Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за општу логистикуУправа за општу логистику је сложена унутрашња организацијска јединица Сектора за материјалне ресурсе MO која је носилац следећих функција система одбране:
- општа логистика,
- саобраћај и транспорт и
- заштита ресурса одбране.

Током 2012. године у Управи за општу логистику је формирано Одељење за материјално књиговодство и информатичку подршку и стручни je орган и носилац активности организације и имплементације материјалног књиговодства.

 

Надлежности Управе за општу логистику СМР МО

- Носилац је израде прописа, правила, упутстава, наређења и других аката којима се регулишу: организација логистике, опште логистичке потребе, саобраћај и транспорт и заштита ресурса;
- Предлаже организацијско-формацијску структуру органа, јединица и установа логистике;
- Учествује у изради и предлагању Критеријума и норматива организације логистичких јединица и установа;
- Израђује Шему логистичке подршке за јединице и установе МО и ВС (учествује у праћењу и проверавању организације и функционисања система ЛоПо);
- Координира активности везане за благовремено спровођење циљева партнерства у Процесу планирања и прегледа (ПАРП);
- Планира и организује послове и активности на развоју и усавршавању ИнПС, средстава транспорта и средстава заштите од пожара, заштите на раду и заштите животне средине.
- Планира и организује исхрану у МО и ВС;
- Планира, развија, организује и унапређује одевање професионалних припадника МО и ВС;
- Планира и организује материјално књиговодство (МК) у МО и ВС;
- Планира и организује функционисање транспорта и транспортног система у МО и ВС;
- Прати и анализира стање безбедности војног саобраћаја и предлаже мере за јачање превентиве и безбедности саобраћаја;
- Планира и организује послове из области безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара и експлозија.

Управи за општу логистику потчињена је Дирекција за услуге стандарда

Дирекција за услуге стандарда обавља послове из делокруга стручних нормативно правних и студијско-аналитичких послова који се односе на извршење задатака производних активности војних установа за производњу и услужне делатности за потребе система одбране.

Доходовне установе потчињене Дирекцији за услуге стандарда:

- Војна установа Моровић;
- Војна установа Тара и
- Војна установа Дедиње