Министарство одбране Републике Србије
 
17.10.2017.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време у Војногеографски институтГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
ради попуне формацијских места у
 
I  Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места: Војногеографски институт Управе за обавештајно-извиђачке послове (Ј-2) Генералштаба Војске Србије.
 
Радно место које се попуњава:
1. Референт у Одсеку за 3Д реституцију, С1С- 2 извршиоца.
 
Општи услови:
 
да су кандидати држављани Републике Србије,
да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  
 
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
завршена виша геодетска школа или висока школа струковних студија геодетског усмерења (180 ЕСПБ)
познавање рада на рачунару.
 
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријум за пријем који обухвата следеће: просек оцена са захтеваног нивоа школовања (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и са кандидатима који уђу у најужи избор, конкурсна комисија обавиће интервју и тестирање ради процене оспособљености, знања и вештина који ће се бодовати са 20% од укупног броја бодова.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, интервјуа и тестирања ради процене оспособљености, знања и вештина, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на e-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који уђу у ужи избор, а задовоље процену психолошких капацитета и критеријуме за проверу знања и вештина, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
Место рада: Београд.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ђекић Миодраг, тел 011/3205-147 и  Славиша Татомировић, тел 011/3205-007.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу: Војногеографски институт, улица Мије Ковачевића 5, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству  Војногеографског института, улица Мије Ковачевића 5, Београд.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије (CV) прилажу и следеће:
 
Оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оргинал или оверена фотокопија доказа о познавању рада на рачунару; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за сва лица која буду примљена у радни однос. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети у Војногеографском институту. Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а  да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Неблаговремене, неразумне и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурсна документа се неће враћати кандидатима који не буду изабрани.