Министарство одбране Републике Србије
 
01.02.2017.

Конкурс за избор у звање наставника на Војној академијиУниверзитет одбране у Београду
Војна академија
 
расписује
 
Јавни конкурс за избор у звање наставника
 
А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
избор једног наставника за ужу научну област Војна историја у звање доцента и
избор једног наставника за ужу научну област Стратегија у звање доцента.
 
Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
избор једног наставника за ужу научну област Ракетни системи у звање доцента,
избор једног наставника за ужу научну област Геодезија у звање доцента и
избор једног наставника за ужу научну област Опасне материје у звање доцента.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да кандидат поседује научни степен доктора наука из области за коју се бира,
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,
да је кандидат професионално војно лице за избор у звање наставника на редном броји А1, Б1, Б2 и Б3 и војни службеник за избор у звање наставника на редном броју А2.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
да испуњава услове за избор у звање доцента из члана 16. и члана 17. Правилника о стицању звања наставника на Универзитету одбране („Службени војни лист” број 21/16),
кандидати за избор у звање доцента приступно предавање одржаће пред комисијом за приступна предавања дана 8. 2. 2017. године. Приступно предавање траје најдуже 20 минута. Тему бира кандидат, с тим да она мора да буде из уже научне области за коју конкурише за избор у звање доцента.
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
документацију према Упутству за припрему конкурсне документације и израду извештаја за избор у звање наставника (Одлука Сената број 7/56 од 20. октобра 2016. године), које је објављено на интернет страници Универзитета (Војне академије),
попуњен одговарајући образац Извештаја комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника (CD),
уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи,
сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу у оквиру студијских програма Војне академије.
 
Правилник о начину, поступку и ближим условима стицања звања наставника и Упутство за припрему конкурсне документације и израду извештаја комисије за избор у звање наставника налази се на интернет страници Војне академије.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Пријаве на конкурс за избор у звање наставника подносе се на адресу Војне академије: Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд, са назнаком „конкурс за избор у звање наставника”.
У пријави обавезно навести адресу и телефон, ужу научну област и звање за које се пријава подноси.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документација неће се враћати кандидату.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.
 
ВАЖНА НАПОМЕНА
 
Кандидати који буду изабрани у звања наставника неће бити постављани на формацијска места наставника у Војној академији, већ ће права и обавезе наставника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4–6 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010,93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аут. тум. и 68/2015).