Министарство одбране Републике Србије
 
19.07.2017.

Конкурс за упис студената на мастер академске студијеУниверзитет одбране  У Београду
Војна академија
расписује
К О Н К У Р С
за пријем студената на мастер академске студије

Војна академија Универзитета одбране у Београду у школској 2017/2018. години на мастер академске студије уписује самофинансирајуће студенте за следеће студијске програме:

1. Менаџмент у одбрани – 27 студената,
2. Војномашинско инжењерство - 29 студената,
3. Војноелектронско инжењерство - 29 студената,
4. Атомско-биолошко-хемијска одбрана–10 студената,
5. Јавне финансије - 23 студента,
6. Војногеодетско инжењерство – 10 студената,
7. Логистика одбране - 14 студената и
8. Форензичко инжењерство – 10 студената

УСЛОВИ КОНКУРСА:
На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
Општи услови конкурса:
-  да су држављани Републике Србије и
- да се против њих не води кривични  поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци

Посебни услови конкурса
- на мастер академске студије може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило најмање 240 ЕСПБ,
- познавање страног језика и
- кандидати за упис на мастер академске студије који су основне академске студије завршили са просечном оценом мањом од 8,00 полажу пријемни испит.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаве препорученом поштом на адресу Улица генерала Павла Јуришића Штурма број 33, Београд или лично у студентској служби Војне академије.
Образац пријаве за упис преузима се на интернет страници Војне академије (www.va.mod.gov.rs).
Уз пријаву за конкурс кандидати подносе оверене фотокопије следећих докумената:
 - уверење о држављанству Републике Србије,
 - извод из матичне књиге рођених,
 - диплому или уверење о завршеном школовању на основним академским студијама,
 - уверење надлежног органа да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно  да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци, не старије од шест месеци,
 - оверену фотокопију документа (додатак дипломе) о степену познавања страног језика и списак научних и стручних радова

Пријављивање кандидата обавиће се у Војној академији  14.08 и 15.08.2017. године од 10.00 до 14.00 часова
Пријемни испит за кандидате који имају просечну оцену мању од 8,00 реализоваће се у Војној академији 21.08.2017. године у 10.00 часова
Приликом доласка на пријемни испит у Војну академију, кандидати морају са собом обавезно да имају документ за личну идентификацију (лична карта или пасош)
Прелиминарна ранг листа биће објављена на интернет страници Војне академије 21.08.2017. године, а коначна ранг листа 22.08.2017. године.

Упис кандидата обавиће се у Војној академији од 28.08. до 30.08.2017. године од 08.00 до 14.00 часова. Трошкови уписа износе 1.000,00 динара и уплаћују се на рачун Војне академије 840-19540845-28, са позивом на број 12274231333857412. Износ школарине за школску 2017/2018. годину је 120.000,00 динара. Начин плаћања биће регулисан Уговором о школовању

Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1. Просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са коефицијентом 5.
2. По основу дужине студирања:
- 20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске године дуже од трајања студија и
- 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске године дуже од трајања студија
3. У случају да кандидати имају на основу претходна два критеријума исти број бодова, вредновати и квантитативно исказати публиковане радове према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача (СГ РС 24/16 и 21/17) и
4. У случају једнаког броја остварених бодова, на основу претходних мерила, предност има кандидат са већом просечном оценом са претходних студија.
Начин и рокови за подношење жалби као и остала обавештења у вези са конкурсом биће објављени на страници Војне академије (www.va.mod.gov.rs).
Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Деканату Војне академије на бројеве телефона 011/3603-337 и 011/3603-193 или преко електронске поште dekan@va.mod.gov.rs

Конкурс је отворен од 14.07.2017. године.