Министарство одбране Републике Србије
 
22.11.2017.

Јавни конкурс за попуњавање положаја: Секретар Министарства одбранеНа основу члана 68. став 1., а у вези са чланом 54. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
 
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
 
 
Орган у коме се попуњава положај:
 
Министарство одбране, Београд

Положај који се попуњава:

Секретар Министарства одбране - положај у трећој групи
 
Опис послова: руководи Секретаријатом Министарства одбране, планира рад ужих унутрашњих јединица, даје стручна упутства, координира и надзире њихов рад; извршава најсложеније послове из делокруга Секретаријата Министарства одбране и стара се о извршавању заједничких послова од значаја за рад Министарства одбране; остварује сарадњу са другим министарствима, органима и организацијама Владе; одлучује у складу са законом и другим прописима, о правима, дужностима и одговорностима државних службеника у извршавању послова, даје налоге за извршавање финансијског плана у складу са утврђеним овлашћењима; обавља и друге послове по налогу министра одбране.
 
Услови: стечено високо образовање из области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен правосудни испит; сертификат за приступ и коришћење податакa и докумената са ознаком степена тајности; положени модули 3, 4, 6, и 7 по ECDL стандарду; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Секретаријата Министарства одбране; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.
 
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Бирчанинова бр. 5.
 
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном правосудним испиту; сертификат за приступ и коришћење података и докумената са ознаком степена тајности; доказ о положеним модулима 3, 4, 6, и 7 по ECDL стандарду.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.
 
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
 
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима
 
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.
 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
 
Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства одбране, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.