Министарство одбране Републике Србије
 
26.04.2018.

Јавни конкурс за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2018. годиниНа основу члана 76. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. Закон, 104/09 - др. Закон и 10/15 ) и члана 4. став 1. Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану („Службени гласник РС”, бр. 100/08, 3/14 и 37/15), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења
који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану
 у 2018. години
 
Расписује се јавни конкурс за финансирање програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2018. години.

Удружење које конкурише треба да испуњава следеће критеријуме:

- Основни критеријуми:
1)  да је удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у прописани регистар на територији Републике Србије,
2) да удружење има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима од значаја за одбрану,
3) да удружење има усвојени извештај о наменском утрошку средстава, односно о финансијском пословању у претходној години.

- Посебни критеријуми:
1) да је годишњи програм рада удружења заснован на областима из делатности падобранства, једриличарства, ронилаштва, радио аматерства, спелеологије, алпинизма и планинарења, извиђаштва и културне делатности:
2) да се пројекти и активности удружења из тачке 1) односе на прописане мере заштите и спасавања људи, материјалних добара и животне средине, односно на вредновање, чување и развијање војних традиција.

Приоритет у финансирању ће имати пројекти и активности удружења која:
- документују да имају обезбеђено суфинансирање,
- могу да демонстрирају капацитете за вођење пројеката и програма активности са адекватним референцама,
- реализацијом пројектних или програмских активности могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове и
- имају висок степен успешности у реализацији предвиђених пројектних активности.

Средства за реализацију финансирања пројеката и активности из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Републике Србије (конто 481 – Дотације невладиним организацијама) у укупном износу од 4.500.000,00 динара, а по једном пројекту максимални износ који се може издвојити је 500.000,00 динара.

Средства се додељују за пројекте/програме који ће се реализовати најкасније до 31.10.2018. године.

Предлагач пројекта/програма обавезан је да достави следећу документацију:
1. списак приложене документације
2. попуњен образац пријаве на конкурс,
3. попуњен образац предлога програма/пројекта,
4. попуњен образац буџета програма/пројекта,
5. попуњен образац наративног буџета пројекта,
6. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује,
7. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре) и
8. оверену копију одлуке надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину.


Документа која се достављају морају бити остраничена.
Уколико удружења конкуришу пројектом исти треба да је написан на рачунару, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Уколико удружења конкуришу за финансирање програмских активности, те  активности се морају приказати по месецима (ако се програм остварује сваког месеца), према очекиваним резултатима и детаљним описом, уз што приближније специфицирање активности тако да се на основу описа могу проценити трошкови активности и навести процењен број циљне групе/корисника активности. Такође, обавезно је и навести локацију на којој се одвијају програмске активности, као и податке ко ће, када и како прикупљати кључне информације о томе да ли се активности спроводе по плану и да ли су постигнути очекивани резултати.
Пријаву за учешће на јавном конкурсу подноси овлашћено лице удружења и оно је одговорно за све податке из пријаве. Уколико се утврди нетачност података садржаних у пријави, иста ће бити одбачена.

Критеријуми за оцену предложених пројеката:
- Законитост и ефикасност коришћења средстава која се утврђује провером да ли су раније коришћена буџетска средства за финансирање активности удружења и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе,
- Одрживост ранијих програма и пројеката,
- Капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима у односу на предложене циљеве, резултате и активности пројекта,
- Носилац пројекта је обезбедио одговарајуће партнерство,
- Релевантност програма или пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом,
- Усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима и циљном групом,
- Прецизност и изводљивост плана реализације програма или пројекта,
- Остваривост планираних резултата и мерљивост показатеља,
- Развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта,
- Значај промене која се очекује од примене пројекта,
- Економска оправданост предлога буџета пројекта у односу на циљ и пројектне активности,
- Прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта који приказује усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима,
- Промоција односно публицитет, који се огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о програму или пројекту.

Пријаве са предлозима пројеката или активности од значаја за одбрану достављају се поштом препоручено на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ул. Немањина бр. 15, 11000 Београд или лично или куриром, на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ул. Немањина бр. 15, заграда 5, улаз А, спрат IV, канцеларија 417.

На коверти обавезно написати назив и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта, са напоменом:
„За  Конкурс за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у  2018. години – НЕ ОТВАРАТИ .

Рок за подношење пријаве са предлогом програма/пројекта на овај конкурс је, без обзира да ли се предаје на пошти или лично, 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријава се сматра благовременом ако је предата најкасније до 11.05.2018. године, уколико се предаје на пошти. Уколико се предаје лично у деловодство Управе за традицију, стандард и ветеране, пријава се сматра благовременом уколико је предата најкасније 11.05.2018. године до 15.30 часова.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Министарства одбране „овде“.

Након истека рока, све пристигле пријаве са документацијом биће достављене Комисији за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења који се заснивају на активностима од значаја за одбрану у 2018. години (у даљем тексту: Комисија) на отварање и разматрање.
Комисија ће у поступку који је затворен за јавност, размотрити пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити Листу вредновања и рангирања пријављених пројекта/програма.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката коју утврђује Комисија, биће објављена на званичној интернет страници Министарства одбране, порталу е-Управа и огласној табли Министарства одбране у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве предлога програма/пројекта, а најкасније до 10.07.2018. године.

На основу Листе вредновања и рангирања пријављених програма/пројекта, Комисија ће утврдити предлог одлуке за учешће министарства одбране у финансирању пројекта/програма у 2018. години.

Одлуку о избору пројекта/програма који ће бити финансирани из опредељених средстава доноси министар одбране, на предлог Комисије, и иста ће бити објављена на интернет страници www.mod.gov.rs и Порталу е-Управа најкасније до 31.07.2018. године.

Министарство одбране ће са удружењима којима су на основу јавног конкурса одобрена средства, закључити уговоре којима се уређују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализације пројеката и активности од значаја за одбрану и начин извештавања о утрошеним средствима. Удружење чији пројекат буде предложен од стране Комисије за доделу средстава, пре склапања уговора, дужно је да Министарству одбране достави изјаву да средства за реализацију  одобреног програма/пројекта нису на други начин обезбеђена и изјаву о непостојању сукоба интереса, као и интерни акт о антикорупцијској политици.

У случају да се не доделе  сва расположива средства по овом конкурсу, нови конкурс биће расписан најкасније до 10.07.2018. године.
За сва питања заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на адресу utsv.@mod.gov.rs или на број телефона: 011/32 01 689, лице за контакт је Дана Марковић.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
- Списак документације
- Пријава предлога пројекта
- Предлог пројекта
- Буџет пројекта
- Наративни буџет
- Смернице за подносиоце предлога пројекта
- Периодични и завршни извештај
- Наративни извештај
- Спецификација прихода
- Спецификација трошкова пројекта
- План активности