Министарство одбране Републике Србије
 
01.04.2018.

Јавни конкурс за избор у звање наставникаУНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Војна академија

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор у звање наставника у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука, и то:

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1.    избор једног наставника за ужу научну област Менаџмент у одбрани, у звање доцента и
2.    избор једног наставника за ужу научну област Стратегија, у звање доцента.

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
1.    избор једног наставника за ужу научну област Транспорт и организација рада, у звање доцента.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.    да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,
2.    да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи и
3.    да је кандидат професионално војно лице.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1.    да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист”, број 21/16).
2.    Кандидати за избор у звање доцента приступно предавање ће одржати пред коми-сијом за приступна предавања дана 10. 04. 2018. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим што она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.


ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
1.    документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду из-вештаја за избор и поновни избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године), која је објављена на интернет страници Универзитета (Војне академије),
2.    попуњен одговарајући Образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор и поновни избор у звање наставника (CD),
3.    уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-ска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,
4.    сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.

Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упут-ство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор и поновни избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се прија-ва подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација се неће враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

ВАЖНА НАПОМЕНА
Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).