Министарство одбране Републике Србије
 
14.02.2018.

Интерни конкурс за пријем професионалног војног лица или државног службеника, односно намештеника у својство војних службеника и војних намештеника у радни однос на неодређено време у Команди за обукуГЕ­НЕ­РАЛ­ШТАБ ВОЈ­СКЕ СР­БИ­ЈЕ
УПРА­ВА ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е

ИН­ТЕР­НИ КОН­КУРС

За при­јем про­фе­си­о­нал­ног вој­ног ли­ца или др­жав­ног слу­жбе­ни­ка, од­но­сно на­ме­ште­ни­ка у свој­ство вој­них слу­жбе­ни­ка и вој­них на­ме­ште­ни­ка у рад­ни од­нос на нео­д­ре­ђе­но вре­ме

I На­зив ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це Вој­ске Ср­би­је у ко­јој се вр­ши по­пу­на фор­ма­циј­ских ме­ста:
Ко­ман­да за обу­ку

 
Рад­на  местa којa се попуњавajу:
1. рад­ник за спре­ма­ње про­сто­ри­ја, ПКВ, 1 (је­дан) из­вр­ши­лац
2. мон­тер цен­трал­ног гре­ја­ња – за­ва­ри­вач, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
3. ру­ко­ва­лац пар­них ко­тло­ва са АТК, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
4. ку­вар, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
5. бер­бе­рин, ујед­но ру­ко­ва­лац ку­па­ти­ла, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
6. ме­ха­ни­чар за во­зи­ла точ­ка­ше – во­зач, ВКВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
7. ме­ха­ни­чар за оп­тич­ке ин­стру­мен­те и ни­шан­ске спра­ве – ин­струк­тор, ССС, (1) је­дан из­вр­ши­лац
8. ме­ха­ни­чар за РРУ и УНФ, ССС, (1) је­дан из­вр­ши­лац
9. ин­ста­ла­тер во­до­во­да и ка­на­ли­за­ци­је, ВКВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
10. ме­сар, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
11. ру­ко­ва­лац пар­них ко­тло­ва са ау­то­ма­ти­зо­ва­ним ло­же­њем, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
12. пе­ри­о­ни­чар-пе­глар, ПКВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
13. опе­ра­тер ко­манд­них пул­то­ва, ССС, (1) је­дан из­вр­ши­лац
14. ку­вар, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
15. ру­ко­ва­лац пар­них ко­тло­ва са ау­том. ло­же­њем - вп, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
16. по­гон­ски елек­три­чар – ру­ко­ва­лац тер­мо­е­нер­гет­ских под­ста­ни­ца, КВ, (1) је­дан из­вр­ши­лац
17. де­ло­во­ђа-опе­ра­тер, ССС, (1) је­дан из­вр­ши­лац
 
Услов:
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 1:
– за­вр­ше­на основ­на шко­ла.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 2:
– 3. сте­пен струч­не спре­ме, тех­нич­ка шко­ла – ма­шин­ски смер,
да по­се­ду­ју од­го­ва­ра­ју­ћи сер­ти­фи­кат или уве­ре­ње о оспо­со­бље­но­сти за оба­вља­ње по­сло­ва мон­те­ра цен­трал­ног гре­ја­ња – за­ва­ри­ва­ча.
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 3:
3. сте­пен струч­не спре­ме, тех­нич­ка шко­ла,
да по­се­ду­ју од­го­ва­ра­ју­ћи сер­ти­фи­кат или уве­ре­ње о оспо­со­бље­но­сти за оба­вља­ње по­сло­ва ру­ко­ва­о­ца пар­них ко­тло­ва са АТК.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 4:
3. сте­пен струч­не спре­ме, за­ни­ма­ње – ку­вар.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 5:
– 3. сте­пен струч­не спре­ме, за­ни­ма­ње бер­бе­рин или курс за бер­бе­ри­на (курс не ис­кљу­чу­је за­вр­ше­ну сред­њу шко­лу 3. сте­пен).
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 6:
– 3 или 4. сте­пен струч­не спре­ме, тех­ни­чар ма­шин­ске стру­ке,
– по­ло­жен спе­ци­ја­ли­стич­ки ис­пит за ВКВ,
– во­зач­ка до­зво­ла нај­ма­ње „Ц” ка­те­го­ри­је.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 7:
– 4. сте­пен струч­не спре­ме – тех­нич­ка или ма­шин­ска шко­ла обра­зов­ни про­фил ме­ха­ни­чар-ору­жар.
.
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 8:
– за­вр­ше­на сред­ња тех­нич­ка шко­ла 4. сте­пен струч­не спре­ме,
– ис­ку­ство и оспо­со­бље­ност за рад са уре­ђа­ји­ма те­ле­ко­му­ни­ка­ци­је.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 9:
– за­вр­ше­на тех­нич­ка шко­ла – ин­ста­ла­тер,
– 5. сте­пен струч­не спре­ме или по­ло­жен спе­ци­ја­ли­стич­ки ис­пит.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 10:
– шко­ла за КВ рад­ни­ке смер за ме­са­ра или сред­ња шко­ла 3. сте­пен – смер за ме­са­ра.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 11:
– 3. сте­пен, ма­шин­ске или елек­тро стру­ке,
– по­ло­жен ис­пит за ру­ко­ва­о­ца пар­них ко­тло­ва са ау­то­ма­ти­зо­ва­ним ло­же­њем.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 12:
– за­вр­ше­на основ­на шко­ла.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 13:
– 4. сте­пен струч­не спре­ме, тех­нич­ка шко­ла – обра­зов­ни про­фил елек­тро­тех­ни­чар ау­то­ма­ти­ке.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 14:
– 3. сте­пен струч­не спре­ме, шко­ла за КВ (ВКВ) рад­ни­ке, обра­зов­ни про­фил ку­вар.
 
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 15:
– 3. сте­пен струч­не спре­ме, смер ма­шин­ско-тер­мо­е­нер­гет­ски,
– по­ло­жен ис­пит за ру­ко­ва­о­ца пар­них ко­тло­ва са ау­то­ма­ти­зо­ва­ним ло­же­њем.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 16:
– за­вр­ше­на би­ло ко­ја сред­ња шко­ла 3. или 4. сте­пе­на струч­не спре­ме елек­тро­тех­нич­ке стру­ке.
 
Рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 17:
за­вр­ше­на би­ло ко­ја сред­ња шко­ла 4. сте­пе­на струч­не спре­ме.
 
 
II Из­бор­ни по­сту­пак: У из­бор­ном по­ступ­ку би­ће при­ме­ње­ни Кри­те­ри­ју­ми про­пи­са­ни Од­лу­ком о утвр­ђи­ва­њу ме­ра за спро­во­ђе­ње стра­те­ги­је ка­ри­јер­ног во­ђе­ња и са­ве­то­ва­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је („Слу­жбе­ни вој­ни лист”, број 10/12, 6/14, 23/15 и 30/17), а ко­ји об­у­хва­та­ју про­сек оце­на са ни­воа шко­ло­ва­ња ко­је је про­пи­са­но за при­јем на рад­но ме­сто (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), пси­хо­ло­шку про­це­ну кан­ди­да­та (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва) и раз­го­вор са кан­ди­да­том (20% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва).
 
Кан­ди­да­ти чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не, ра­зу­мљи­ве, пот­пу­не и уз ко­је су при­ло­же­ни сви до­ка­зи и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве за за­по­сле­ње на фор­ма­циј­ским ме­сти­ма за ко­ја кон­ку­ри­шу би­ће упу­ће­ни на пси­хо­ло­шку про­це­ну ка­па­ци­те­та у над­ле­жне вој­но­здрав­стве­не уста­но­ве. На­ве­де­на про­це­на вр­ши се пу­тем стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња про­це­не пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем, на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на пси­хо­ло­шкој про­це­ни гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
Са кан­ди­да­ти­ма ко­ји за­до­во­ље про­це­ну пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та би­ће оба­вљен раз­го­вор. О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња раз­го­во­ра, кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни пи­са­ним пу­тем на адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.
 
Та­ко­ђе, за кан­ди­да­те ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са, уз њи­хо­ву пи­са­ну са­гла­сност би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра у скла­ду са Пра­вил­ни­ком о без­бед­но­сним про­ве­ра­ма ли­ца ко­је оба­вља Вој­но­бе­збед­но­сна аген­ци­ја.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји се не ода­зо­ву по­зи­ву у би­ло ко­јој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку.
 
Кан­ди­да­ти ко­ји уђу у нај­у­жи из­бор, пре при­је­ма у рад­ни од­нос до­ста­ви­ће ле­кар­ско уве­ре­ње о оп­штој здрав­стве­ној спо­соб­но­сти.
 
III Ме­сто ра­да: за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 1, 8 и 9 – Гор­њи Ми­ла­но­вац, за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 2, 3 и 4 – Ва­ље­во, за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 5 и 6 – Ле­ско­вац, за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 7, 14 и 15 – Кру­ше­вац, за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 10 – Зре­ња­нин, за рад­но ме­сто на  ред­ном бро­ју 11 и 12 – Ја­ко­во, за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 13 – Кра­гу­је­вац, се­ло Су­гу­би­на, за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 16 и 17 – За­је­чар.
 
IV Рок за под­но­ше­ње при­ја­ве на ин­тер­ни кон­курс је осам да­на и по­чи­ње да те­че од на­ред­ног да­на од да­на ка­да је ин­тер­ни кон­курс огла­шен у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.
 
V  Ли­ца ко­је су за­ду­же­на за да­ва­ње оба­ве­ште­ња о ин­тер­ном кон­кур­су:
 
1. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 1: по­руч­ник Ра­до­ван Илић, те­ле­фон 011/2061-822
2. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 2, 3 и 4: Го­ран Ју­рош, те­ле­фон 014/296-015 и Иван Ар­сић, те­ле­фон 014/296-017
3. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 5 и 6: пот­пу­ков­ник Го­ран Би­ук, те­ле­фон 016/249-379
4. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 7: ма­јор Ми­лић Ни­ко­лић, те­ле­фон 037/416-048
5. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 8 и 9: ма­јор Зо­ран Пи­ско­вић, те­ле­фон 032/713-290, ло­кал 49637 или 49533.
6. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 10: ма­јор Оскар Ко­со, те­ле­фон 021/4835-723
7. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 11 и 12: Сла­ви­ша Пе­трић мј и Ми­шо Ма­џа­рац, зс, те­ле­фон 011/8416-660, ло­кал 767
8. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 13, 14 и 15: ма­јор Си­ни­ша Бор­ја­нић, те­ле­фон 037/416-023
9. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 16 и 17: ма­јор Ма­ри­јан Ста­мен­ко­вић, те­ле­фон 019/426-388.
 
VI Aдреса на ко­ју се под­но­си при­ја­ва за ин­тер­ни кон­курс: 
 
Ре­дов­ним пу­тем пре­ко сво­јих је­ди­ни­ца, са на­зна­ком за „ин­тер­ни кон­курс”:
 
1. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 1: ВП 4557 Бе­о­град, ул. Гар­диј­ска број 5, оп­шти­на Сав­ски ве­нац, 11000 Бе­о­град,
2. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 2, 3 и 4: ВП 9845 Ва­ље­во, ул. Вој­во­де Ми­ши­ћа бб, 14000 Ва­ље­во,
3. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 5 и 6: ВП 4445 Ле­ско­вац, Кра­ља Ми­лу­ти­на бб, 16000 Ле­ско­вац,  
4. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 7: ВП 5019 Кру­ше­вац, ул. Бал­кан­ска 57, 37000 Кру­ше­вац,
5. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 8 и 9: за ВП 2143 Гор­њи Ми­ла­но­вац, ул. Кне­за Алек­сан­дра 59,
6. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 10: ВП 3160 Зре­ња­нин, Сте­ви­це Јо­ва­но­ви­ћа 19, 23000 Зре­ња­нин,
7. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 11 и 12: ВП 5004 Ја­ко­во, ул. Ар­миј­ска 1, 11276 Ја­ко­во,
8. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 13, 14 и 15: ВП 3161 Кру­ше­вац, Бал­кан­ска 57, 37000 Кру­ше­вац,
9. за рад­но ме­сто на ред­ном бро­ју 16 и 17: ВП 6002 За­је­чар, Шљи­вар­ски пут бб, 19000 За­је­чар.

VII  До­ка­зи ко­ји се при­ла­жу уз при­ја­ву на ин­тер­ни кон­курс: 
 
Уз при­ја­ву у ко­јој се на­во­де основ­ни лич­ни по­да­ци, адре­са ста­но­ва­ња, кон­такт те­ле­фон, е-mail адре­са, ред­ни број фор­ма­циј­ског ме­ста на ко­је се кон­ку­ри­ше, кан­ди­да­ти по­ред крат­ке би­о­гра­фи­је при­ла­жу и сле­де­ће:
 
- ди­пло­му ко­јом се по­твр­ђу­је зах­те­ва­на струч­на спре­ма;
- све­до­чан­ства за сва­ки за­вр­шен раз­ред сред­ње шко­ле (за рад­на ме­ста где је про­пи­са­но да ли­це има за­вр­шен 3. 4. или 5 сте­пен струч­не спре­ме);
- во­зач­ку до­зво­лу (са­мо за рад­на ме­ста за ко­је је про­пи­са­но као по­се­бан услов);
- све­до­чан­ства основ­не шко­ле ко­јим се по­твр­ђу­је зах­те­ва­на струч­на спре­ма (са­мо за рад­на ме­ста за ко­ја је про­пи­са­но као по­се­бан услов за­вр­ше­на основ­на шко­ла);
- сер­ти­фи­кат или уверењe о оспо­со­бље­но­сти за ру­ко­ва­о­ца ко­тло­ва са АТК (са­мо за рад­но ме­сто за ко­је је про­пи­са­но као по­се­бан услов);
- по­пу­њен и ове­рен обра­зац и са­гла­сност за из­вр­ше­ње без­бед­но­сне про­ве­ре (исти тра­жи­ти у ко­ман­ди је­ди­ни­це у ко­јој се кан­ди­дат на­ла­зи у слу­жби) и
кар­тон основ­них лич­них по­да­та­ка (КОЛП).
 
Сви до­ка­зи се при­ла­жу у ори­ги­на­лу или у фо­то­ко­пи­ји ко­ја је ове­ре­на у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.
 
VI­II Ли­ца ко­ја има­ју пра­во да уче­ству­ју на ин­тер­ном кон­кур­су:

На ин­тер­ном кон­кур­су мо­гу да уче­ству­ју про­фе­си­о­нал­на вој­на ли­ца или др­жав­ни слу­жбе­ни­ци, од­но­сно на­ме­ште­ни­ци из Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
 
На­по­ме­не: 

Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве и при­ја­ве уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи у ори­ги­на­лу или фо­то­ко­пи­ји ове­ре­ној у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка, би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.
 
Са­гла­сно од­ред­би чла­на 125. За­ко­на о Вој­сци Ср­би­је, из­ме­ђу кан­ди­да­та ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са, пр­вен­ство под јед­на­ким усло­ви­ма има су­пру­жник, од­но­сно члан по­ро­ди­це по­ги­ну­лог про­фе­си­о­нал­ног при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је, по­ги­ну­лог или умр­лог од по­сле­ди­ца по­вре­да за­до­би­је­них у вр­ше­њу слу­жбе у Вој­сци Ср­би­је и су­пру­жник про­фе­си­о­нал­ног при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је пре­ме­ште­ног из јед­ног у дру­го ме­сто слу­жбо­ва­ња.
 
Ин­тер­ни кон­курс спро­во­ди Кон­курс­на ко­ми­си­ја ко­ју име­ну­је ми­ни­стар од­бра­не.
Овај оглас об­ја­вљу­је се на web-стра­ни­ци Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.