Министарство одбране Републике Србије
 
16.10.2017.

Јавни конкурс за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:
 
у Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“, Команда Ратног Ваздухопловства и противваздухопловне одбране

 
1. Главни метролог, један (1) извршилац
2. Водећи технолог, један (1) извршилац
3. Технолог, један (1) извршилац
4. Самостални програмер, један (1) извршилац
5. Референт за правне послове, један (1) извршилац
6. Самостални референт за правне послове, (1) извршилац
7. Електромеханичар, један (1) извршилац
8. Водећи технолог, један (1) извршилац
9. Начелник Одсека, један (1) извршилац
10. Технолог, један (1) извршилац
11. Технолог, један (1) извршилац
12. Начелник Одељења, један (1) извршилац
13. Начелник Одсека - технолог, један (1) извршилац
14. Помоћни радник, један (1) извршилац
15. Технолог, један (1) извршилац
16. Технички сарадник, један (1) извршилац
17. Референт за набавку добара, један (1) извршилац
18. Прецизни механичар, један (1) извршилац
19. Електромеханичар, један (1) извршилац
20. Механичар за возила точкаше, један (1) извршилац
21. Тапетар, један (1) извршилац
22. Бравар, један (1) извршилац
23. Авио-фарбар, два (2) извршиоца
24. Механичар за хидраулику, један (1) извршилац
25. Механичар за климе и расхладне уређаје, један (1) извршилац
26. Техничар, један (1) извршилац
27. Референт за планирање рада, један (1) извршилац
28. Техничар, два (2) извршиоца
29. Техничар, један (1) извршилац
30. Техничар, један (1) извршилац
31. Техничар један (1) извршилац
32. Механичар за хидраулику, један (1) извршилац
33. Техничар, један (1) извршилац
34. Техничар, један (1) извршилац
35. Авио-лимар, један (1) извршилац
36. Техничар, два (2) извршиоца
37. Електромеханичар, један (1) извршилац
38. Техничар, један (1) извршилац
39. Техничар, један (1) извршилац
40. Техничар, један (1) извршилац
41. Механичар за ТТ уређаје, један (1) извршилац
42. Механичар за ТТ уређаје и системе, један (1) извршилац
43. Електромеханичар за аутоматику и електронику, један (1) извршилац
44. Механичар за возила точкаше, један (1) извршилац
45. Електромеханичар за возила точкаше, један (1) извршилац
46. Руковалац ТМС и РР, један (1) извршилац
47. Руковалац компресорске станице, један (1) извршилац
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
да су кандидати држављани Републике Србије,
да су здравствено способни за службу у Војсци Србије,
да имају прописану врсту и степен образовања,
да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци и
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Радно место на редном броју 1:
Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару,
 
Радно место на редном броју 2:
Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства, смер производња, или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару, CAD-CAM,
 
Радно место на редном броју 3:
Завршене студије електротехничког инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер електротехнике или специјалиста струковни инжењер електротехнике (240 ЕСПБ), смер: електроенергетика, познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару,
 
Радно место на редном броју 4:
Завршене студије организационих или рачунарских наука или електротехничког и рачунарског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства (240 ЕСПБ), дипломирани информатичар, специјалиста струковни информатичар (240 ЕСПБ), дипломирани инжењер организационих наука или специјалиста струковни инжењер oрганизационих наука (240 ЕСПБ), смерови студија: информациони системи, математика и рачунарство, познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
 
Радно место на редном броју 5:
Завршене студије правних наука, поседовање стручног назива дипломирани правник, положен правосудни испит, познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару,
 
Радно место на редном броју 6:
Завршене студије правних наука, поседовање стручног назива дипломирани правник, положен испит службеника за јавне набавке, познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару,
 
Радно место на редном броју 7:
Завршена средња школа за електроенергетска занимања, поседовање 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
 
Радно место на редном броју 8:
Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару,
 
Радно место на редном броју 9:
Завршене студије организационих наука, поседовање стручног назива дипломирани инжењер организационих наука или специјалиста струковни инжењер организационих наука (240 ЕСПБ), познавање рада на рачунару, познавање једног страног језика (предност енглески и руски).
 
Радно место на редном броју 10:
Завршене студије електротехнике, поседовање стручног назива дипломирани инжењер електротехнике или специјалиста струковни инжењер електротехнике (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика (предност енглески),
 
Радно место на редном броју 11:
Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), положени модули 3,4,6 и 7 по ECDL стандарду, познавање једног страног језика (предност енглески и руски),
 
Радно место на редном броју 12:
Завршене студије организационих наука, поседовање стручног назива дипломирани инжењер организационих наука, специјалиста струковни инжењер организационих наука (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару,
 
Радно место на редном броју 13:
Завршене студије машинског инжењерства, поседовање стручног назива дипломирани инжењер машинства, смер производња, или специјалиста струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару, CAD-CAM,
 
Радно место на редном броју 14:
Завршена школа основног образовања,
 
Радно место на редном броју 15:
Завршена виша машинска школа или  студије машинског инжењерства (180 ЕСПБ), поседовање стручног назива инжењер машинства или струковни инжењер машинства, познавање рада на рачунару,
 
Радно место на редном броју 16:
Завршена четворогодишња машинска техничка школа,
 
Радно место на редном броју 17:
Завршена виша  машинска школа или  студије машинског инжењерства (180 ЕСПБ), поседовање стручног назива инжењер машинства или струковни инжењер машинства, познавање једног страног језика (предност енглески и руски), познавање рада на рачунару,
 
Радно место на редном броју 18:
Завршена средња  школа за занимања металске струке, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
 
Радно место на редном броју 19:
Завршена средња школа за електротехничка занимања, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
 
Радно место на редном броју 20:
Завршена средња школа за мототехничка занимања, поседовање 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
 
Радно место на редном броју 21:
Поседовање 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
 
Радно место на редном броју 22:
Завршена средња  школа за занимања металске струке, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
 
Радно место на редном броју 23:
Завршена средња  школа за занимања металске струке или одговарајућег, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
 
Радно место на редном броју 24:
Завршена средња  школа за занимања металске струке, поседовање одговарајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специјализација,
 
Радно место на редном броју 25:
Завршена четворогодишња средња школа за електротехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 26:
Завршена четворогодишња средња школа за занимања електротехничке струке,
 
Радно место на редном броју 27:
Завршена четворогодишња средња техничка школа,
 
Радно место на редном броју 28:
Завршена четворогодишња средња школа за ваздухопловнотехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 29:
Завршена четворогодишња средња школа за ваздухопловнотехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 30:
Завршена четворогодишња средња школа за ваздухопловнотехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 31:
Завршена четворогодишња средња школа за ваздухопловнотехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 32:
Завршена четворогодишња средња школа за занимања машинске струке,
 
Радно место на редном броју 33:
Завршена четворогодишња средња школа за електротехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 34:
Завршена четворогодишња средња  школа за електротехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 35:
Завршена четворогодишња средња школа за занимања металске струке,
 
Радно место на редном броју 36:
Завршена четворогодишња средња школа за ваздухопловнотехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 37:
Завршена четворогодишња средња школа за електротехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 38:
Завршена четворогодишња  школа за ваздухопловнотехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 39:
Завршена четворогодишња средња школа за ваздухопловнотехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 40:
Завршена четворогодишња средња школа за занимања машинске струке,
 
Радно место на редном броју 41:
Завршена четворогодишња средња школа за електротехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 42:
Завршена четворогодишња средња школа за електротехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 43:
Завршена четворогодишња средња школа за електротехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 44:
Завршена трогодишња средња школа за занимања мототехничке струке,
 
Радно место на редном броју 45:
Завршена трогодишња средња школа за електротехничка занимања,
 
Радно место на редном броју 46:
Завршена четворогодишња средња школа, смер хемијско-технолошки, и
 
Радно место на редном броју 47:
Завршена трогодишња средња школа за занимања металске струке.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Кандидати пријаве подносе војним поштама у које конкуришу, искључиво поштом препоручено, са назнаком ''за конкурс''. У пријави обавезно навести адресу становања и контакт телефон. Уз пријаву се прилажу:
CV или аутобиографија,
копију извода из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
копија дипломе о завршеном образовању,
копије сведочанстава за завршен сваки разред средње школе (само за кандидате који конкуришу на радна места за која је прописана завршена ВКВ, ССС или КВ),
копију дипломе о завршеној основној школи (само за кандидате који конкуришу за радна места за која је прописана основна школа, ПКВ или НКВ)
копије сертификата или други докази који потврђују поседовање знања прописаних посебним условима конкурса (страни језик, познавање рада на рачунару и сл.).
 
Фотокопије документа која се прилажу уз пријаву морају бити оверене у суду, општини или код јавног бележника.
 
Кандидати који су раније били запослени у државним органима достављају и потврду органа у којем су били запослени, у којој ће бити наведен разлог престанка радног односа.
 
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конурса за пријем на формацијско место на које су конкурисали.
 
У току изборног поступка, конкурсна комисија ће кандидате који испуњавају опште и посебне услове конкурса, и међу којима се спроводи изборни поступак, упутити на психолошко тестирање у надлежне војноздравствене установе. Кандидати који задовоље критеријум психолошке процене биће позвани на усмену и писану проверу знања и стручних оспособљености у зависности од радних места за која конкуришу сходно условима који су прописани Упутством о унутрашњој организацији.
 
О месту, дану и времену обављања прихолошке процене и разговора кандидати ће бити накнадно обавештени.
 
Позив на разговор и остала обавештења упићују се кандидату на адресу коју наведе у пријави на јавни конкурс.
 
Уколико кандидат не задовољи неки од прописаних критеријума селекције престаје му право на даље учешће у процесу селекције.
 
За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихов писани пристанак, биће извршена безбедносна провера.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, а на захтев комисије за избор, доставиће лекарско уверење о здравственој способности.
 
Сва лица примљена у радни однос подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци.
 
Пробни рад војних службеника прати њихов непосредно претпостављени који, после окончања истог, даје писмено мишљење надлежном руководиоцу о томе да ли је војни службеник задовољио на пробном раду.
 
Војном службенику који не постигне одговарајући резултате на пробном раду престаје радни однос без његове писане сагласности и без права на новчану накнаду.
 
Предност, при једнаким условима, приликом избора имаће:
супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије (погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе),
супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је тридесет (30) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
 
Кандидат у пријави мора недвосмислено да нагласи за које радно место конкурише. Кандидат, зависно од тога на колико радних места конкурише, доставља један примерак оригиналне документације и потребан број копија (исте се морају оверити). Пријаве у којима није наведено за које радно место кандидат конкурише неће се разматрати.
 
Пријаве се достављају на адресу: Ваздухопловни завод ''Мома Станојловић'', улица Пуковника Миленка Павловића број 160, Батајница.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурсна документација се неће враћати.