Министарство одбране Републике Србије
 
02.02.2018.

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено времеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Технички ремонтни завод  НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“  Крагујевац
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос  на неодређено време
 
 
Ради попуне радних места у
I  Назив установе Министарства одбране у којој се врши попуна радних места:
Технички ремонтни завод  НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“  Крагујевац, Управa за одбрамбене технологије, Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије
 
Радна места која се попуњавају:
 
1.   самостални технолог, С2С,  1 (један)  извршилац,
2.   технолог, С2С,  1 (један) извршилац,
3.   технолог за електронска средства, С2С,  1 (један) извршилац,
4.   технолог за машинство, С1С,  1 (један) извршилац,
5.   металостругар, ВКВ,  1 (један) извршилац,
6.   монтер централног грејања, ВКВ,  1 (један) извршилац,
7.   руковалац парних котлова, ВКВ,  1 (један) извршилац,
8.   бравар, КВ,  1 (један) извршилац,
9.   зидар, КВ,  1 (један) извршилац.
 
Општи услови:
 
-  да су кандидати држављани Републике Србије,
-  да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
-  да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
-  да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности
   из радног односа,
-  да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
   службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
-  да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на
   која конкуришу.
 
Посебни услови:
 
За радно место под ред. бр. 1 :
-        потребно је да кандидат има стечено звање - дипломирани машински инжењер (VII степен) или мастер инжењер машинства,  
-     радно искуство од најмање 2 године у струци.
 
За радно место под ред. бр. 2 :
-         потребно је да кандидат има стечено звање - дипломирани машински инжењер (VII степен) или мастер инжењер машинства,  
 
 
За радно место под ред. бр. 3:
-        потребно је да кандидат има стечено звање – дип. електро инжењер (VII степен) или мастер електро инжењер,  
 
За радно место под ред. бр. 4 :
-         потребно је да кандидат има стечено звање - машински инжењер (VI степен) или струковни инжењер машинства,  
-        познавање CAD рачунарских програма за ''3D'' конструисање.
 
За радно место под ред. бр. 5 :
-        потребно је да кандидат има стечено звање – металостругар, ВКВ, (V степен),  односно специјалиста, 
-        радно искуство од најмање 3 године у струци.
 
За радно место под ред. бр. 6 :
-        потребно је да кандидат има стечено звање – монтер централног грејања, ВКВ,           (V степен), односно специјалиста,
-        радно искуство од најмање 3 године у струци.
 
За радно место под ред. бр. 7 :
-        потребно је да кандидат има стечено звање – руковалац парних котлова, ВКВ,            (V степен), односно специјалиста.
-        радно искуство од најмање 3 године у струци.
-        положен стручни испит за руковање парним котловима са механичким ложењем
 
За радно место под ред. бр. 8 :
-        потребно је да кандидат има стечено звање – бравар,КВ,
-        радно искуство од најмање 1 године у струци.
 
За радно место под ред. бр. 9 :
-        потребно је да кандидат има стечено звање – зидар, КВ,
-        радно искуство од најмање 1 године у струци.
 
          II Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају: просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатима (20% од укупног броја бодова).
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:  Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу, комисија за пријем обавиће разговор и исте ће упутити на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања разговора и процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем имејла  на имејл адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
Место рада: Крагујевац.
 
            III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“. Текст конкурса биће објављен и на веб-страници Министарства одбране, у једном од дневних листова и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:  Панић Боривоје  или Крстић Горан, тел. 034/335-095 или војни 16-108.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Поштом на адресу Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“  Крагујевац, 34000 Крагујевац. са назнаком „За јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Техничког ремонтног завода  НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“  Крагујевац.
 
            VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, имејл адреса, редни број радног места на које се конкурише,  поред кратке биографије кандидати прилажу и следеће:
            а) За радно место под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 – оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
            б)  За радно место под редним бројем 1, 5, 6, 7, 8 и 9 - поред докумената наведених у ставу а) кандидати прилажу оригинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
            в) За радно место под редним бројем  4. – поред докумената наведених у ставу а) кандидати прилажу оригинал или оверену фотокопију доказа о познавању CAD рачунарских програма за „3D“ конструисање.
            г) За радно место под редним бројем  7. – поред докумената наведених у ставу а) кандидати прилажу оригинал или оверену фотокопију исправе о положеном стручном испиту за руковање парним котловима са механичким ложењем.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у суду или од стране јавног бележника.
 
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оргиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од
последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу у складу са прописима о државним службеницима и намештеницима. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети у Одељењу за људске ресурсе ТРЗ Крагујевац. Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.