Министарство одбране Републике Србије
 
03.02.2017.

Оглас о продаји расходованих покретних ствариВП 5033 НИШ
о г л а ш а в а
продају писаним јавним надметањем
 
 
Расходоване покретне ствари у ВП 5033 Ниш (касарна „Књаз Михаило“ у Нишу):
PINZGAUER 710 M ................................................................................................................ 7 ком,
ДОЗЕР ДГ ТГ-140, ТГ-200 ..................................................................................................  2 ком
ТАМ 150 Т11 БВ,  ТАМ 150 Т11 Б,  ТАМ 150 Т11 БВ АЦВ.............................................. 3 ком,
ТАМ 110 Т 7 Б,  ТАМ 110 Т 7  БВ, . ТАМ 110 Т 10.........................................................     5 ком,
АУТОМОБИЛ ТАМ 5000 ДВ,  ТАМ 5000 Д, ТАМ 4500 Д...............................................   3 ком,
ФАП 1314 С/АЦ цистерна за воду 7000 л........................................................................   1 ком,
ФАП 1314 СВ/А ,  ФАП 1314 SK/А  ...................................................................................   2 ком,
АУТОМОБИЛ ТАМ 5000 Д RPK-2 D/M , ТАМ 5000 Д RPK 1 E....................................... 4 ком,
АУТОМОБИЛ ТЕГЉАЧ  ФАП 18 БСТ/АВ..........................................................................  1 ком,
РОВОПАЧ БТМ-3 ...................................................................................................................  2 ком,
АУТОМОБИЛ ТАМ 125 Т-10 ЦВ цистерна за воду 3000 л.............................................. 5 ком,
АУТОМОБИЛ ТАМ 130 Т10  БСС.........................................................................................1 ком,
АУТОМОБИЛ ТАМ  75 T 5 B  3,2 ..........................................................................................1 ком,
АУТОМОБИЛ ТАМ  80 T 5 F 2,6 /полицијски/..................................................................... 1 ком,
УТОВАРИВАЧ РД-130 ............................ ...............................................................................1 ком,
АУТОМОБИЛ  ЗАСТАВА АР-55............................................................................................1 ком
Агрегат за варење.................................................................................................................. 1 ком
ВАЉАК   ДВВ-11  ................................................................................................................... 1 ком
ГРЕЈДЕР МГ 145 ................................................................................................................... 1  ком
МОТОРНА колица Челик  ДФЦ 25/14................................................................................... 1 ком
АУТОМОБИЛ ГАЗ 66...............................................................................................................1 ком.
АУТОМОБИЛ ЗИЛ  131 …………......................................................................................... 1 ком
ПРИКОЛИЦА ЗМАЈ КП-5-1 .................................................................................................  2 ком
 
Средства која су предмет јавног надметања, да би била регистрована, мора да задовоље услове из важећег Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр.40/12,102/12,19/13 и 41/13).
Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица која до 28.02.2017. год. до  09,00 часова изврше бесповратну уплату од 3.000,00 дин. на име накнаде трошкова спровођења надметања, на текући рачун РС МО РЦ Београд број  840-19540845-28, позив на број 1227423122211/17, сврха уплате: „Трошкови надметања 01/17 у ВП 5033 Ниш“                 
Потврду о уплати, уз Захтев за учешће на надметању, предати продавцу од 10.02. до 27.02.2017.г. у времену од 08,00 до 14,00 ч или  дана 28.02.2017.године у времену од 07,00 до 09,00 ч , након чега могу преузети документацију за надметање.
Разгледање средстава је могуће 24 и 27.02.2017. године од 09,00 до 13,00 ч и 28.02.2017. године од 07,30 дo 09,00 ч, ИСКЉУЧИВО лицима која откупе документацију.
Јавно надметање одржаће се 28.02.2017. године са почетком у 11,00 ч у просторијама  Дома Војске Србије у Нишу, Синђелићев трг, бб.
За учешће на надметању потребно је, уз писану понуду у затвореној коверти,  уплатити кауцију у износу од  10 % од почетне цене за свако средство, у готовини (за физичка и правна лица), на дан надметања од 08,00 до 10,30 ч. Ближе информације телефоном: 018/508-588, (факс 018/508-591) или у просторијама ВП 5033 Ниш, Бул. Н.Тесле б.б. Ниш