Министарство одбране Републике Србије
 
16.10.2017.

Јавни конкурс за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено времеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
за попуну радних места војних службеника и намештеника у Војсци Србије у радни однос на неодређено време:
 
у ВП 1414 Нови Сад,
место службовања Нови Сад:

 
Вулканизер, ВКВ, (1) један извршилац;
Ауто-тапетар, ВКВ, (1) један извршилац;
Металофарбар, ВКВ, (1) један извршилац;
Механичар за возила точкаше- возач, ВКВ, (1) један извршилац;
Електромеханичар за возила точкаше, ВКВ, (1) један извршилац;
Возач аутобуса, ВКВ, (1) један извршилац;
Возач, ВКВ, (1) један извршилац;
Фармацеут, ВСС, (1) један извршилац.
 
 
у ВП 1414 Нови Сад,
место службовања Панчево
:
 
Руковалац парних котлова са АТК, КВ, (1) један извршилац.
 
 
у ВП 3720 Краљево,
место службовања Краљево
:
 
Лекар, ВСС, (1) један извршилац;
Монтер централног грејања-заваривач, ВКВ, (1) један извршилац.
 
у ВП 4976 Врање,
место службовања Врање:
 
лекар, ВСС, (1) један извршилац;
фармацеут, ВСС, (1) један извршилац.
 
у ВП 8486 Панчево,
место службовања Панчево:
 
Руковалац парних котлова са АТК, КВ, (1) један извршилац.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
Да су кандидати пунолетни држављани РС.
Да су здравствено способни за рад у МО и ВС.
Да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа.
Да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела због којег се гони по службеној дужности, односно да кандидат није кривично осуђиван на казну затвора у трајању од 6 месеци.
Да имају одговарајућу стручни спрему за радно место за које конкуришу.
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
Радно место на редном броју 1:
завршена средња машинска школа,
положен специјалистички испит за ВКВ занимање,
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 2:
завршена средња машинска школа,
положен специјалистички испит за ВКВ занимање,
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 3:
завршена средња машинска школа,
положен специјалистички испит за ВКВ занимање,
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 4:
завршена средња машинска школа,
положен специјалистички испит за ВКВ занимање,
возачка дозвола Ц1, Ц и ЦЕ категорије
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 5:
завршена средња машинска школа,
положен специјалистички испит за ВКВ занимање,
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 6:
завршена средња саобраћајна школа,
положен специјалистички испит за ВКВ занимање,
возачка дозвола Б, Ц, Д и Е категорије
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 7:
завршена средња саобраћајна школа,
положен специјалистички испит за ВКВ занимање,
возачка дозвола Б, Ц, и Е категорије
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 8:
дипломирани фармацеут или мастер,
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet),
пожељно је радно искуство у струци,
склоност ка научном раду и усавршавању.
 
Радно место на редном броју 9:
завршена средња машинска школа за КВ радника,
положен специјалистички испит за руковаоца парних котлова са АТК,
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 10:
завршен медицински факултет, смер општа медицина,
пожељно је радно искуство у струци,
склоност ка научном раду и усавршавању;
 
Радно место на редном броју 11:
завршена средња машинска школа,
положен специјалистички испит за ВКВ занимање,
пожељно је радно искуство у струци.
 
Радно место на редном броју 12:
завршен медицински факултет,
специјалиста опште медицине,
најмање 10 година радног искуства као специјалиста опште медицине.
 
Радно место на редном броју 13:
дипломирани фармацеут или мастер,
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet),
пожељно је радно искуство у струци,
склоност ка научном раду и усавршавању.
 
Радно место на редном броју 14:
завршена средња машинска школа за КВ радника,
положен специјалистички испит за руковаоца парних котлова са АТК,
пожељно је радно искуство у струци.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Уз пријаву на конкурс, која садржи име, средње име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања и контак телефон, кандидати треба да доставе:
краћу биографију;
уверење о држављанству (оригинал или фотокопију оверену у суду, општини или код нотара - не старији од шест месеци);
доказ о стеченом образовању (оригинал диплома - уверење о завршеном образовању или фотокопија оверена у суду или општини или код нотара);
       -   фотокопија возачке дозволе (оверена у суду или општини или код нотара – за
           формацијска места за која је прописано);
сертификат о знању рада на рачунару (оверен у суду или општини или код нотара – за формацијска места за која је прописано);
- диполому о положеном специјалистичком испиту за руковаоца парних котлова са      АТК (оригинал или фотокопију оверену у суду, општини или код нотара);
оверена фотокопија радне књижице;
фотокопија личне карте или очитавање електронске личне карте.
 
Кандидати у пријави морају да наведу за које формацијско место конкуришу.
Пријаве у којима није наведено за које формацијско место кандидат конкурише се неће разматрати од стране Конкурсне комисије.
 
Кандидати који конкуришу на више радних места у обавезу су да за свако место доставе молбу са документацијом.
 
Лицa задуженa за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
- за ВП 1414 Нови Сад, Синиша Рангелов, тел. 021/4835-016,
- за ВП 3720 Краљево, Небојша Ристовић, тел. 036/308-421 и 036/308-422,
- за ВП 4976 Врање, Зоран Гајић, тел. 017/414-102, локал 051,
- за ВП 8486 Панчево, Синиша Богоев, тел. 013/326-078.
 
Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Поштом на адресу ВОЈНЕ ПОШТЕ у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву, са назнаком „за јавни конкурс“:
 
- ВП 1414 Нови Сад, Дунавска 33, 21000 Нови Сад,
- ВП 3720 Краљево, Четврта Црногорска бб, 36000 Краљево,
- ВП 4976 Врање, Пролетерских бригада бб, 17500 Врање,
- ВП 8486 Панчево, Јабучки пут бб, 26000 Панчево.
 
Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војне поште у којој се налази радно место за које кандидат подноси пријаву.
 
Рок за подношење пријава за пријем у службу је 30 (тридесет) дана и почиње да теке наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“.

Кандидати пријаве са документацијом треба да доставе у Војној пошти у којој се налази радно место за које конкуришу, у затвореној коверти, са назнаком - за јавни конкурс.
 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурсна  документација остаје у архиви и неће се враћати кандидатима.
 
За кандидате који испуњавају (опште и посебне) услове конкурса, биће организовано психолошко тестирање.
 
За кандидате који испуњавају услове (опште и посебне) конкурса и уђу у ужи избор за пријем, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера.
 
Сва лица која буду примљена на службу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Пробни рад прати непосредно претпостављени, који после окончања пробног рада надлежном руководиоцу даје писано мишљење о томе да ли је лице задовољило на пробном раду. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.