Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за стратегијско планирањеУправа за стратегијско планирање је организацијска јединица Сектора за политику одбране, надлежна за стратегију,, развој система одбране и планирање научноистраживачке и инвентивне делатности.

Функције

▪ стратегијска
▪ развојна
▪ научноистраживачка делатност и инвентивна делатност

Надлежности

– израђује нацрт Стратегије националне безбедности РС;
– израђује нацрт Стратегије одбране;
– израђује нацрт Стратегијског прегледа одбране;
– израђује нацрт Министарског упутства;
– израђује смернице за планирање развоја система одбране у складу са интересима државе и реалним ризицима и претњама безбедности;
– предлаже стратешке циљеве и израђује студије, анализе и процене;
– обављања студијско-аналитичке, нормативне, планске, организационе, статистичко-евиденционе, управно-стручне, стручно-оперативне и оперативно-техничке послове који се односе на стратегијско планирање у области система одбране;
– учествује у припреми нацрта закона и подзаконских аката који се односе на систем одбране;
– израђује предлоге интерних прописа и упутстава за израду дугорочног и средњорочног плана развоја система одбране;
– нормативно регулише и планира експертско оцењивање пројеката и програма развоја система одбране;
– израђује дугорочни и средњорочни програм развоја система одбране;
– планира и програмира одбрамбене послове и активности;
– носилац је стручних и административно-техничких послова Савета за планирање у МО; планира и организује научноистраживачки рад за потребе система одбране;
– планира, организује и координира основна и примењена истраживања за потребе система одбране;
– израђује План научноистраживачке делатности у МО;
– нормативно регулисање планирања и реализације научноистраживачког рада и инвентивне делатности у систему одбране;
– организује и реализује заштиту поверљивих проналазака у систему одбране и прихвата техничка унапређења од значаја за модернизацију и развој средстава наоружања и војне опреме;
– прати развој и усавршавања научног кадра;
– прати организацију научних и стручних скупова у земљи и иностранству и води евиденцију учешћа научноистраживачког кадра на таквим скуповима;
– вођење Регистра научноистраживачког кадра и војних научних установа;
– сарадња са сличним институцијама у земљи и иностранству од интереса за одбрану;
– обезбеђује апликативни софтвер, базе података, врши размену података са организацијским јединицама МО и ВС и води развој информационог система за научноистраживачку делатност у систему одбране;
– носилац је стручних и административно-техничких послова Савета за научноистраживачку делатност у МО и Савета за планирање у МО.

Задаци

– из стратегијске и доктринарне функције:

– обављање студијско-аналитичких, нормативних, планских, организационих, статистичко-евиденционих, управно-стручних, стручно-оперативних и оперативно-техничких послова који се односе на стратегијско планирање у области система одбране;
– израда предлога стратегијских докумената за систем одбране;
– иницирање и учешће у припреми закона и подзаконских аката који се односе на систем одбране;
– израда предлога смерница, упутстава и других аката за стратегијско планирање система одбране;
– израда стратегијских студија, анализа и процена за потребе система одбране;
– израда Стратегијског прегледа одбране.

– из развојне функције:

– израда дугорочног плана развоја система одбране;
– израда средњорочних планова развоја система одбране;
– израда предлога интерних прописа и упутстава за израду дугорочних и средњорочних планова развоја система одбране и
– нормативно регулисање и планирање експертског оцењивања пројеката и програма развоја система одбране.

– из функције научне делатности:

– нормативно регулисање планирања и реализације научноистраживачког рада и инвентивне делатности у систему одбране;
– организацију и реализацију заштите поверљивих проналазака у систему одбране и прихватање техничких унапређења од значаја за модернизацију и развој средстава наоружања и војне опреме;
– праћење развоја и усавршавања научног кадра;
– организацију научних и стручних скупова у земљи и иностранству и евиденцију учешћа научноистраживачког кадра на таквим скуповима,
– вођење Регистра научноистраживачког кадра и војних научних установа;
– планирање и управљање научноистраживачком делатношћу у систему одбране;
– сарадња са сличним институцијама у земљи и иностранству од интереса за одбрану;
– обезбеђење софтвера за вођење база података, централизовано програмирање и размену података са организацијским јединицама МО и ВС;
– учествовање у научноистраживачком раду из области одбране и безбедности.