Министарство одбране Републике Србије
 
16.10.2017.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време у ВП 2325 Чачак
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
ради попуне радних места у
 
I  Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места:
 
Копнена Војска
 
ВП 2325 Чачак,
место службовања Чачак
:
 
1. Механичар за артиљеријски наоружање, КВ, (2) два извршилац;
2. Механичар за артиљеријски наоружање, КВ, (1) један извршилац;
3. Фарбар, КВ, (1) један извршилац;
4. Механичар за возила гусеничаре, ССС,  (7) седам извршилаца;
5. Бравар, КВ,  (1) један извршилац;
6. Механичар за возила гусеничаре, ССС, (3) три извршиоца;
7. Фарбар, КВ, (1) један извршилац;
8. Перионичар, КВ (1) један извршилац;
9. Механичар за ПП средства и судове под притиском, КВ, (3) три извршиоца;
10. Механичар за возила точкаше, ССС,  (2) два извршиоца;
11. Механичар за возила точкаше, КВ, (4) четири извршиоца;
12. Ауто-лимар, КВ, (3) три извршиоца;
13. Фарбар, ПКВ, (2) два извршиоца;
14. Бравар, КВ, (1) један извршилац;
15. Механичар за возила точкаше, КВ, (1) извршилац;
16. Перионичар, КВ, (1), један извршилац;
17. Референт, ВСС,  (1) један извршилац;
18. Кувар-вођа смене, КВ, (1) један извршилац;
19. Металостругар, ССС, (1) један извршилац;
20. Металостругар, КВ, (3) три извршиоца;
21. Металоглодач, ВКВ, (1) један извршилац;
22. Металоглодач, КВ, (1) један извршилац;
23. Вулканизер, КВ, (1) један извршилац;
24. Бравар, КВ, (2) два извршиоца;
25. Столар, КВ, (1) један  извршилац;
26. Тапетар, КВ, (1) један извршилац;
27. Помоћни радник, НКР, (3) три извршиоца;
28. Бравар, КВ, (1) један извршилац;
29. Фарбар, КВ, (1) извршилац.
 
Општи услови:
 
- да су кандидати држављани Републике Србије,
- да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
  радног односа,
- да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  
 
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1 и 2:
- завршена средња машинска школа у трогодишњем трајању, образовни профил машинбравар,
- пожељно радно искуство у струци.
Радно место на редном броју 3 и 7:
- завршена средња хемијска школа у трогодишњем трајању, образовни профил лакирер или металофарбар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 4 и 6:
- завршена средња машинска школа у четворогодишњем трајању, образовни профил машински техничар моторних возила или аутомеханичар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радна места под редним бројем 5, 14, 24 и 28:
- завршена средња машинска школа у трогодишњем трајању, образовни профил бравар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радна места под редним бројем 8 и 16:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању.
 
За радна места под редним бројем 9:
- завршена средња машинска школа у тргодишњем трајању и завршен курс за ПП механичара,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радна места под редним бројем 10:
- завршена средња машинска школа у четворогодишњем трајању, образовни профил машински техничар моторних возила или аутомеханичар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 11 и 15:
- завршена средња машинска школа у трогодишњем трајању, образовни профил  аутомеханичар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 12:
- завршена средња машинска школа у трогодишњем трајању, образовни профил  ауто-лимар.
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 13:
- завршена осмогодишња школа и образовање хемијске и машинске струке за рад у трајању од две године,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радна места под редним бројем 17:
- завршен грађевински факултет,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 18:
- завршена средња угоститељска школа у трогодишњем трајању, образовни профил кувар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 19:
- завршена средња машинска школа у четворогодишњем трајању, образовни профил металостругар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 20:
- завршена средња машинска школа у трогодишњем трајању, образовни профил металостругар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 21:
- завршена средња машинска школа и положен специјалистички испит за ВКВ металоглодача,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 22:
- завршена средња машинска школа у трогодишњем трајању, образовни профил металоглодач,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 23:
- завршена средња хемијска или машинска школа у трогодишњем трајању, образовни профил вулканизер,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 25:
- завршена средња техничка школа у трогодишњем трајању, образовни профил столар,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 26:
- завршена средња текстилна школа у трогодишњем трајању, образовни профил тапетар или тапетар-декоратер,
- пожељно радно искуство у струци.
 
За радно место под редним бројем 27:
- завршена осмогодишња школа.
 
За радно место под редним бројем 29:
- завршена средња школа у трогодишњем трајању,
- пожељно радно искуство у струци.
 
 
II Заједничко за радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком           4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије а који обухватају просек оцена са последњег нивоа школовања (60% од укупног броја бодова) и психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова).
 
Са кандидатима који уђу у најужи избор, конкурсна комисија обавиће разговор који се неће бодовати.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на e-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
зс Милошевић Перица и ЦЛ Савковић Љиљана, тел. 032/372-666, лок.14-250.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
ВП 2325 Чачак, (Технички ремонтни завод „Чачак“ Чачак, Др. Драгише Мишовића бр.167, 32000 Чачак.

 
Поштом на адресу ВОЈНЕ ПОШТЕ у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву.
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
За радно место под редним бројем 1 и 2 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 4 и 6 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
 
За радно место под редним бројем 3 и 7 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 5, 14, 24 и 28 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 8 и 16 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 9 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверена фотокопија доказа о положеном курсу за ПП механичара; оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 10 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 11 и 15 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
За радно место под редним бројем 12 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
10. За радно место под редним бројем 13 – оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
11. За радно место под редним бројем 17 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
12. За радно место под редним бројем 18 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
13. За радно место под редним бројем 19 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
14. За радно место под редним бројем 20 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
15. За радно место под редним бројем 21 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање (специјалистички испит); оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
16. За радно место под редним бројем 22 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
17. За радно место под редним бројем 23 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
18. За радно место под редним бројем 25 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
19. За радно место под редним бројем 26 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
20. За радно место под редним бројем 27 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (осмогодишње школе), односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
21. За радно место под редним бројем 29 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; оргинал или оверена фотокопија сведочанстава за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); оргинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети у Војној пошти у којој кандидат подноси пријаву. Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а  да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.