Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за инфраструктуруУправа за инфраструктуру обавља послове који се односе на: планирање, прибављање, изградњу и одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у Министарству одбране и Војсци Србије; техничку контролу и технички надзор у области инфраструктуре за потребе Министарства одбране и Војске Србије; планирање, организовање и контролу евиденције непокретности коју користе МО и ВС.

Управи за инфраструктуру потчињене су следеће војне установе и јединице:

- ВГЦ Београд;
- Одељење за Мастер план и
- Група за затварање пројеката

Војнограђевински центар „Београд” обавља послове који се односе на: припрему и надзор над изградњом и инвестиционим одржавањем војних непокретности и стамбеног фонда и пословних простора на коришћењу у Министарству одбране и Војсци Србије; спровођење јавних набавки и уговарање радова и услуга из оквира надлежности и делокруга рада Војнограђевинског центра „Београд”.

Одељење за Мастер план обавља послове који се односе на: нормативно-правне, планско-аналитичке, стручно-оперативне и управно-правне послове из области располагања и евиденције непокретностима; планирање, организацију и контролу евиденције непокретности коју користе МО и ВС; давање стручних мишљења у вези са применом закона и других подзаконских аката у области располагања и евиденције непокретности.

Група за затварање пројеката обавља послове који се односе на: евидентирање нерегулисаних уговора, израду планова и динамике за њихово регулисање – затварање на законом прописан начин; анализе уговорне и друге документације везане за конкретне предмете и предлаже начин решавања проблема.