Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2018.

Конкурс за пријем лица у својство цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено времеМИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
СЕК­ТОР ЗА МА­ТЕ­РИ­ЈАЛ­НЕ РЕ­СУР­СЕ
Упра­ва за од­брам­бе­не тех­но­ло­ги­је
рас­пи­су­је
 
ЈАВ­НИ КОН­КУРС
 
 
За при­јем ли­ца у свој­ству ци­вил­них ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­је
у рад­ни од­нос на нео­д­ре­ђе­но вре­ме
 
ра­ди по­пу­не фор­ма­циј­ских ме­ста у
 
I. На­зив ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це Ми­ни­стар­ства од­бра­не или Вој­ске Ср­би­је у ко­јој се по­пу­ња­ва­ју фор­ма­циј­ска ме­ста:
 
Упра­ва за од­брам­бе­не тех­но­ло­ги­је Сек­то­ра за ма­те­ри­јал­не ре­сур­се Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је
 
Фор­ма­циј­ска ме­ста ко­ја се по­пу­ња­ва­ју:
 
 1. ре­фе­рент за за­шти­ту ин­те­лек­ту­ал­не сво­ји­не, ВСС – 1 из­вр­ши­лац,
 2. ре­фе­рент за фи­нан­сиј­ске ана­ли­зе, ВСС – 1 из­вр­ши­лац,
 3. ре­фе­рент за нор­ма­тив­ну ре­гу­ла­ти­ву и ста­тус од­брам­бе­не ин­ду­стри­је Ср­би­је, ВСС – 1 из­вр­ши­лац.
 
Оп­шти усло­ви:
 
 • да су кан­ди­да­ти пу­но­лет­ни др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
 • да су кан­ди­да­ти здрав­стве­но спо­соб­ни за рад у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је,
 • да кан­ди­да­ти има­ју од­го­ва­ра­ју­ћу струч­ну спре­му за рад­но ме­сто за ко­је кон­ку­ри­шу,
 • да кан­ди­да­ти­ма ра­ни­је ни­је пре­ста­јао рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну због те­же по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са,
 • да кан­ди­да­ти ни­су осу­ђи­ва­ни на ка­зну за­тво­ра од нај­ма­ње 6 ме­се­ци,
 • да су кан­ди­да­ти без­бед­но­сно про­ве­ре­ни и да не­ма без­бед­но­сних смет­њи за при­јем на фор­ма­циј­ска ме­ста на ко­ја кон­ку­ри­шу.
 
По­себ­ни усло­ви:
 
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 1:
 • да кан­ди­дат има за­вр­шен од­го­ва­ра­ју­ћи фа­кул­тет ко­јим је сте­као ви­со­ко обра­зо­ва­ње из обла­сти прав­них на­у­ка на основ­ним ака­дем­ским сту­ди­ја­ма у оби­му од 240 ЕСП бо­до­ва, или на основ­ним сту­ди­ја­ма у тра­ја­њу од 4 (че­ти­ри) го­ди­не ко­јим је сте­као VII-1 сте­пен струч­не спре­ме;
 
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 2:
 • да кан­ди­дат има за­вр­шен од­го­ва­ра­ју­ћи фа­кул­тет ко­јим је сте­као ви­со­ко обра­зо­ва­ње из обла­сти еко­ном­ских на­у­ка – мо­дул, усме­ре­ње, из­бор­ни блок, гру­па, од­но­сно ка­те­го­ри­ја гру­пи­са­ња пред­ме­та ве­за­них за ра­чу­но­вод­ство и ре­ви­зи­ју, фи­нан­сиј­ско упра­вља­ње и ана­ли­зу (еко­ном­ску) по­сло­ва­ња на основ­ним ака­дем­ским сту­ди­ја­ма у оби­му од 240 ЕСП бо­до­ва или на основ­ним сту­ди­ја­ма у тра­ја­њу од 4 (че­ти­ри) го­ди­не ко­јим је сте­као VII-1 сте­пен струч­не спре­ме;
 
за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 3:
 • да кан­ди­дат има за­вр­шен од­го­ва­ра­ју­ћи фа­кул­тет ко­јим је сте­као ви­со­ко обра­зо­ва­ње из обла­сти прав­них на­у­ка на основ­ним ака­дем­ским сту­ди­ја­ма у оби­му од 240 ЕСП бо­до­ва или на основ­ним сту­ди­ја­ма у тра­ја­њу од 4 (че­ти­ри) го­ди­не ко­јим је сте­као VII-1 сте­пен струч­не спре­ме.
 
II. За­јед­нич­ко за сва фор­ма­циј­ска ме­ста:
 
Из­бор­ни по­сту­пак:
 
У из­бор­ном по­ступ­ку би­ће при­ме­ње­ни кри­те­ри­ју­ми про­пи­са­ни тач­ком 4. Од­лу­ке о утвр­ђи­ва­њу ме­ра за спро­во­ђе­ње стра­те­ги­је ка­ри­јер­ног во­ђе­ња и са­ве­то­ва­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је („Слу­жбе­ни вој­ни лист”, бр. 6/14, 23/15 и 30/17), а ко­ји об­у­хва­та­ју:
 
 • про­сек оце­на са по­след­њег ни­воа шко­ло­ва­ња (30% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва),
 • про­ве­ру зна­ња и спо­соб­но­сти укљу­чу­ју­ћи и про­ве­ру зна­ња ен­гле­ског је­зи­ка (20% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва, и то про­ве­ра струч­них зна­ња 15%, а про­ве­ра зна­ња ен­гле­ског је­зи­ка 5% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва),
 • пси­хо­ло­шку про­це­ну кан­ди­да­та (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва),
 • раз­го­вор са кан­ди­да­том (10% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва),
 • ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну про­це­ну и
 • без­бед­но­сну про­ве­ру.
 
Ме­сто, дан и вре­ме спро­во­ђе­ња ак­тив­но­сти из­бор­ног по­ступ­ка:
 
Кан­ди­да­ти чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не, ра­зу­мљи­ве, пот­пу­не и уз ко­је су при­ло­же­ни сви до­ка­зи и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве за за­по­сле­ње на фор­ма­циј­ским ме­сти­ма за ко­ја кон­ку­ри­шу би­ће по­зва­ни на про­ве­ру зна­ња и спо­соб­но­сти.
 
Про­ве­ра зна­ња и спо­соб­но­сти об­у­хва­та про­ве­ру те­о­риј­ских зна­ња за фор­ма­циј­ска ме­ста и про­ве­ру ен­гле­ског је­зи­ка.
 
О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња про­ве­ре зна­ња и спо­соб­но­сти кан­ди­да­ти ће би­ти бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем или пу­тем елек­трон­ске по­ште на e-mail, ко­ји на­ве­ду у при­ја­ви.
 
 
Про­ве­ра те­о­риј­ских зна­ња за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 1 под­ра­зу­ме­ва про­ве­ру по­зна­ва­ња од­ред­би За­ко­на о на­уч­но­и­стра­жи­вач­кој де­лат­но­сти („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 110/2005, 50/2006 – ис­пр., 18/2010 и 112/2015), За­ко­на о па­тен­ти­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 99/2011 и 113/2017 – др. за­кон) и За­ко­на о ино­ва­ци­о­ној де­лат­но­сти („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 110/2005, 18/2010 и 55/2013). Про­ве­ра се спро­во­ди та­ко што кан­ди­дат на пи­са­ном те­сту зна­ња од­го­ва­ра на пи­та­ња би­ра­њем јед­ног или ви­ше тач­них од­го­во­ра од по­ну­ђе­них. Успех се вред­ну­је та­ко што се од­ре­ђу­је про­це­нат тач­них од­го­во­ра. Кан­ди­да­ти са ви­ше од 50% тач­них од­го­во­ра мо­гу да уче­ству­ју у да­љем то­ку се­лек­ци­је.
 
Про­ве­ра те­о­риј­ских зна­ња за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 2 под­ра­зу­ме­ва про­ве­ру по­зна­ва­ња од­ред­би За­ко­на о ра­чу­но­вод­ству („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 62/2013), За­ко­на о бу­џет­ском си­сте­му („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ис­пр., 108/2013,142/2014, 68/2015 – др. за­кон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и За­ко­на о при­вред­ним дру­штви­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 36/2011, 99/2011,83/2014, – др. за­кон и 5/2015). Про­ве­ра се спро­во­ди та­ко што кан­ди­дат на пи­са­ном те­сту зна­ња од­го­ва­ра на пи­та­ња би­ра­њем јед­ног или ви­ше тач­них од­го­во­ра од по­ну­ђе­них. Успех се вред­ну­је та­ко што се од­ре­ђу­је про­це­нат тач­них од­го­во­ра. Кан­ди­да­ти са ви­ше од 50% тач­них од­го­во­ра мо­гу да уче­ству­ју у да­љем то­ку се­лек­ци­је.
 
Про­ве­ра зна­ња и спо­соб­но­сти за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 3 под­ра­зу­ме­ва про­ве­ру по­зна­ва­ња од­ред­би За­ко­на о при­вред­ним дру­штви­ма („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 36/2011, 99/2011,83/2014, – др. за­кон и 5/2015) и За­ко­на о обли­га­ци­о­ним од­но­си­ма („Слу­жбе­ни лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – од­лу­ка УСЈ и 57/89, „Слу­жбе­ни лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Слу­жбе­ни лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Устав­на по­ве­ља). Про­ве­ра се спро­во­ди та­ко што кан­ди­дат на пи­са­ном те­сту зна­ња од­го­ва­ра на пи­та­ња би­ра­њем јед­ног или ви­ше тач­них од­го­во­ра од по­ну­ђе­них. Успех се вред­ну­је та­ко што се од­ре­ђу­је про­це­нат тач­них од­го­во­ра. Кан­ди­да­ти са ви­ше од 50% тач­них од­го­во­ра мо­гу да уче­ству­ју у да­љем то­ку се­лек­ци­је.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на про­ве­ри те­о­риј­ских зна­ња или ко­ји се не ода­зо­ву по­зи­ву да уче­ству­ју у овој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
За кан­ди­да­те ко­ји за­до­во­ље про­ве­ру те­о­риј­ских зна­ња би­ће ор­га­ни­зо­ва­на про­ве­ра зна­ња ен­гле­ског је­зи­ка. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња про­ве­ре зна­ња ен­гле­ског је­зи­ка кан­ди­да­ти ће би­ти бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем или пу­тем елек­трон­ске по­ште на e-mail, ко­ји на­ве­ду у при­ја­ви. Про­ве­ра зна­ња ен­гле­ског је­зи­ка кан­ди­да­та спро­во­ди се пу­тем стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва у ор­га­ни­за­ци­ји Ка­те­дре за стра­не је­зи­ке Вој­не ака­де­ми­је. Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на про­ве­ри зна­ња ен­гле­ског је­зи­ка или ко­ји се не ода­зо­ву по­зи­ву да уче­ству­ју у овој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
За кан­ди­да­те ко­ји за­до­во­ље про­ве­ру ен­гле­ског је­зи­ка би­ће организованa пси­хо­ло­шка про­це­на кан­ди­да­та у надлежнoj војноздравственoj уста­но­ви. На­ве­де­на про­це­на вр­ши се пу­тем стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња пси­хо­ло­шке про­це­не кан­ди­да­ти ће би­ти бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем или пу­тем елек­трон­ске по­ште на e-mail, ко­ји на­ве­ду у при­ја­ви. Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на пси­хо­ло­шкој про­це­ни или ко­ји се не ода­зо­ву по­зи­ву да уче­ству­ју у овој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка, гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
За кан­ди­да­те ко­ји за­до­во­ље пси­хо­ло­шку про­це­ну би­ће ор­га­ни­зо­ван раз­го­вор. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња раз­го­во­ра кан­ди­да­ти ће би­ти бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем или пу­тем елек­трон­ске по­ште на e-mail, ко­ји на­ве­ду у при­ја­ви.
 
За кан­ди­да­те ко­ји уђу у нај­у­жи из­бор, уз њи­хо­ву пи­са­ну са­гла­сност, би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра у скла­ду са про­пи­си­ма ко­ји­ма је уре­ђе­но вр­ше­ње без­бед­но­сне про­ве­ре у Ми­ни­стар­ству од­бра­не.
 
Иза­бра­ни кан­ди­да­ти пре при­је­ма у рад­ни од­нос до­ста­ви­ће ле­кар­ско уве­ре­ње о оп­штој здрав­стве­ној спо­соб­но­сти за рад на фор­ма­циј­ском ме­сту на ко­је су кон­ку­ри­са­ли.
 
Ме­сто ра­да: Бе­о­град.
 
 1. Рок за под­но­ше­ње при­ја­ве на јав­ни кон­курс.
Рок је 30 (три­де­сет) да­на и по­чи­ње да те­че на­ред­ног да­на од да­на ка­да је јав­ни кон­курс огла­шен у днев­ном ли­сту „По­ли­ти­ка” и у пе­ри­о­дич­ном из­да­њу огла­са На­ци­о­нал­не слу­жбе за за­по­шља­ва­ње. Текст кон­кур­са би­ће об­ја­вљен и на веб-стра­ни­ци Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је www.mod.gov.rs.
 
 1. Ли­ца за­ду­же­на за да­ва­ње оба­ве­ште­ња о јав­ном кон­кур­су су пот­пу­ков­ник Ми­ро­љуб Ни­ко­лић, те­ле­фон: 011/2059-226 и 064/8329-258 и вој­ни слу­жбе­ник Мир­ја­на Бан­ко­вић, те­ле­фон 011/2059-221.
 
V. Адре­са на ко­ју се под­но­си при­ја­ва на јав­ни кон­курс:
 
По­штом на адре­су Ми­ни­стар­ство од­бра­не, Упра­ва за од­брам­бе­не тех­но­ло­ги­је, Не­ма­њи­на 15, 11000 Бе­о­град, са на­зна­ком „за јав­ни кон­курс”. Лич­на до­ста­ва при­ја­ва мо­же се из­вр­ши­ти у де­ло­вод­ству Упра­ве за од­брам­бе­не тех­но­ло­ги­је, Не­ма­њи­на 15, Бе­о­град.
 
VI. До­ка­зи ко­ји се при­ла­жу уз при­ја­ву на јав­ни кон­курс:
 
Уз при­ја­ву у ко­јој се на­во­де основ­ни лич­ни по­да­ци, адре­са ста­но­ва­ња, кон­такт те­ле­фон, e-mail адре­са, ред­ни број рад­ног ме­ста на ко­је се кон­ку­ри­ше, кан­ди­да­ти, по­ред крат­ке би­о­гра­фи­је за сва рад­на ме­ста при­ла­жу и сле­де­ће:
 • ори­ги­нал или ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју ди­пло­ме ко­јом се по­твр­ђу­је струч­на спре­ма, од­но­сно сте­че­но зва­ње; уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству (не ста­ри­је од шест ме­се­ци); из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них (ако ни­је но­ви обра­зац – не ста­ри­је од шест ме­се­ци); уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на МУП да кан­ди­дат ни­је кри­вич­но осу­ђи­ван ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње шест (6) ме­се­ци; уве­ре­ње др­жав­ног ор­га­на у ко­јем је кан­ди­дат био на слу­жби да му рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну ни­је пре­стао због по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са и сер­ти­фи­кат о по­ло­же­ним мо­ду­ли­ма по ECDL стан­дар­ду ве­за­ним за осно­ве ко­ри­шће­ња ин­тер­не­та (MS Ou­tlo­ok и In­ter­net Ex­plo­rer), об­ра­ду тек­ста (MS Word), тaбеларне кал­ку­ла­ци­је (MS Ex­cel) и пре­зен­та­ци­је (MS Po­wer Po­int).
 
Сви до­ка­зи се при­ла­жу у ори­ги­на­лу или у фо­то­ко­пи­ји ко­ја је ове­ре­на у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.
Из­у­зет­но у гра­до­ви­ма и оп­шти­на­ма у ко­ји­ма ни­су име­но­ва­ни јав­ни бе­ле­жни­ци при­ло­же­ни до­ка­зи мо­гу би­ти ове­ре­ни у основ­ним су­до­ви­ма, суд­ским је­ди­ни­ца­ма, при­јем­ним кан­це­ла­ри­ја­ма основ­них су­до­ва, од­но­сно оп­штин­ским упра­ва­ма као по­ве­ре­ни по­сао.
 
На­по­ме­на:
 
Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве и при­ја­ве, уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи у ори­ги­на­лу или у фо­то­ко­пи­ји ове­ре­ној код јав­ног бе­ле­жни­ка, би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.
 
Проб­ни рад оба­ве­зан је за све оне кан­ди­да­те ко­ји пр­ви пут за­сни­ва­ју рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну. Проб­ни рад за рад­ни од­нос за­сно­ван на нео­д­ре­ђе­но вре­ме тра­је 6 ме­се­ци. За­по­сле­ном ко­ји не за­до­во­љи на проб­ном ра­ду от­ка­зу­је се рад­ни од­нос без пра­ва на нов­ча­ну на­кна­ду због от­ка­за.
 
Јав­ни кон­курс спро­во­ди кон­курс­на ко­ми­си­ја ко­ју име­ну­је ми­ни­стар од­бра­не.
 
Од­ред­бом чла­на 9. и чла­на 103. За­ко­на о оп­штем управ­ном по­ступ­ку („Слу­жбе­ни гла­сник PC”, бр. 18/16) про­пи­са­но је, из­ме­ђу оста­лог, да у по­ступ­ку ко­ји се по­кре­ће по зах­те­ву стран­ке ор­ган мо­же да оства­ри увид, при­ба­вља и об­ра­ђу­је лич­не по­дат­ке о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја ка­да је то нео­п­ход­но за од­лу­чи­ва­ње, осим ако стран­ка из­ри­чи­то из­ја­ви да ће по­дат­ке при­ба­ви­ти са­ма.
 
По­треб­но је да кан­ди­дат по­пу­ни из­ја­ву ко­јом се опре­де­љу­је за јед­ну од две мо­гућ­но­сти: да ор­ган при­ба­ви по­дат­ке о ко­јим се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја или да ће то кан­ди­дат учи­ни­ти сам. На­ве­де­ну из­ја­ву мо­гу­ће је пре­у­зе­ти на веб-стра­ни­ци Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је www.mod.gov.rs. Пот­пи­са­ну из­ја­ву нео­п­ход­но је до­ста­ви­ти уз на­пред на­ве­де­не до­ка­зе [ПРЕУЗМИ ИЗЈАВУ ОВДЕ].
 
До­ку­мен­та о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја су: уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству; из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них; уве­ре­ње из МУП-а да ли­це ни­је осу­ђи­ва­но на ка­зну за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње 6 ме­се­ци; уве­ре­ње др­жав­ног ор­га­на у ко­јем је кан­ди­дат био на слу­жби да му рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну ни­је пре­стао због по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу на ви­ше фор­ма­циј­ских ме­ста под­но­се по­је­ди­нач­не при­ја­ве за сва­ко фор­ма­циј­ско ме­сто на ко­је кон­ку­ри­шу у ко­ји­ма на­во­де уз ко­ју од при­ја­ва су при­ло­жи­ли тра­же­не до­ка­зе.
 
Ли­це ко­је је већ за­по­сле­но у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је, а ко­је се при­ја­вљу­је на јав­ни кон­курс, уме­сто уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству и из­во­да из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них, под­но­си ре­ше­ње о рас­по­ре­ђи­ва­њу на рад­но ме­сто, од­но­сно фор­ма­циј­ско ме­сто у ор­га­ни­за­ци­о­ној је­ди­ни­ци у ко­јој ра­ди, или ре­ше­ње да је не­рас­по­ре­ђен.