Министарство одбране Републике Србије
 
15.12.2017.

Интерни конкурс за при­јем про­фе­си­о­нал­них вој­них ли­ца или др­жав­них слу­жбе­ни­ка, од­но­сно на­меште­ни­ка у свој­ству ци­вил­них ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­је у рад­ни од­нос на нео­д­ре­ђе­но вре­меМИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
СЕК­ТОР ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ
УПРА­ВА ЗА КА­ДРО­ВЕ


рас­пи­су­је

ИН­ТЕР­НИ КОН­КУРС

За при­јем про­фе­си­о­нал­них вој­них ли­ца или др­жав­них слу­жбе­ни­ка, од­но­сно на­меште­ни­ка у свој­ству ци­вил­них ли­ца на слу­жби у Вој­сци Ср­би­је у рад­ни од­нос на нео­д­ре­ђе­но вре­ме


Ра­ди по­пу­не рад­них ме­ста у

I На­зив уста­но­ве Ми­ни­стар­ства од­бра­не у ко­јој се вр­ши по­пу­на рад­них ме­ста:
Вој­на ака­де­ми­ја Уни­вер­зи­те­та од­бра­не Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је

Рад­на ме­ста ко­ја се по­пу­ња­ва­ју:

1.    во­зач ау­то­бу­са, КВ, 1 (је­дан) из­вр­ши­лац,
2.    ме­ха­ни­чар за ТТ уре­ђа­је, ВКВ, 1 (је­дан) из­вр­ши­лац,
3.    ру­ко­ва­лац, ССС, 1 (је­дан) из­вр­ши­лац.


Оп­шти усло­ви:

– да су кан­ди­да­ти др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је,
– да су здрав­стве­но спо­соб­ни за рад у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је,
– да има­ју од­го­ва­ра­ју­ћу струч­ну спре­му за рад­но ме­сто за ко­је кон­ку­ри­шу,
– да им ра­ни­је ни­је пре­ста­јао рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну због те­же по­вре­де ду­жно­сти из
 рад­ног од­но­са,
– да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти и да ни­су осу­ђи­ва­ни на ка­зну за­тво­ра од нај­ма­ње 6 ме­се­ци.

По­себ­ни усло­ви:

За рад­но ме­сто под ред. бр. 1:
– по­треб­но је да кан­ди­дат има за­вр­ше­но тро­го­ди­шње сред­њо­школ­ско обра­зо­ва­ње (КВ рад­ник),
– по­ло­же­ну Б, Ц, Д и Е ка­те­го­ри­ју за упра­вља­ње мо­тор­ним во­зи­ли­ма,
– да је у про­фе­си­о­нал­ној вој­ној слу­жби у свој­ству про­фе­си­о­нал­ног вој­ни­ка по уго­во­ру на од­ре­ђе­но вре­ме и да има ви­ше од 35 го­ди­на жи­во­та,
– рад­но ис­ку­ство од 10 го­ди­на у стру­ци.

За рад­но ме­сто под ред. бр. 2:
– по­треб­но је да кан­ди­дат има за­вр­ше­но пе­то­го­ди­шње сред­њо­школ­ско обра­зо­ва­ње (ВКВ рад­ник) елек­тро­тех­нич­ке стру­ке,
– да је у про­фе­си­о­нал­ној вој­ној слу­жби у свој­ству про­фе­си­о­нал­ног вој­ни­ка по уго­во­ру на од­ре­ђе­но вре­ме и да има ви­ше од 35 го­ди­на жи­во­та.

За рад­но ме­сто под ред. бр. 3:
– по­треб­но је да кан­ди­дат има за­вр­ше­но че­тво­ро­го­ди­шње сред­њо­школ­ско обра­зо­ва­ње (ССС),
– да је у про­фе­си­о­нал­ној вој­ној слу­жби у свој­ству про­фе­си­о­нал­ног вој­ни­ка по уго­во­ру на од­ре­ђе­но вре­ме и да има ви­ше од 35 го­ди­на жи­во­та.

II За­јед­нич­ко за сва три рад­на ме­ста:

Из­бор­ни по­сту­пак:
У из­бор­ном по­ступ­ку би­ће при­ме­ње­ни кри­те­ри­ју­ми про­пи­са­ни тач­ком 4. Од­лу­ке о утвр­ђи­ва­њу ме­ра за спро­во­ђе­ње стра­те­ги­је ка­ри­јер­ног во­ђе­ња и са­ве­то­ва­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји у Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је, а ко­ји об­у­хва­та­ју про­сек оце­на са по­след­њег ни­воа шко­ло­ва­ња (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), пси­хо­ло­шку про­це­ну кан­ди­да­та (40% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), раз­го­вор са кан­ди­да­том (20% од укуп­ног бро­ја бо­до­ва), ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ну про­це­ну и без­бед­но­сну про­ве­ру.

Са кан­ди­да­ти­ма ко­ји уђу у нај­у­жи из­бор кон­курс­на ко­ми­си­ја оба­ви­ће раз­го­вор ко­ји се не­ће бо­до­ва­ти.

Ме­сто, дан и вре­ме ка­да ће се спро­ве­сти из­бор­ни по­сту­пак:
Кан­ди­да­ти чи­је су при­ја­ве бла­го­вре­ме­не, до­пу­ште­не, ра­зу­мљи­ве, пот­пу­не и уз ко­је су при­ло­же­ни сви до­ка­зи и ко­ји ис­пу­ња­ва­ју све усло­ве за за­по­сле­ње на рад­ним ме­сти­ма за ко­ја кон­ку­ри­шу би­ће упу­ће­ни на пси­хо­ло­шку про­це­ну ка­па­ци­те­та у над­ле­жне вој­но­здрав­стве­не уста­но­ве. На­ве­де­на про­це­на вр­ши се пу­тем стан­дар­ди­зо­ва­них те­сто­ва.
О да­ту­му, вре­ме­ну и ме­сту оба­вља­ња про­це­не пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та кан­ди­да­ти ће би­ти оба­ве­ште­ни те­ле­фон­ским пу­тем на бро­је­ве те­ле­фо­на ко­је су на­ве­ли у сво­јим при­ја­ва­ма или пу­тем mail-a на e-mail адре­се на­ве­де­не у при­ја­ви.

Кан­ди­да­ти ко­ји не за­до­во­ље на пси­хо­ло­шкој про­це­ни или ко­ји се не ода­зо­ву по­зи­ву да уче­ству­ју на овој фа­зи из­бор­ног по­ступ­ка, гу­бе пра­во на да­ље уче­шће у из­бор­ном по­ступ­ку. За кан­ди­да­те ко­ји за­до­во­ље про­це­ну пси­хо­ло­шких ка­па­ци­те­та, и уз њи­хо­ву пи­са­ну са­гла­сност, би­ће из­вр­ше­на без­бед­но­сна про­ве­ра у скла­ду са Пра­вил­ни­ком о без­бед­но­сним про­ве­ра­ма ли­ца ко­је оба­вља Вој­но­бе­збед­но­сна аген­ци­ја.

Кан­ди­да­ти ко­ји уђу у нај­у­жи из­бор пре при­је­ма у рад­ни од­нос до­ста­ви­ће ле­кар­ско уве­ре­ње о оп­штој здрав­стве­ној спо­соб­но­сти.

Ме­сто ра­да: Бе­о­град.

III Рок за под­но­ше­ње при­ја­ве на јав­ни кон­курс је 8 (осам) да­на и по­чи­ње да те­че на­ред­ног да­на од да­на ка­да је ин­тер­ни кон­курс огла­шен у ма­га­зи­ну „Од­бра­на” и веб-стра­ни­ци Ми­ни­стар­ства од­бра­не.

IV Ли­це за­ду­же­но за да­ва­ње оба­ве­ште­ња о јав­ном кон­кур­су: Пре­драг Јо­ва­но­вић, на­чел­ник Оде­ље­ња за људ­ске ре­сур­се у Вој­ној ака­де­ми­ји, тел. 011/3603-0765 или вој­ни 40-076.

V Адре­са на ко­ју се под­но­си при­ја­ва за јав­ни кон­курс:

По­штом на адре­су Вој­на ака­де­ми­ја Бе­о­град, 11000 Бе­о­град, са на­зна­ком „за ин­тер­ни кон­курс”. Лич­на до­ста­ва при­ја­ва мо­же се из­вр­ши­ти у де­ло­вод­ству Вој­не ака­де­ми­је у Бе­о­гра­ду.

VI До­ка­зи ко­ји се при­ла­жу уз при­ја­ву на ин­тер­ни кон­курс:
Уз при­ја­ву у ко­јој се на­во­де основ­ни лич­ни по­да­ци, адре­са ста­но­ва­ња, кон­так те­ле­фон, и-мејл адре­са, ред­ни број рад­ног ме­ста на ко­је се кон­ку­ри­ше, кан­ди­да­ти по­ред крат­ке би­о­гра­фи­је при­ла­жу и сле­де­ће:

1.    за рад­но ме­сто под ред­ним бро­јем 1 – ори­ги­нал или ове­ре­на фо­то­ко­пи­ја ди­пло­ме ко­јом се по­твр­ђу­је струч­на спре­ма, од­но­сно сте­че­но про­пи­са­но зва­ње; ове­ре­на фо­то­ко­пи­ја во­зач­ке до­зво­ле; уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству (не ста­ри­је од шест ме­се­ци); из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них (ако ни­је но­ви обра­зац – не ста­ри­је од шест ме­се­ци); ори­ги­нал или ове­ре­на фо­то­ко­пи­ја до­ка­за о рад­ном ис­ку­ству у стру­ци (ре­ше­ња, по­твр­де по­сло­дав­ца и дру­ги ак­ти из ко­ји се ви­ди на ко­јим по­сло­ви­ма и у ком вре­мен­ском пе­ри­о­ду је сте­че­но рад­но ис­ку­ство); уве­ре­ње над­ле­жног су­да да се про­тив кан­ди­да­та не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти (не ста­ри­је од шест ме­се­ци); уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на МУП-а да кан­ди­дат ни­је кри­вич­но осу­ђи­ван ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње шест (6) ме­се­ци; уве­ре­ње др­жав­ног ор­га­на у ко­јем је кан­ди­дат био на слу­жби да му рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну ни­је пре­стао због по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са;
 
2.    за фор­ма­циј­ско ме­сто под ред­ним бро­јем 2 – ори­ги­нал или ове­ре­на фо­то­ко­пи­ја ди­пло­ме ко­јом се по­твр­ђу­је струч­на спре­ма, од­но­сно сте­че­но про­пи­са­но зва­ње; уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству ( не ста­ри­је од шест ме­се­ци); из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них (ако ни­је но­ви обра­зац – не ста­ри­је од шест ме­се­ци); ори­ги­нал или ове­ре­на фо­то­ко­пи­ја до­ка­за о по­ло­же­ном струч­ном ис­пи­ту о прак­тич­ној оспо­со­бље­но­сти за оба­вља­ње по­сло­ва без­бед­но­сти и здра­вља на ра­ду; уве­ре­ње над­ле­жног су­да да се про­тив кан­ди­да­та не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти (не ста­ри­је од шест ме­се­ци); уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на МУП-а да кан­ди­дат ни­је кри­вич­но осу­ђи­ван ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње шест (6) ме­се­ци; уве­ре­ње др­жав­ног ор­га­на у ко­јем је кан­ди­дат био на слу­жби да му рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну ни­је пре­стао због по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са;

3.    за рад­но ме­сто под ред­ним бро­јем 3 – ори­ги­нал или ове­ре­на фо­то­ко­пи­ја ди­пло­ме ко­јом се по­твр­ђу­је струч­на спре­ма, од­но­сно сте­че­но про­пи­са­но зва­ње; уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству ( не ста­ри­је од шест ме­се­ци); из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них (ако ни­је но­ви обра­зац – не ста­ри­је од шест ме­се­ци); ори­ги­нал или ове­ре­на фо­то­ко­пи­ја до­ка­за о рад­ном ис­ку­ству у стру­ци (ре­ше­ња, по­твр­де по­сло­дав­ца и дру­ги ак­ти из ко­ји се ви­ди на ко­јим по­сло­ви­ма и у ком вре­мен­ском пе­ри­о­ду је сте­че­но рад­но ис­ку­ство); уве­ре­ње над­ле­жног су­да да се про­тив кан­ди­да­та не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти (не ста­ри­је од шест ме­се­ци); уве­ре­ње над­ле­жног ор­га­на МУП-а да кан­ди­дат ни­је кри­вич­но осу­ђи­ван ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу од нај­ма­ње шест (6) ме­се­ци; уве­ре­ње др­жав­ног ор­га­на у ко­јем је кан­ди­дат био на слу­жби да му рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну ни­је пре­стао због по­вре­де ду­жно­сти из рад­ног од­но­са.

Сви до­ка­зи при­ла­жу се у ори­ги­на­лу или фо­то­ко­пи­ји ко­ја је ове­ре­на код јав­ног бе­ле­жни­ка.

На­по­ме­на: Не­бла­го­вре­ме­не, не­до­пу­ште­не, не­ра­зу­мљи­ве или не­пот­пу­не при­ја­ве и при­ја­ве уз ко­је ни­су при­ло­же­ни сви по­треб­ни до­ка­зи у ори­ги­на­лу или фо­то­ко­пи­ји ове­ре­ној у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка би­ће од­ба­че­не за­кључ­ком.

Са­гла­сно од­ред­ба­ма чла­на 125. За­ко­на о Вој­сци Ср­би­је из­ме­ђу кан­ди­да­та ко­ји ис­пу­ња­ва­ју усло­ве кон­кур­са, пр­вен­ство под јед­на­ким усло­ви­ма има су­пру­жник, од­но­сно члан по­ро­ди­це по­ги­ну­лог про­фе­си­о­нал­ног при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је, по­ги­ну­лог или умр­лог од по­сле­ди­ца за­до­би­је­них на вр­ше­њу слу­жбе у Вој­сци Ср­би­је и су­пру­жник про­фе­си­о­нал­ног при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је пре­ме­ште­ног из јед­ног у дру­го ме­сто слу­жбо­ва­ња.

Проб­ни рад оба­ве­зан је за све оне кан­ди­да­те ко­ји пр­ви пут за­сни­ва­ју рад­ни од­нос у др­жав­ном ор­га­ну. Проб­ни рад за рад­ни од­нос за­сно­ван на нео­д­ре­ђе­но вре­ме тра­је 6 ме­се­ци. За­по­сле­ном ко­ји не за­до­во­љи на проб­ном ра­ду от­ка­зу­је се рад­ни од­нос без пра­ва на нов­ча­ну на­кна­ду због от­ка­за.

Ин­тер­ни кон­курс спро­во­ди Кон­курс­на ко­ми­си­ја ко­ју име­ну­је ми­ни­стар од­бра­не.

Овај ин­тер­ни кон­курс об­ја­вљу­је се на веб-стра­ни­ци Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је и ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.

До­ку­мен­та о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја су: уве­ре­ње о др­жа­вљан­ству; из­вод из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них; уве­ре­ње о по­ло­же­ном др­жав­ном струч­ном ис­пи­ту за рад у др­жав­ним ор­га­ни­ма; до­каз о рад­ном ис­ку­ству у стру­ци; до­каз о сте­че­ним зна­њи­ма и ве­шти­на­ма; до­каз да се не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак; до­каз о осу­ђи­ва­њу и до­каз о прет­ход­ном пре­стан­ку слу­жбе у др­жав­ном ор­га­ну.


Од­ред­бом чла­на 9. и чла­на 103. За­ко­на о оп­штем управ­ном по­ступ­ку („Слу­жбе­ни гла­сник РС”, бр. 18/2016) про­пи­са­но је, из­ме­ђу оста­лог, да у по­ступ­ку ко­ји се по­кре­ће по зах­те­ву стран­ке ор­ган мо­же да оства­ри увид, при­ба­вља и об­ра­ђу­је лич­не по­дат­ке о чи­ње­ни­ца­ма о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја ка­да је то нео­п­ход­но за од­лу­чи­ва­ње, осим ако стран­ка из­ри­чи­то из­ја­ви да ће по­дат­ке при­ба­ви­ти са­ма.

По­треб­но је да кан­ди­дат по­пу­ни из­ја­ву ко­јом се опре­де­љу­је за јед­ну од две мо­гућ­но­сти, да ор­ган при­ба­ви по­дат­ке о ко­ји­ма се во­ди слу­жбе­на еви­ден­ци­ја или да ће то кан­ди­дат учи­ни­ти сам. На­ве­де­ну из­ја­ву мо­гу­ће је пре­у­зе­ти у Оде­ље­њу за људ­ске ре­сур­се Вој­не ака­де­ми­је. Пот­пи­са­ну из­ја­ву нео­п­ход­но је до­ста­ви­ти уз на­пред на­ве­де­не до­ка­зе ка­ко би ор­ган мо­гао да­ље да по­сту­па.