Министарство одбране Републике Србије
 
16.06.2017.

Јавни конкурс за упис лица из грађанства на специјалистичке академске студије на Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету ВМАМИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ


р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за упис лица из грађанства на специјалистичке академске студије на
Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије
 
У школској 2017/2018. години лица из грађанства могу конкурисати за пријем на специјалистичке академске студије, у трајању од годину дана, на следећим студијским програмима:
 
1.      Трауматологија – 20 кандидата;
2.      Медицинска токсикологија – 6 кандидата;
3.      Фармакокинетика и биоеквиваленција лекова – 4 кандидата;
4.      Имплантати у оралној медицини – 5 кандидата;
5.      Орално здравље и пародонтална медицина – 4 кандидата;
6.      Хируршко-ортодонтско лечење деформитета лица и вилица – 5 кандидата;
7.      Орална медицина – 5 кандидата;
8.      Биоинжињерство и медицинска информатика – 10 кандидата;
 
На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
 
а)        Општи услови:
-    да су држављани Републике Србије;
б)    Посебни услови: 
1)      за студијске програме Медицинска токсикологија и Фармакокинетика и биоеквиваленција лекова завршене студије медицине, стоматологије, фармације или ветеринарске медицине са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
2)      за студијске програме Медицинска токсикологија и Фармакокинетика и биоеквиваленција лекова стечен ВИИ-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), уколико је кандидат завршио студије медицине, стоматологије, фармације или ветеринарске медицине са просечном оценом најмање 8;
3)      за студијски програм Трауматологија завршене студије медицине са најмање 360 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
4)      за студијски програм Трауматологија стечен ВИИ-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовањуобразовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), уколико је кандидат завршио студије медицине са просечном оценом најмање 8;
5)      за студијске програме Имплантати у оралној медицини, Орално здравље и пародонтална медицина, Хируршко-ортодонтско лечење деформитета лица и вилица и Орална медицина завршене интегрисане академске студије медицине или стоматологије са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
6)      за студијске програме Имплантати у оралној медицини, Орално здравље и пародонтална медицина, Хируршко-ортодонтско лечење деформитета лица и вилица и Орална медицина стечен ВИИ-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), уколико је кандидат завршио студије медицине или стоматологије са просечном оценом најмање 8;
7)      за студијски програм Биоинжињерство и медицинска информатика завршене студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине, електротехнике, машинства, техничких факултета рачунарског усмерења, природно-математичког факултета (усмерења математике, физике, физичке хемије, хемије, биохемије или биологије) или неког од сродних факултета са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
8)      за студијски програм Биоинжињерство и медицинска информатика стечен ВИИ-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), уколико је кандидат завршио студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине, електротехнике, машинства, техничких факултета рачунарског усмерења, природно-математичког факултета (усмерења математике, физике, физичке хемије, хемије, биохемије или биологије) или неког од сродних факултета са просечном оценом најмање 8
9)      за упис на све студијске програме потребно је познавање страног језика (енглески, руски, немачки или француски) на нивоу првог степена према критеријуму Војне академије.
 
-          Кандидати са просечном оценом мањом од 8 полажу пријемни испит. Уколико се захтевају два нивоа претходног школовања, сваки требе да буде завршен са просечном оценом најмање 8. Пријемни испит се плаже уколико су оба или један од нивоа претходног школовања завршени са просечном оценом мањом од 8.
 
Мерила за uтврђивање редоследа кандидата:
 
1)     Просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са 5.
2)     По основу дужине студирања:
-         20 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске године дуже од трајања студија;
-         5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске године дуже од трајања студија.
3)     Вредновање и квантитативно исказивање публикованих радова, уколико их кандидат има, врши се према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 24/16 и 21/17), а укупан број оставрених поена множи се са 3;
4)     У случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већом просечном оценом са претходних студија.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Конкурс је отворен од 15. јуна до 16. јула 2017. године.
 
Кандидати пријаве подносе препорученом поштом или лично Секретаријату Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, Црнотравска 17, Београд (ИВ етажа), радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова. Образац пријаве се преузима са интернет странице www.мфвма.мод.гов.рс или добија у Секретаријату Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду. 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
-        уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-        оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);
-       оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене доказује се потврдом коју издаје високошколска установа);
-        списак публикованих научних и стручних радова (уколико их кандидат има);
-        биографију.
 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати који испуњавају услове за пријем на школовање биће позвани у Војну академију на проверу познавања страног језика.
Учесник конкурса који сматра да су његова права повређена може поднети приговор декану Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, у року од два дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе.
По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од два дана од дана пријема приговора.
Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и објављује коначну ранг-листу свих кандидата.
Коначна ранг-листа објављује се на огласној табли и интернет страници Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
Школарина за школску 2017/2018. годину износи 102.000,00 динара и може се уплаћивати у пет једнаких рата.
Све остале информације о детаљима који се односе на конкурс могу се добити на телефон 011/3608-134, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова.