Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за буџет и финансијеУправа за буџет и финансије је ужа унутрашња организацијска јединица Сектора за буџет и финансије и обавља послове који се односе на:
▪ Припрему и израду предлога финансијског плана одбране;
▪ Усклађивање исказаних потреба носилаца планирања са средствима за финансирање одбране утврђеним у буџету;
▪ Припрему предлога решења о распоређивању средстава носиоцима извршења финансијских планова у оквиру одобрених апропријација; 
▪ Предлог за измену финансијског плана одбране;
▪ Састављање консолидованих извештаја;
▪ Израду анализа и информација из области финансијког пословања;
▪ Израду предлога главног програма, праћење и анализу реализације програма, пројеката и активности главног програма;
▪ Израду нацрта прописа из области финансијског пословања и припрему предлога за давање објашњења и мишљења за њихову примену;
▪ Израду предлога упустава и инструкција ради стварања услова за правилан рад лица на пословима материјалног и финансијског пословања;
▪ Израду анализа о финансијском пословању јединица и установа Министарства и Војске и предлагање мера за побољшање стања и друге стручне послове из области нормативне регулативе и анализе материјално финансијског пословања. 
Организација