­тен­ци­ја­ма кан­ди­да­та и пла­ни­ра­ној ка­ри­је­ри;
 • ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме о за­вр­ше­ној шко­ли;
 • ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју по­след­ње две слу­жбе­не оце­не;
 • ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју во­зач­ке до­зво­ле;
 • уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на да се не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак про­тив кан­ди­да­та и чла­но­ва по­ро­ди­це ко­је во­ди у ино­стран­ство;
 • ле­кар­ско уве­ре­ње;
 • ове­рен и пот­пи­сан кар­тон основ­них лич­них по­да­та­ка кан­ди­да­та (КОЛП);
 • уве­ре­ње о по­зна­ва­њу је­зи­ка;
 • ECDL сер­ти­фи­кат;
 • из­ја­ву кан­ди­да­та да по по­врат­ку са ду­жно­сти при­ста­је на рас­по­ред и по­ста­вље­ње по по­тре­би слу­жбе;
 • из­ја­ву да кан­ди­дат и чла­но­ви по­ро­ди­це уко­ли­ко их во­ди у ино­стран­ство не­ма­ју др­жа­вљан­ство дру­ге др­жа­ве.
За кан­ди­да­те ко­ји не ис­пу­ња­ва­ју оп­ште усло­ве кон­кур­са и по­себ­не кри­те­ри­ју­ме и чи­ја при­ја­ва ни­је бла­го­вре­ме­на и пот­пу­на не­ће се вр­ши­ти по­сту­пак се­лек­ци­је.
 
Кан­ди­дат је ду­жан да ис­пу­ни сле­де­ће кри­те­ри­ју­ме се­лек­ци­је:
 • про­ве­ра зна­ња ен­гле­ског је­зи­ка (са­мо за кан­ди­да­те ко­ји не по­се­ду­ју ва­же­ће уве­ре­ње);
 • пси­хо­ло­шка про­це­на кан­ди­да­та;
 • ме­ди­цин­ско-здрав­стве­на про­це­на;
 • без­бед­но­сна про­ве­ра;
 • ми­шље­ње над­ле­жног ста­ре­ши­не о ква­ли­те­ти­ма кан­ди­да­та и пла­ни­ра­ној ка­ри­је­ри.
НА­ПО­МЕ­НА:
 
 • При­ли­ком из­бо­ра за ду­жно­сти у вој­ним пред­став­ни­штви­ма, под истим усло­ви­ма, пред­ност има­ју кан­ди­да­ти ко­ји оба­вља­ју по­сло­ве ко­ји су у ди­рект­ној ве­зи са ме­ђу­на­род­ном вој­ном са­рад­њом.
 • Обра­зац Упит­ни­ка за ду­жност у вој­ном пред­став­ни­штву је са­став­ни део Од­лу­ке о утвр­ђи­ва­њу по­себ­них кри­те­ри­ју­ма и кон­курс­не про­це­ду­ре за из­бор кан­ди­да­та за при­јем на рад у вој­на пред­став­ни­штва Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ко­ја је об­ја­вље­на у „Слу­жбе­ном вој­ном ли­сту”, број 4/17.
 • Обра­зац Упит­ни­ка за по­себ­ну без­бед­но­сну про­ве­ру је са­став­ни део Пра­вил­ни­ка о без­бед­но­сним про­ве­ра­ма ли­ца ко­је оба­вља Вој­но­бе­збед­но­сна аген­ци­ја ко­ји је об­ја­вљен у „Слу­жбе­ном вој­ном ли­сту”, број 25/15 (при­ло­зи број 1, 2, 3 и 4).
НА­ЧИН ПОД­НО­ШЕ­ЊА ПРИ­ЈА­ВЕ НА КОН­КУРС:
 
При­ја­ва на кон­курс са по­треб­ном до­ку­мен­та­ци­јом до­ста­вља се Сек­то­ру за по­ли­ти­ку од­бра­не, пре­ко прет­по­ста­вље­не ко­ман­де (за ли­ца из Ми­ни­стар­ства од­бра­не пре­ко сек­то­ра или са­мо­стал­них упра­ва, а за ли­ца из Вој­ске Ср­би­је пре­ко Ге­не­рал­шта­ба Вој­ске Ср­би­је).
 
Кон­курс је отво­рен 30 (три­де­сет) да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у ли­сту „Од­бра­на”.
 
Кон­такт те­ле­фон: 32-520.