Министарство одбране Републике Србије
 
01.09.2018.

Конкурс за избор и поновни избор наставника о образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука и техничко-технолошких наука на Војној академијиУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
 
расписује
 
Јавни конкурс
 
за из­бор и по­нов­ни из­бор у звање наставника у образовно-научном по­љу дру­штве­но-ху­ма­ни­стич­ких на­у­ка и тех­нич­ко-тех­но­ло­шких на­у­ка, и то:
 
А) ПО­ЉЕ ДРУ­ШТВЕ­НО-ХУ­МА­НИ­СТИЧ­КИХ НА­У­КА
 
 1. по­нов­ни избор јед­ног наставника за ужу научну област Вој­на исто­ри­ја, у звање до­цен­та.
 
Б) ПО­ЉЕ ТЕХ­НИЧ­КО-ТЕХ­НО­ЛО­ШКИХ НА­У­КА
 1. избор јед­ног наставника за ужу научну област Опа­сне ма­те­ри­је, у звање до­цен­та.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 1. да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,
 2. да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и
 3. да је кандидат професионално војно лице.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
 
 1. да испуњава услове за избор и по­нов­ни из­бор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист” број 21/16).
 2. Кандидати за избор у звање доцента одржаће приступно предавање пред ко­ми­си­јом за при­ступ­на пре­да­ва­ња 11. 9. 2018. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју кандидат конкурише за избор у звање доцента.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
 1. Документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за из­бор и по­нов­ни из­бор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године), које је објављено на интернет страници Универитета (Војне академије).
 2. Попуњен одговарајући образазац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за из­бор и по­нов­ни из­бор у звање наставника (CD).
 3. Уверење надлежног органа МУП-а о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе, коју издаје високошколска установа, или примања мита при обављању послова у високошколској установи.
 4. Сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.
 
Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор и по­нов­ни из­бор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
 
ВАЖНА НАПОМЕНА
 
Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на које су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).