Министарство одбране Републике Србије
 
16.10.2017.

Јавни конкурс за пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време у Гарди Војске СрбијеГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
 
р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
 
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
 
ради попуне радних места у
 
I  Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места:
 
Гарда Војске Србије
 
Радна места која се попуњавају:
1. Радник за спремање просторија, ПКВ, (2) два извршиоца
2. Електромеханичар за клима и расхладне уређаје, ВКВ, (1) један извршилац
 
Општи услови:
 
да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  
 
Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
завршена основна школа
Радно место на редном броју 2:
завршена школа електротехничке струке за КВ раднике (у трајању од три године), смер електромеханичар за термичке и расхладне уређаје и школа за висококвалификоване раднике електотехничке струке (ВКВ раднике) и
 
II Заједничко за оба радна места:
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком           4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (60% од укупног броја бодова) и психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова).
Са кандидатима који уђу у најужи избор, конкурсна комисија обавиће разговор који се неће бодовати.
 
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
 
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail-a на e-mail адресе наведене у пријави.
 
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују на овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
 
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
 
Место рада: Београд.
 
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
 
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Симеуновић Бојан, телефон 011/2064-374.
 
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
 
Поштом на адресу ВП 4795 Београд, ул. Јована Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 4795 Београд, Београд.
 
 
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
 
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, mail адреса, назив и редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:
 
За радно место под редним бројем 1.: оргинал или оверена фотокопија сведочанства основне школе којом се потврђује захтевана стручна спрема; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби).
 
За радно место под редним бројем 2. – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено прописано звање за КВ и ВКВ раднике; оргинал или оверена фотокопија сведочанства за завршен сваки разред средње школе; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.
 
Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.
 
Напомена:
 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком.
 
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.
 
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.
 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
 
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту министарства одбране – конкурси или лично у Гарди. Потписану изјаву је неопходно доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а  да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.