Министарство одбране Републике Србије
 
07.02.2020

Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају отпадног материјала-фурде 
ВП 2084 БЕОГРАД,
оглашава
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писаних понуда за продају отпадног материјала-фурде из јединица и установа Војске Србије и Министарства одбране за 2020. и 2021. годину
 
Услови за спровођење надметања биће дефинисани у конкурсној документацији, коју ће учесници надметања преузети када бесповратно уплате 5.000,00 динара на жиро рачун РЦ МО Београд, број 840-19540845-28, позив на број 122742312235,  сврха   "Трошкови надметања 2020/2021.", на име накнаде трошкова за спровођење надметања.
 
На писаном јавном надметању могу учествовати само правна лица и предузетници, који су откупили тендерску документацију и који имају важећу регистрацију и дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење одређених врста НЕОПАСНОГ отпада (ПАРТИЈА 1) и дозволе за сакупљање, транспорт, третман, или складиштење ОПАСНОГ отпада (ПАРТИЈА 2 и ПАРТИЈА 3), у складу са Законом о управљању отпадом. Понуђач може да поднесе заједничку понуду са више понуђача, или понуду за једну или више партија.
 
За преузимање документације за надметање потребно је доставити потврду о уплати са писаним захтевом за учешће, које предати лично, или препорученом поштом ВП 2084 Београд, улица Ослобођења број 30, 11090 Раковица (Кнежевац) Београд, у периоду  од 13.02. до 28.02.2020. године. Преузимање документације се врши непосредно у  ВП 2084 Београд.
  
У разматрање ће се узети само понуде које се приме у ВП 2084 Београд, најкасније до 09,45 часова 03.03.2020. године.
 
Отварање понуда ће бити реализовано дана 03.03.2020. године, у 10,00 часова у  ВП 2084 Београд, улица Ослобођења 30, Раковица (Кнежевац) Београд. Отварању понуда могу присуствовати само понуђачи или њихови овлашћени представници.
 
Рок за достављање обавештења о избору најповољнијих понуђача је 12.03.2020. године.
 
Заинтересована лица која откупе конкурсну документацију могу у писаном облику тражити додатне информације или појашњења најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
 
Контакт телефони: 011/30 53 476, 011/30 53 507 и 011/30 53 509 (факс).