Министарство одбране Републике Србије
 
04.03.2020

Интерни конкурс за пријем кандидата на селективну обуку за лаког рониоца и противдиверзантског рониоцаРечна флотила Војске Србије
р а с п и с у ј е
И Н Т Е Р Н И  К О Н К У Р С
за пријем кандидата на селективну обуку за лаког рониоца и противдиверзантског рониоца
 
 
I УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
За пријем кандидата на селективну обуку у Речну флотилу могу конкурисати професионални војници свих родова и служби из Министарства одбране и Војске Србије који испуњавају следеће опште и посебне услове:
 
а) општи услови:
да испуњавају услове прописане одредбама члана 39. Закона о Војсци Србије;
да су здравствено способни за војну службу без ограничења;
 
б) посебни услови:
да професионални војник кандидат није старији од 24 година;
да му је последња службена оцена најмање „врло добар”;
да поседује најмање III степен стручне спреме;
да је на физичкој провери у матичној јединици постигао најмање врло добре резултате (Уверење јединице о постигнутим резултатима физичке провере);
да је здравствено способан за рониоца (утврђује надлежна лекарска комисија у ВБ Нови Сад);
да је пливач и физички способан (утврђује се на тестирању у јединици Речне флотиле);
да добровољно пристаје да ради у ронилачкој јединици.
 
НАПОМЕНА:
 
Лица која обављају ронилачку службу по том основу остварују право на:
20% увећање плате по основу коефицијента за вршење ронилачке службе,
12/18 месеци бенефицирани радни стаж,
годишњи одмор у трајању од 35 радних дана,
одсуство за опоравак у трајању од десет дана и
диверзантски полуоброк.
 
II    НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
 
Кандидати који испуњавају услове конкурса молбе подносе Војној пошти 2827 Нови Сад редовним путем преко команде своје јединице.
Уз молбу се прилажу следећа документа:
кратка биографија, у којој обавезно навести контакт телефон,
уверење о извршеној физичкој провери,
мишљење првог или главног подофицира јединице у којој се кандидат налази на служби,
изјаву да кандидат добровољно пристаје на курс и да ради у ронилачким јединицама,
оверену фотокопију последње службене оцене,
картон основних и личних података КОЛП-1 (добија се од персоналног органа из јединице).
 
По пријему молби кандидати ће бити позивани преко претпостављених команди на тестирање, које ће се обавити у Војној пошти 2827 Нови Сад.
Тестирање се реализује пет дана, по следећем:
провера физичке способности (склекови на тлу, прегиби трупа, трчање на 2.400 м, полигон пешадијских препрека – један дан,
пливање 250 м, роњење на дах, одржавање на води – један дан,
психолошко тестирање – један дан,
тест осетљивости баро-функције у хипербаричној комори – један дан и
оцена здравствене способности за рад у ронилачким јединицама (ВБ Нови Сад) – један дан.
 
Кандидати који испуне наведене услове биће упућени на селективну обуку за лаког рониоца у трајању од осам недеља.
Са кандидатима који успешно заврше селективну обуку конкурсна комисија ће обавити разговор, након којег ће се формирати ранг-листа и биће донет предлог одлуке о пријему.
Непотпуне и некомплетне пријаве неће бити разматране.
Конкурсна документа неће се враћати кандидатима.
Додатне информације могу се добити на телефоне 51-459, 51-437 и 021/48-35-437.
Рок за подношење пријава за селективну обуку је 30 дана од дана објављивања у магазину „Одбрана”.