Министарство одбране Републике Србије
 

Управа за организацијуУправа за организацију је унутрашња организацијска јединица Сектора за политику одбране. Носилац је задатака и послова организацијске и мобилизацијске функције система одбране.

Организација

Функције:

▪ организација
▪ мобилизација

Надлежности

из функције – организација:

▪ планира и организује израду основа организације система одбране Републике Србије,
▪ прати и анализира организационе токове у систему одбране и предлаже организацијске промене;
▪ у врши оптимизацију елемената организацијске структуре организација у систему одбране;
▪ учествује у изради основа организације система безбедности Републике Србије;
▪ учествује у изради стратегијских, доктринарних и нормативних докумената у систему одбране по питањима из области организације система одбране;
▪ израђује правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у МО, наредбу о надлежностима организацијских јединица ГШ и наредбе о надлежностима команди оперативног нивоа;
▪ припрема за верификацију и чува: правилнике о унутрашњој организацији и раду организацијских јединица МО; упутства о унутрашњој организацији и раду организацијских јединица ГШ и наредбе о надлежностима команди, јединица и установа ранга пука – бригаде;
▪ израђује прописе (правила, критеријуме, упутства, наредбе и одлуке) из области организације система одбране;
▪ израђује систематизације радних места и основе за израду правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у установама које послују на принципу стицања дохотка;
▪ израђује књиге формација;
▪ израђује документа мобилизацијског развоја, штамбиља и печата;
▪ прати и анализира организацијска решења страних ОС;
▪ развија информациони систем организације система одбране;

из функције – мобилизација:

▪ планира, организује, координира и контролише систем мобилизације у Републици Србији;
▪ израђује директиве, одлуке и наређења за мобилизацију и за израду Плана мобилизације Министарства одбране, Војске, састава који су потчињени Министарству одбране и органа и организација у Републици Србији који имају обавезе у мобилизацији;
▪ израђује План мобилизације за Министарство одбране;
▪ прати, анализира и предлаже доградњу система мобилизације.

из функције – информатика:

– пројектује аутоматизовани информациони систем организације "ОМОРИКА";

▪ планира, развија, имплементира, тестира и одржава АИС;
▪ дистрибуира податке о овлашћеним корисницима;
▪ планира и реализује заштиту података из своје надлежности.

Историјат

Историјат Управе за организацију пренентован је јавности у виду монографије "ОРГАНИЗАЦИЈА И МОБИЛИЗАЦИЈА У СРПСКОЈ И ЦРНОГОРСКОЈ ВОЈСЦИ", у којој је приказан историјски развој функције организације и мобилизације у српској и црногорској војсци, од њеног стварања до 21. јула 2004. године.
CIP-Каталогизација у публикацији Централне библиотеке Војске Србије и Црне Горе – UDK 355.27 и 355.3/4 (497.11+497.16).

Управа за организацију је правни следбеник бивше Треће управе ГШ ЈА, односно Управе за организацију, мобилизацију и војну обавезу.

Организацијско-мобилизацијским променама 21. јула 2004. године Управа за организацију, мобилизацију и војну обавезу преформирана је у две управе: Управу за организацију и Управу за обавезе одбране, које су ушле у састав Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.

Одлуком министра одбране о организацијско-мобилизацијским променама, стр. пов. бр. 1573-1 од 10. августа 2007. године, Управа за организацију је из организацијског састава Сектора за људске ресурсе ушла у организацијски састав Сектора за политику одбране Министарства одбране.