Министарство одбране Републике Србије
 
17.10.2017.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено времеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
расписује
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
ради попуне радних места у
 
I  Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места:
 
Управа за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије (Команда 224. цЕД)
 
 1. референт за психологију, ВСС, 1 извршилац,
 
Копнена Војска
 
 2. референт за психологију, ВСС, 1 извршилац,
 3. психолог, ВСС, 1 извршилац,
 4. референт за психологију, ВСС, 1 извршилац
 
Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана
 
 5. референт за психологију, ВСС, 1 извршилац,
 
 
Општи услови:
 
- да су кандидати држављани Републике Србије,
- да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
  радног односа,
- да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  
 
 
 
Посебни услови:
 
За сва радна места:
- завршен факултет (240 ЕСПБ) и стечено звање дипломирани психолог
 
 
II Заједничко за сва радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком              4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (60% од укупног броја бодова) и психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова).
 
Са кандидатима који уђу у најужи избор, конкурсна комисија обавиће разговор који се неће бодовати.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a  на e-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
Место рада: за радно место на редном броју 1. (Батајница); за радно место на редном броју          2. (Бачка Топола), за радно место на редном броју 3. (Зајечар); за радно место на редном броју 4. (Нови Сад) и за радно место на редном броју 5. (Београд).
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
за радно место на редном броју 1: Буквић Владан, телефон 011/3074-513,
за радно место на редном броју 2: Рангелов Синиша, телеофн 021/4835-016,
за радно место на редном броју 3: Јoвановић Милан, телефон 018/555-353,
за радно место на редном броју 4: Скокић Жељко, телефон 021/4835-441 и
за радно место на редном броју 5: Фодора Жељко, телефон 011/3053-211.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом, са назнаком „за јавни конкурс“ на адресе:
за радно место на редном броју 1: Војна пошта 4522 Батајница, Насеље 13. мај, 11186 Галеника;
за радно место на редном броју 2: Војна пошта 1414, Дунавска 33, 21000 Нови Сад;
за радно место на редном броју 3: Војна пошта 4666, Чегрска бб, 18000 Ниш;
за радно место на редном броју 4: Војна пошта 2827, 1130 Каплара број 11, 21000 Нови Сад; 
за радно место на редном броју 5: Војна пошта 4501, Рашка број 2, 11000 Београд.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству наведених војних пошта.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
За радна места под редним бројем 1 до 5. – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства одбране Републике Србије или кликом на линк (кликни овде). Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених;  уверење из суда и МУП-а  да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.