Министарство одбране Републике Србије
 
24.09.2018.

Интерни конкурс за при­јем про­фе­си­о­нал­ног вој­ног ли­ца или др­жав­ног слу­жбе­ни­ка, од­но­сно на­ме­ште­ни­каМИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
СЕК­ТОР ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ
УПРА­ВА ЗА КА­ДРО­ВЕ
 
рас­пи­су­је
 
ИН­ТЕР­НИ КОН­КУРС
 
за при­јем про­фе­си­о­нал­ног вој­ног ли­ца или др­жав­ног слу­жбе­ни­ка, од­но­сно на­ме­ште­ни­ка у свој­ство вој­ног слу­жбе­ни­ка и вој­ног на­ме­ште­ни­ка у рад­ни од­нос на нео­д­ре­ђе­но вре­ме
 
I На­зив ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у ко­јој се вр­ши по­пу­на фор­ма­циј­ских ме­ста:
 
Вој­на бол­ни­ца Но­ви Сад, Упра­ва за вој­но здрав­ство МО
 
Рад­на ме­ста ко­ја се по­пу­ња­ва­ју:
  1. ру­ко­ва­лац ин­тен­дант­ских МС и РР, ССС, је­дан (1) из­вр­ши­лац,
  2. во­зач са­ни­тет­ског ау­то­мо­би­ла, КВ, је­дан (1) из­вр­ши­лац.
 
Усло­ви:за рад­но ме­сто под ред­ним бро­јем 1:
  • сте­че­но сред­ње обра­зо­ва­ње у тра­ја­њу од че­ти­ри го­ди­не,за рад­но ме­сто под ред­ним бро­јем 2:
  • сте­че­но сред­ње обра­зо­ва­ње у тра­ја­њу од три го­ди­не са­о­бра­ћај­не стру­ке,
  • по­се­до­ва­ње во­зач­ке до­зво­ле „Ц” ка­те­го­ри­је. 
II За­јед­нич­ко за оба рад­на ме­ста
Из­бор­ни по­сту­пак: У из­бор­ном по­ступ­ку би­ће при­ме­ње­ни кри­те­ри­ју­ми про­пи­са­ни Од­лу­ком о утвр­ђи­ва­њу ме­ра за спро­во­ђе­ње стра­те­ги­је ка­ри­јер­ног во­ђе­ња и са­ве­то­ва­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је („Слу­жбе­ни вој­ни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а ко­ји об­у­хва­та­ју про­сек оце­на са по­след­њег ни­воа шко­ло­ва­ња (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), пси­хо­ло­шку про­це­ну кан­ди­да­та (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), раз­го­вор са кан­ди­да­том (20% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва).

Кан­ди­да­ти чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не, ра­зу­мљи­ве, пот­пу­не и уз ко­је су при­ло­же­ни сви до­ка­зи и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве за за­по­сле­ње на фор­ма­циј­ским ме­сти­ма за ко­ја кон­ку­ри­шу би­ће упу­ће­ни на пси­хо­ло­шку про­це­ну ка­па­ци­те­та у над­ле­жне вој­но­здрав­стве­не уста­но­ве. На­ве­де­на про­це­на вр­ши се пу­тем стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња про­це­не пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.

Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на пси­хо­ло­шкој про­це­ни гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
Са кан­ди­да­ти­ма ко­ји за­до­во­ље про­це­ну пси­хо­ло­шких ка­па­ци­та­та би­ће оба­вљен раз­го­вор. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња раз­го­во­ра кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.

Та­ко­ђе, за кан­ди­да­те ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са, уз њи­хо­ву пи­са­ну са­гла­сност, би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­це­на у скла­ду са Пра­вил­ни­ком о без­бед­но­сним про­ве­ра­ма ли­ца ко­је оба­вља Вој­но­бе­збед­но­сна аген­ци­ја.

Кан­ди­да­ти ко­ји се не ода­зо­ву у би­ло ко­јој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка гу­бе пра­во на да­ље уче­шће о из­бор­ном по­ступ­ку.

Кан­ди­да­ти ко­ји уђу у нај­у­жи из­бор, пре при­је­ма у рад­ни од­нос до­ста­ви­ће ле­кар­ско уве­ре­ње о оп­штој здрав­стве­ној спо­соб­но­сти.
III Ме­сто ра­да: Но­ви Сад
IV Рок за под­но­ше­ње при­ја­ве на ин­тер­ни кон­курс је осам да­на и по­чи­ње да те­че од на­ред­ног да­на од да­на огла­ша­ва­ња у ма­га­зи­ну ,,Од­бра­на”.
V Ли­це за­ду­же­но за да­ва­ње оба­ве­ште­ња о ин­тер­ном кон­кур­су: пот­пу­ков­ник Вла­ди­мир Шма­ња, те­ле­фон 021/4835-591 или 51-591.
VI Адре­са на ко­ју се под­но­си при­ја­ва за ин­тер­ни кон­курс:
По­штом на адре­су Вој­на бол­ни­ца Но­ви Сад, Трг вла­ди­ке Ни­ко­ла­ја 5, Пе­тро­ва­ра­дин – Но­ви Сад, са на­зна­ком „за ин­тер­ни кон­курс”. Лич­на до­ста­ва мо­же се из­вр­ши­ти на Де­ло­вод­ству Вој­не бол­ни­це Но­ви Сад на на­ве­де­ној адре­си (згра­да број 34, при­зе­мље, кан­це­ла­ри­ја број 7, у вре­ме­ну од 8.00 до 15.00 ча­со­ва).
VII До­ка­зи ко­ји се при­ла­жу на на­ве­де­ни кон­курс:
Уз при­ја­ву, у ко­јој се на­во­де основ­ни лич­ни по­да­ци, адре­са ста­но­ва­ња, кон­такт те­ле­фон, mail адре­са, кан­ди­да­ти по­ред крат­ке би­о­гра­фи­је при­ла­жу и сле­де­ће:
  • ове­ре­на фо­то­ко­пи­ја ди­пло­ме ко­јом се по­твр­ђу­је зах­те­ва­на струч­на спре­ма;
  • ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва за за­вр­шен сва­ки раз­ред сред­ње шко­ле;
  • за фо­р­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 2. очи­та­на во­зач­ка до­зво­ла, у ко­јој се ви­де упи­са­не ка­те­го­ри­је ко­је кан­ди­дат по­се­ду­је;
  • ми­шље­ње и са­гла­сност прет­по­ста­вље­ног ста­ре­ши­не ран­га ко­ман­дан­та ба­та­љо­на или ви­шег;
  • кар­тон основ­них лич­них по­да­та­ка (КОЛП).
Сви до­ка­зи се при­ла­жу у ори­ги­на­лу или у фо­то­ко­пи­ји ко­ја је ове­ре­на код јав­ног бе­ле­жни­ка, од­но­сно у оп­шти­ни или су­ду у гра­до­ви­ма и оп­шти­на­ма где ни­су име­но­ва­ни јав­ни бе­ле­жни­ци.

VI­II Ли­ца ко­ја има­ју пра­во да уче­ству­ју на ин­тер­ном кон­кур­су:

На ин­тер­ном кон­кур­су мо­гу да уче­ству­ју про­фе­си­о­нал­на вој­на ли­ца и др­жав­ни слу­жбе­ни­ци, од­но­сно на­ме­ште­ни­ци из Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је.

НА­ПО­МЕ­НЕ:

Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве и при­ја­ве, уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи од­но­сно фо­то­ко­пи­је ове­ре­не у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка, би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.
Ин­тер­ни кон­курс спро­во­ди кон­курс­на ко­ми­си­ја ко­ју име­ну­је ми­ни­стар од­бра­не. Овај оглас об­ја­вљу­је се на веб-стра­ни­ци Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и у ма­га­зи­ну ,,Од­бра­на”.