Министарство одбране Републике Србије
 
15.12.2017.

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време у својству војних службеника ради попуне радних места у Министарству одбране Републике СрбијеМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
 
 
р а с п и с у ј е
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем у радни однос на неодређено време у својству војних службеника
ради попуне радних места у Министарству одбране Републике Србије:
 
 
у Војномедицинској академији, Управа за војно здравство, место службовања Београд
 
 1. Лекар- специјалиста интерне медицине – 3 извршиоца
 2. Лекар- специјалиста офталмологије – 1 извршилац
 3. Лекар- специјалиста кардиохирургије – 1 извршилац
 4. Лекар – специјалиста неурохирургије – 1 извршилац
 5. Лекар – специјалиста гинекологије и акушерства – 2 извршиоца
 6. Лекар – специјалиста анестезиологије са реаниматологијом – 3 извршиоца
 7. Лекар – специјалиста педијатрије – 2 извршиоца
 8. Лекар – специјалиста неурологије – 1 извршилац
 9. Лекар – специјалиста нуклеарне медицине – 1 извршилац
 10. Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар – 1 извршилац
 11. Фармацеутски техничар – 2 извршиоца
 12. Медицински техничар – општи смер – 8 извршиоца
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ
 
- да je кандидат држављанин Републике Србије,
- да је здравствено способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
- да има одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкурише,
- да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
  радног односа,
- да се против њега не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности,
- да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци,
- да нема безбедносних сметњи за пријем на радно место на које конкурише.
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 
За радно место под редним бројем 1: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из интерне медицине;
 
За радно место под редним бројем 2: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из офталмологије;
 
За радно место под редним бројем 3: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из кардиохирургије;
 
За радно место под редним бројем 4: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из неурохирургије;
 
За радно место под редним бројем 5: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из гинекологије и акушерства;
 
За радно место под редним бројем 6: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из анестезиологије са реаниматологијом;
 
За радно место под редним бројем 7: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из педијатрије;
 
За радно место под редним бројем 8: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из неурологије;
 
За радно место под редним бројем 9: завршен медицински факултет, положен стручни испит и специјализација из нуклеарне медицине;
 
За радно место под редним бројем 10: завршен фармацеутски факултет – дипломирани фармацеут – медцински биохемичар и положен стручни испит
 
За радно место под редним бројем 11: завршена средња медицинска школа, фармацеутски техничар и положен стручни испит
 
За радно место под редним бројем 12: завршена средња медицинска школа, општи смер – медицинска сестра-техничар и положен стручни испит
 
 
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
 
Пријава са приложеним доказима се подноси у року од 15 дана од дана објављивања у «Службеном гласнику РС», на адресу: Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17, са назнаком «ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС» или непосредно на Деловодству Војномедицинске академије, 5. спрат.
 
Пријава садржи следеће податке:
            - име, име једног родитеља, презиме и ЈМБГ подносиоца пријаве
            - адресу пребивалишта,
            - адресу за пријем поште,
            - број фиксног телефона за контакт са подносиоцем пријаве,
            - број мобилног телефона за контакт са подносиоцем пријаве,
            - e-mail адресу,
- број и назив радног места на које лице конкурише.
 
 
ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

  1. Кратка биографија или CV;
 2. Изјава о начину прибављања доказа о којима се води службена евиденција (уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;  уверење надлежног суда да се против лица не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, уверење надлежног органа МУП да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства одбране Републике Србије или кликом на линк (кликни овде). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 1. Диплома којом се доказује стручна спрема, у којој је уписана просечна оцена;  

 2. Уверење о положеном специјалистичком испиту – за кандидате који конкуришу за радна места под редним бројевима од 1 до 9;

 3. Сведочанства о свим завршеним разредима средње школе – за кандидате који конкуришу за радна места под редним бројевима 11 и 12;

 4. Уверење о положеном стручном испиту;

 5. Уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
  
 6. Извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци);

7. Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);

 8. Уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци;
  
 9. Уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа;

10. Радна књижица.
 
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком против кога се може изјавити жалба.
 
 
КОНКУРСНА КОМИСИЈА
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
 
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
У изборном поступку учествују кандидати чије пријаве нису одбачене и који испуњавају све опште и посебне услове за пријем у радни однос на радно место на које конкуришу.
 
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a  на e-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.
 
У даљем току изборног поступка Конкурсна комисија ће позвати на разговор све кандидате који су задовољили на психолошкој процени. Позив се упућује на адресу коју кандидат означи у пријави на јавни конкурс.
 
Конкурсна комисија саставља ранг листу кандидата применом Критеријума који су прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
 
 1. просек оцене са последњег нивоа школовања (40% од укупног броја бодова);
 2. психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова);
 3. усмени разговор са кандидатима (20% од укупног броја бодова);
 4. медицинско-здравствена процена;
 5. безбедносна провера.
 
 
ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР
 
Конкурсна комисија саставља листе за избор кандидата за свако од радних места које се попуњава и доставља их министру одбране.  
 
Конкурсна комисија ће затражити од лица која се налазе на Листи за избор да доставе уверење о здравственој способности за рад на радим местима на која су конкурисали. Такође, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
 
РЕШЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС
 
Решење о пријему у радни однос доноси министар одбране.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА
 
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику РС“, на веб-страници Министарства одбране Републике Србије, у дневном листу „Политика“ и периодичном издавању огласа Националне службе за запошљавање.
 
 
КОНТАКТ – ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
 
Лице задужено за контакт је војни службеник Јасмина Петровић, телефон: 011/3609-239, моб.тел: 064/8743-039.