Министарство одбране Републике Србије
 
13.02.2017.

Конкурс за ученике Средње војне школеМИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
СЕК­ТОР ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ
УПРА­ВА ЗА КА­ДРО­ВЕ
р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за при­јем кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Сред­ње струч­не вој­не шко­ле

У школ­ској 2017/2018. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 50 кан­ди­да­та му­шког и жен­ског по­ла из гра­ђан­ства (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Сред­ње струч­не вој­не шко­ле (20 уче­ни­ка за смер Рат­но ва­зду­хо­плов­ство и про­тив­ва­зду­хо­плов­на од­бра­на и 30 уче­ни­ка за смер Је­ди­ни­це за елек­тр­он­ска деј­ства).
 
УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА­

Кан­ди­да­ти тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са.

ОП­ШТИ УСЛО­ВИ
  • да су др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
  • да су здрав­стве­но спо­соб­ни за шко­ло­ва­ње, што утвр­ђу­је над­ле­жна вој­но­ле­кар­ска ко­ми­си­ја;
  • да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­су осу­ђи­ва­ни за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, или им ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ
  • да су ро­ђе­ни 2001. го­ди­не или ка­сни­је;
  • да су за­вр­ши­ли V, VI и VII раз­ред и пр­во по­лу­го­ди­ште VIII раз­ре­да, од­но­сно VIII раз­ред основ­не шко­ле, и при то­ме по­сти­гли нај­ма­ње вр­ло до­бар про­се­чан оп­шти успех шко­ло­ва­ња;
  • да у свим раз­ре­ди­ма шко­ло­ва­ња из вла­да­ња има­ју нај­ма­ње оце­ну 4 (вр­ло до­бар).
 
Кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке, пси­хо­ло­шкој про­це­ни, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни и без­бед­но­сној про­ве­ри.

ШКО­ЛО­ВА­ЊЕ, ПРА­ВА И ОБА­ВЕ­ЗЕ УЧЕ­НИ­КА

Шко­ло­ва­ње у Сред­њој струч­ној вој­ној шко­ли тра­је че­ти­ри го­ди­не. Уче­ни­ци се шко­лу­ју по пла­ну и про­гра­му вој­но­струч­ног сме­ра Рат­ног ва­зду­хо­плов­ства и про­тив­ва­зду­хо­плов­не од­бра­не и Је­ди­ни­ца за елек­трон­ска деј­ства.
 
На­кон за­вр­ше­ног шко­ло­ва­ња у Сред­њој струч­ној вој­ној шко­ли уче­ни­ци се при­ма­ју у Вој­ску Ср­би­је у свој­ству про­фе­си­о­нал­ног под­о­фи­ци­ра, у чи­ну вод­ни­ка.
За вре­ме шко­ло­ва­ња уче­ни­ци Сред­ње струч­не вој­не шко­ле има­ју ста­тус вој­ног ли­ца, у скла­ду са За­ко­ном о Вој­сци Ср­би­је.

За вре­ме шко­ло­ва­ња уче­ни­ци­ма су обез­бе­ђе­ни сме­штај и ис­хра­на у ин­тер­на­ту, уџ­бе­ни­ци, школ­ски при­бор, оде­ћа и обу­ћа, здрав­стве­на за­шти­та и нов­ча­на при­ма­ња у скла­ду са про­пи­сом ко­јим су уре­ђе­ни усло­ви, на­чин оства­ри­ва­ња и ви­си­на нов­ча­них при­ма­ња у Ми­ни­стар­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, а тро­шко­ве шко­ло­ва­ња сно­си Ми­ни­стар­ство од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.

Ме­ђу­соб­на пра­ва и оба­ве­зе ли­ца при­мље­них на шко­ло­ва­ње и Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ре­гу­ли­шу се уго­во­ром.
 
НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУР­СА

Кан­ди­да­ти под­но­се при­ја­ву те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не на те­ри­то­ри­ји стал­ног ме­ста бо­рав­ка.
Кан­ди­да­ти чи­је је пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји АП Ко­со­во и Ме­то­хи­ја кон­курс­ну до­ку­мен­та­ци­ју под­но­се те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не ко­ји је нај­бли­жи њи­хо­вом ме­сту пре­би­ва­ли­шта. Обра­зац при­ја­ве се до­би­ја у те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не при­ли­ком кон­ку­ри­са­ња.
 
Кан­ди­дат уз при­ја­ву при­ла­же:
  • ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
  • ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју из­во­да из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них;
  • по­твр­ду над­ле­жног ор­га­на да се про­тив кан­ди­да­та не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­је осу­ђи­ван за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, од­но­сно да му ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра;
  • ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва V, VI, VII и VIII раз­ре­да основ­не шко­ле за кан­ди­да­те ко­ји су за­вр­ши­ли основ­ну шко­лу, а за кан­ди­да­те уче­ни­ке VIII раз­ре­да ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва V, VI и VII раз­ре­да основ­не шко­ле и уве­ре­ње­–по­твр­ду основ­не шко­ле о оце­на­ма на кра­ју по­лу­го­ди­шта VIII раз­ре­да.
 
Фо­то­ко­пи­је до­ку­ме­на­та тра­же­них по кон­ку­р­су кан­ди­да­ти ове­ра­ва­ју у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.
При­ли­ком до­ла­ска на про­ве­ру фи­зич­ких спо­соб­но­сти, про­ве­ру зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке, кан­ди­да­ти са со­бом оба­ве­зно но­се по­треб­ну спорт­ску опре­му, ђач­ку књи­жи­цу са ове­ре­ном фо­то­гра­фи­јом и по­твр­ду (не ста­ри­ју од 10 да­на) од иза­бра­ног ле­ка­ра да мо­гу при­сту­пи­ти про­ве­ри фи­зич­ких спо­соб­но­сти.
При­ли­ком до­ла­ска на све пред­ви­ђе­не про­ве­ре у окви­ру се­лек­ци­је по­треб­но је да кан­ди­да­ти до­ђу у прат­њи ро­ди­те­ља­–ста­ра­те­ља.
Се­лек­ци­ја кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Сред­ње струч­не вој­не шко­ле ре­а­ли­зу­је се у три де­ла. У пр­вом де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти и про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке.
У дру­гом де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу пси­хо­ло­шкој про­це­ни. У тре­ћем де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни.
Уко­ли­ко кан­ди­дат не за­до­во­љи кри­те­ри­ју­ме про­ве­ре фи­зич­ке спо­соб­но­сти, гу­би пра­во на упис у Сред­њу струч­ну вој­ну шко­лу и не упу­ћу­је се на сле­де­ћи об­лик се­лек­ци­је.
Ра­ди про­ве­ре фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ре зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке, кан­ди­да­ти за при­јем на шко­ло­ва­ње у Сред­њу струч­ну вој­ну шко­лу до­ла­зе у ин­тер­нат Вој­не гим­на­зи­је (ул. Хум­ска бр. 22, Бе­о­град), пре­ма рас­по­ре­ду ко­ји ће из­ра­ди­ти Вој­на гим­на­зи­ја и до­ста­ви­ти ре­ги­о­нал­ним цен­три­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
Све пут­не тро­шко­ве око пре­во­за до ин­тер­на­та Вој­не гим­на­зи­је ра­ди ре­а­ли­за­ци­је пр­вог де­ла се­лек­ци­је и до вој­но­здрав­стве­них уста­но­ва за по­тре­бе пси­хо­ло­шке и ме­ди­цин­ско-здрав­стве­не про­це­не сно­се кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у Сред­њу струч­ну вој­ну шко­лу.

Кон­курс је отво­рен од 13. фе­бру­а­ра до 31. мар­та 2017. го­ди­не.

Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја кан­ди­да­ти­ма за уче­ни­ке Сред­ње струч­не вој­не шко­ле не­ће се вра­ћа­ти.

Кан­ди­да­ти ће оба­ве­ште­ње о ре­зул­та­ти­ма кон­кур­са до­би­ти од Вој­не гим­на­зи­је по­чев од 15. ју­на 2017. го­ди­не.

Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти у Вој­ној гим­на­зи­ји, Ули­ца Пе­тра Чај­ков­ског број 2, Бе­о­град (те­ле­фо­ни: 011/3603–966, 011/3603–972 и 011/3603–655) или на ин­тер­нет пре­зен­та­ци­ји Вој­не ги­мна­зи­је www.gimnazija.mod.gov.rs.