Министарство одбране Републике Србије
 
14.02.2021

Конкурс за упис у Медицински факултет ВМАМИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
р  а  с  п  и  с  у  ј  е
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства на Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
 
У школској 2021/2022. години примају се кандидати из грађанства за кадете:
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ:
Интегрисане академске студије медицине: 40 кадета.
 
УСЛОВИ КОНКУРСА:
Кандидати треба да испуњавају опште  и  посебне услове конкурса.
 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 • да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да су остварили најмање добар успех током свих година школовања, као и на полугодишту завршног разреда (за кандидате чије је школовање у току);
 • да имају минимално врло добру оцену из владања током школовања;    
 • да имају решење надлежног министарства о нострификацији средњошколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су средње образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму);
 • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
 • да су рођени 2001. године, или касније;
 • да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или
 • да похађају IV разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем за кадете Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду полажу пријемни испит, подлежу провери физичке способности, медицинско-здравственој процени, психолошкој процени и безбедносној провери.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Уз пријаву кандидати прилажу:
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • потврде надлежног органа, не старије од шест месеци да се против њих не води кривични  поступак  или поступак  због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
 • оверене фотокопије сведочанства свих разреда и фотокопију дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно, сведочанства завршених разреда и оверен препис (оверену копију) оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате којима је школовање у току).
 
Приликом доласка на селекцију на Медицински факултет ВМА, кандидат мора имати документ за личну идентификацију (лична карта, пасош).
Кандидат који је удаљен са провере знања или провере физичке способности сматраће се да није положио и неће бити рангиран.
Кандидати који не остваре минимални број бодова на провери знања и провери физичких способности, као и кандидати који имају негативну медицинско-здравствену,  психолошку процену и безбедносну проверу неће се рангирати.
Све трошкове превоза до војне школе ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу у војну школу.
 
СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА:
Провера физичке способности је елиминационог карактера, а информација о минимуму критеријума које је неопходно да кандидат задовољи биће истакнута на интернет страници Mедицинског факултета ВМА.
Временски термини одређени за здравствени преглед, психолошко тестирање и проверу физичке  способности,   као  и  датум,  место и време  полагања  пријемног  испита,  биће истакнути на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Листа кандидата који испуне услове за полагање пријемног испита биће истакнута најмање седам дана пре термина за полагање пријемног испита, на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из биологије или хемије на републичком такмичењу које организује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из одговарајућег наставног предмета, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним  бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
 
МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
 
Редослед пријављених кандидата утврђује се на основу следећих мерила:
 • успех из средње школе, максималан број бодова је 40;
 • провера знања из хемије и биологије, максималан број бодова је 60.
Рангирање  кандидата на основу пријемног испита извршиће се тако  што  ће се рангирати они кандидати који постигну најмање 50% + 1 бод на сваком од тестова који полажу на пријемном испиту (16 бодова из хемије и 16 бодова из биологије).
Укупан  максималан  број бодова  који кандидат може да оствари износи 100. Кандидати  ће бити рангирани  на основу места на коначној ранг листи.
Приликом рангирања кандидата са истим бројем бодова, предност има кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије.
Пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста би­ће об­ја­вље­на до 48 ча­со­ва од мо­мен­та за­вр­шет­ка при­јем­ног ис­пи­та на огла­сној та­бли и на ин­тер­нет стра­ни­ци Ме­ди­цин­ског фа­кул­те­та ВМА.
 
НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
Коначна ранг листа објављује се на интернет страници Медицинског факултета ВМА.
Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на, мо­же под­не­ти при­мед­бу на ко­нач­ну ранг-ли­сту кан­ди­да­та у ро­ку од 15 (пет­на­ест) да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ко­нач­не ранг-ли­сте.
Кан­ди­дат при­мед­бу под­но­си Ме­ди­цин­ском фа­кул­те­ту ВМА.
 
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАДЕТА:
Школовање на Медицинском факултету Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду има структуру интегрисаних академских  студија  у трајању од  шест  година, односно  360  ЕСПБ бодова.  После  завршетка школовања  кадети  стичу високо  образовање и стручно звање доктор медицине, како је прописано акредитованим  студијским програмом.
За време школовања кадети Медицинског факултета ВМА имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања кадети станују у интернату, током школовања им се исплаћују новчана примања и путни трошкови у складу са законском регулативом, а све трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора којим се регулишу међусобне обавезе.
Након успешно завршеног школовања на Медицинском факултету ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника санитетске службе.
У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњења обавеза регулисаних уговором о школовању, лица на школовању су у обавези да надокнаде трошкове школовања. 
Конкурс  је  отворен  oд  15.  фебруара  до  31. марта 2021. године.
Кандидати који конкуришу за кадете Медицинског факултета ВМА моћи ће да добију обавештење о резултатима конкурса од надлежне службе Медицинског факултета ВМА. Датум провере знања биће накнадно дефинисан планом Министарства просвете и кандидати ће о истом бити благовремено обавештени.
Информације у вези са конкурсом могу се добити у Одсеку за питања кадета и слушалаца пу­тем елек­трон­ске по­ште:
me­di­cin­ski.fa­kultet@vma.mod.go­v.rs­ и studentska.sluzba.mfvma@mod.gov.rs и на те­ле­фо­не: 011/3609-433, 011/3005-141и 011/3608-134.